Facebook
 1. Úvod
 2. INFORMÁCIE
 3. OBCHODNÉ PODMIENKY
PRODUKTOVÝ HIT TÝŽDŇA
Zobraziť všetky
Nepremeškajte novinky zo sveta Ylang.sk

Prihláste sa pre odber exkluzívneho obsahu pokiaľ sa Vám nebude páčiť môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

 

1 Definícia

1.1      Tieto obchodné podmienky platia pre nákup tovaru či služieb na e-shopewww.ylang.sk

1.1.1    „E-shop“ znamená počítačový program - internetová aplikácia, ktorá je dostupná v sieti Internet prostredníctvom internetovej adresy www.ylang.sk, ktorej hlavnou funkcionalitou je zobrazenie, výber a objednanie tovaru užívateľom.

1.1.2    „Spotrebiteľská zmluva“ je Kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ.

1.1.3    „Predávajúci“  je 

OZONIC ENVIROMENTAL SOLUTIONS, s. r. o. 

M. R. Štefánika 694/B 

Most pri Bratislave, 900 46 

IČO: 52 609 227   DIČ: 2121084427   IČ DPH: SK2121084427 

teda právnická osoba , ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava  Odbor výkonu dozoru

1.1.4    „Spotrebiteľ“ (kupujúci) je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

1.1.5    Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.1.6    Uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu, t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho ( potvrdzujúci email – Vaša objednávka bola zaevidovaná). Od tohto momentu medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.1.7    „Nákupný košík“ znamená časť E-shopu, ktorá je automaticky generovaná aktiváciou príslušných funkcií užívateľom v rámci jeho konania v užívateľskom prostredí E-shopu, najmä pridaním alebo odobraním tovaru, resp. služby / alebo zmenou množstva vybraného tovaru, resp. služby.

1.1.8    „Občiansky zákonník“ znamená zákon číslo 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v platnom znení.

1.1.9    „Prevádzkovateľom “ e-shopu je :

OZONIC ENVIROMENTAL SOLUTIONS, s. r. o. 

M. R. Štefánika 694/B 

Most pri Bratislave, 900 46 

IČO: 52 609 227   DIČ: 2121084427     IČ DPH: SK2121084427 

1.1.10   „Prístupové údaje“ znamenajú unikátne prihlasovacie meno a k nemu priradené heslo vložené Užívateľom do databázy E-shopu pri registrácii.

1.1.11   „Registrácia“ znamená elektronickú registráciu užívateľa do databázy E-shopu a to vyplnením aspoň povinných registračných údajov v užívateľskom rozhraní E-shopu a Prístupových údajov a ich následným uložením do databázy E-shopu.

1.1.12   „Užívateľ“ znamená akúkoľvek právnickú alebo fyzickú osobu, ktorá užíva E-shop.

1.1.13   „Užívateľský účet“ znamená časť E-shopu, ktorá je každému jednému užívateľovi zriadená registráciou (t.j. pre každého užívateľa unikátna) a sprístupnená po zadaní prístupových údajov.

1.1.14   „Tovar“ znamená vec ponúkanú prevádzkovateľom k predaju užívateľovi prostredníctvom E-shopu a ak je k tovaru ponúkaná, tak aj licencia k užívaniu tejto veci.

 

2 Objednávka a dodacie podmienky

2.1 Vznik záväznej objednávky, potvrdenie

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Potvrdenie je odoslané emailom, spravidla do pár minút od odoslania objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho sa na zákazníka vzťahujú všetky obchodné podmienky internetového obchodu www.ylang.sk.

2.2 „Objednávka tovaru skladom“ – tovar je na E-shope uvedený, že je dostupný skladom a teda je možné ho expedovať pri zvolenej možnosti platby na dobierku v najbližší pracovný deň, pri zvolenej platbe prevodom v najbližší pracovný deň po pri pripísaní finančných prostriedkov na účet predajcu. Spoločnosť nezodpovedá za problémy spojené s meškaním dodania tovaru, ktoré sú zapríčinené prepravnými spoločnosťami alebo politickou či inou situáciou v štáte kupujúceho alebo v štáte dodávateľa.

2.3 „Predobjednávka“ – objednávka tovaru, ktorý nie je aktuálne skladom u predajcu, avšak je k dispozícii u predajcovho zmluvného partnera.

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia predobjednávky. To je možné urobiť elektronicky. V prípade potvrdenia predobjednávky, je možná úhrada iba formou bankového prevodu. Dodanie predobjednaného tovaru sa  štandardne uskutoční v lehote do 15 pracovných dní. Spoločnosť nezodpovedá za problémy spojené s meškaním dodania tovaru, ktoré sú zapríčinené prepravnými spoločnosťami alebo politickou či inou situáciou v štáte kupujúceho alebo v štáte dodávateľa.

Predávajúcim potvrdená predobjednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho sa na kupujúceho vzťahujú všetky obchodné podmienky internetového obchodu www.ylang.sk.

2.4 „Na ceste k nám“ – objednávka tovaru, ktorý nie je momentálne skladom, avšak je už na ceste na sklad predajcu.Dodanie tovaru sa  štandardne uskutoční v lehote do 15 pracovných dní. Spoločnosť nezodpovedá za problémy spojené s meškaním dodania tovaru, ktoré sú zapríčinené prepravnými spoločnosťami alebo politickou či inou situáciou v štáte kupujúceho alebo v štáte dodávateľa.

Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu dohodnutých podmienok v dobe potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považuje hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počtu), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia. Okamihom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho sa na zákazníka vzťahujú všetky obchodné podmienky internetového obchodu www.ylang.sk.

2.5 Riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru prepravcovi.

2.6 Tovar je považovaný za dodaný po odovzdaním prepravcovi.

2.7 Predávajúci nie je zodpovedný za výber tovaru kupujúcim pre jeho konečné využitie a samotné naloženie s ním je na jeho vlastnom uvážení. V tejto súvislosti nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za škodu vzniknutú v dôsledku nevhodného použitia tovaru.

2.8 Predávajúci nie je v žiadnom prípade zodpovedný za také škody, ako napr. za stratu možného budúceho zisku, stratu zákazky, stratu obchodu, stratu budúceho obchodu, stratu výroby, stratu spolupráce, stratu alebo poškodenie image, stratu príjmov, stratu zisku, náklady kapitálov, náklady spojené s prerušením výroby alebo prevozu, a pod. 

 

3 Storno objednávky - záruka vrátenia peňazí

3.1 Kupujúci je oprávnený objednávku stornovať, respektíve od zmluvy odstúpiť v prípade, že dodávateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.

3.2 Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť len do okamihu odoslania tovaru a to len v prípade nedostupnosti tovaru. Pred odstúpením je ale predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

3.3 Pri objednávke s „Platbou vopred bankovým prevodom“ si predávajúci vyhradzuje právo stornovať objednávku v prípade, že k platbe nedôjde do 10 dní od jej zaevidovania. O zrušení objednávky bude predávajúci kupujúceho informovať písomne – emailom.

3.4 Kupujúci má právo zrušiť objednávku telefonicky na tel. čísle 0940 704 160, alebo emailom na home@ylang.sk bez ohľadu na zvolený spôsob dodania alebo platby, avšak len pred vykonaním platby alebo jej expedovaním.

3.5 Kupujúci má právo zrušiť objednávku uhradenú platbou vopred, ktorá sa nachádza v preprave ešte pred jej prevzatím. Po písomnom zrušení objednávky v preprave, je predávajúci povinný vrátiť finančné prostriedky kupujúcemu a to do 10 dní od zrušenia objednávky. Predávajúci je povinný vrátiť len finančné prostriedky za tovar, prepravné náklady nesie kupujúci.

3.6 V prípade vrátenia už vyplateného tovaru naspäť predávajúcemu bez predošlého zrušenia objednávky, je predávajúci povinný vrátiť finančné prostriedky za tovar, ak kupujúci nepožiada o opätovné doručenie tovaru najneskôr do 3 dní. V prípade žiadosti o opakované doručenie ak tovar nebol doručený kupujúcemu (nenájdený alebo nezastihnutý adresát alebo iné), náklady na opätovné doručenie znáša kupujúci. Opakované doručenie je možné iba po platbe prepravného vopred bankovým prevodom.

3.7  Pri zvolení platby „Dobierka“ je storno objednávky možné len pred jej expedovaním.Predávajúci neakceptuje storno objednávky zo strany kupujúceho po jej expedovaní.

expedovanú zásielku je kupujúci povinný prevziať, aby predávajúcemu nevznikla škoda alebo dodatočné náklady. 

Neprevzatím zásielky vzniká predajcovi priama škoda (poštovné, balné, poplatky za spätné doručenie, administratívne poplatky a podobné) Preto, ak kupujúci preukázateľne nestornoval (emailom na home@ylang.sk) objednávku pred jej expedíciou, bude mu za neprevzatú zásielku evidovaná pohľadávka v sume skutočných nákladov na prepravu + poplatok 2,3€ zahŕňajúci manipulačné a administratívne náklady, ako aj náklady na balenie. Súčet uvedených nákladov mu bude vyfakturovaný a zaslaný emailom najneskôr do 14 dní.

V prípade neprebratia dobierky si predávajúci vyhradzuje právo umožniť takto konajúcemu kupujúcemu nasledujúcu objednávku len po platbe vopred bankovým prevodom.

3.8  Storno rezervácie "Na ceste k nám" a „Predobjednávka“

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať rezerváciu v prípade ak tovar  nebude možné naskladniť, alebo ak kupujúci nesúhlasí s podmienkami platby.

 

4 Reklamačný poriadok

4.1 Poškodenie počas prepravy

Ak nastane poškodenie počas prepravy prostredníctvom kuriérskych spoločností, prosíme (a odporúčame) rozbaliť poškodený balíček vždy za prítomnosti doručovateľa. Odporúčame spísať reklamačný protokol. Tento postup značne uľahčí posúdenie reklamácie a náhradu prípadne poškodeného tovaru.

4.2 Kupujúci je povinný uplatniť u predávajúceho reklamáciu bez zbytočného odkladu po tom, ako závadu zistil alebo ju pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť mohol.

4.3  Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci poskytuje záruku za kvalitu a úplnosť dodávky. Všeobecná záručná doba je 24 mesiacov (platí pre väčšinu výrobkov bez ohľadu na to, či sú zakúpené v kamennej predajni, cez internet, na predajnej akcii alebo zhotovené na zákazku). Pri použitých veciach môže byť záručná doba skrátená až na 12 mesiacov.

4.4 Záruka sa vzťahuje len na výrobné závady. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady a tie mohol neodkladne hlásiť dodávateľovi.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • mechanickým poškodením tovaru, ktoré spôsobil kupujúci po prevzatí produktu,
 • používaním tovaru v rozpore s inštrukciami výrobcu alebo jeho určením
 • neodborným zásahom pri používaní alebo zanedbaním starostlivosti a údržby tovaru,
 • nadmerným zaťažovaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii k tovaru, všeobecnými zásadami alebo technickými normami
 • pri preprave produktu po prevzatí kupujúcim,
 • opravou alebo úpravou tovaru osobami, ktoré nie sú oprávnené na vykonávanie záručných opráv,
 • opotrebovaním, charakteristickým pre daný materiál alebo použitie.

Ak bude kupujúci reklamovať vyššie uvedené vady, reklamácia môže byť odôvodnene zamietnutá.

4.5 Predávajúci nie je zodpovedný za výber tovaru kupujúcim pre jeho konečné využitie. V tejto súvislosti nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za škodu vzniknutú na zakúpenom tovare v dôsledku nevhodného použitia tovaru.

4.6 Postup vybavenia reklamácie

Kupujúci kontaktuje predávajúceho prostredníctvom emailu a popíše predmet reklamácie. Predávajúci posúdi v závislosti od typu reklamovaného tovaru a závady, na ktoré servisné stredisko je potrebné reklamáciu zaslať a emailom informuje o adrese pre zaslanie reklamácie kupujúceho. Spolu s reklamovaným tovarom je potrebné zaslať na vybrané servisné stredisko aj vyplnený a podpísaný „Reklamačný formulár“( STIAHNITE TU ) a faktúru alebo iný relevantný doklad o zakúpení tovaru v papierovej forme. Doložené dokumenty výrazne zjednodušia reklamačný proces

4.7 Zabalenie a odoslanie reklamácie

Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabalený a zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu. Reklamovaný tovar nie je možné na servisné stredisko doručiť osobne, ale výhradne prostredníctvom kuriérskych spoločností a to priamo na adresu určeného servisného strediska, nie na výdajné miesta, nie na pobočku pošty a pod.

Náklady na doručenie reklamovaného tovaru na servisné stredisko znáša kupujúci. Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho, nebude prijatý!
Prepravné náklady na spiatočnú cestu (po vybavení reklamácie) znáša predávajúci.

4.8 Možnosti vybavenia reklamácie:

Ak ide o odstrániteľnú chybu (vadu) výrobku:

 • spotrebiteľ má právo na opravu veci; namiesto opravy môže žiadať jej výmenu, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť chyby (vady)
 • predávajúci môže namiesto odstránenia chyby (vady) vybaviť reklamáciu výmenou veci, ak tým spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti

Ak ide o neodstrániteľnú chybu (vadu) výrobku, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci, ak sa po oprave vyskytne chyba (vada) opakovane alebo sa naraz vyskytne väčší počet chýb (vád) alebo ak predávajúci nevybaví reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia:

 • môže si spotrebiteľ vybrať medzi výmenou veci alebo vrátením kúpnej ceny (na základe odstúpenia od zmluvy)

Ak ide o neodstrániteľnú chybu (vadu) výrobku, ktorá nebráni riadnemu užívaniu veci:

 • patrí spotrebiteľovi primeraná zľava z ceny.

To všetko podľa §622 a §623 Občianskeho zákonníka a §18 odsekov 6 a 7 zákona č. 250/2007 Z.z.

4.9 Reklamáciu tovaru predávajúci vybavuje bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od prijatia reklamácie.

4.10 Alternatívne riešenie sporov
Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, má právo obrátiť sa na predávajúceho a žiadať nápravu. Ak na takúto žiadosť nie je od predávajúceho pozitívna odpoveď, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Subjektom na riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná  oprávnená inštitúcia.
Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami je možné riešiť aj dohodou.

4.11 Technická chyba 

Vplyvom technickej chyby v E-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto tovar na trhu; v takomto prípade prevádzkovateľ nemá povinnosť dodať daný tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje užívateľa a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného tovaru a užívateľ má právo sa rozhodnúť, či tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa kúpna zmluva od počiatku. To isté platí aj v prípade názvu, popisu produktu, obsahu balenia a podobne.

Užívateľ berie na vedomie, že fotografie pri tovare v E-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku užívateľa, preto je užívateľ povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného Tovaru a v prípade nejasností kontaktovať prevádzkovateľa.

4.12 Kontaktné údaje  sú uvedené v užívateľskom rozhraní E-shopu a v sekcii Kontakty.

 

5 Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1  Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.2   Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať ho obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie vád, vlastností a funkčnosti tovaru.

5.3   Kupujúci je má právo odstúpiť od zmluvy a to písomnou formou prostredníctvom tlačiva „Formulár na odstúpenie od zmluvy“ ( STIAHNITE TU )a následne vyplnený formulár zaslať emailom alebo kuriérskou spoločnosťou na adresu spoločnosti spolu s tovarom najneskôr do 14 dní, alebo ho odovzdať predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. 

5.4  Odstúpiť od zmluvy nie je možné pri tovare uzavretom v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. Uvedené sa vzťahuje najmä na filtre, plynové masky a pod.

5.5    V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

5.6   Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu tieto platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

5.7  Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, ruší sa od počiatku, ako aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

5.8   Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.9    Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.10   V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.11   V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
 • predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.

 

6 Nákup zbraní a streliva kategórie A,B,C

6.1 E-shop www.ylang.sk neuzatvára zmluvu na diaľku ( prostredníctvom webovej stránky, poštovej objednávky na dobierku, e-mailu, a pod.), ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane a / alebo streliva kategórie A, B, C. Pokiaľ sú v ponuke tovaru uverejneného na našej web stránke, alebo v našich katalógoch, uvedené zbrane a strelivo do nich kategórie A, B, C, tento prehľad slúži len pre orientáciu v našej ponuke tovarov, nie je však záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy.

Kupujúci, ktorý je držiteľom príslušného zbrojného preukazu, je v zmysle zákona povinný uzatvárať zmluvu o kúpe zbrane a streliva do nej výlučne osobne po dohode na osobnom stretnutí so zástupcami spol. a / alebo poverenými osobami. 

6.2 Nákup  pyrotechniky F1, F2, F3

Vzhľadom na predmet predávaného tovaru môže v internetovom obchode nakupovať len osoba staršia ako 15 rokov, ak kupuje výlučne pyrotechniku ​​kategórie F1.

Pyrotechniku ​​kategórie F2, môže kúpiť iba osoba staršia ako 18 rokov. Kategória F3 môže byť zakúpená iba osobou staršou 21 rokov. Kupujúci objednaním registrácie alebo objednaním tovaru potvrdzuje splnenie uvedených podmienok nákupu podľa zákona 58/2014 Z. z.

6.3  Nákup  pyrotechniky T1, P1, 

Pyrotechniku ​​kategórie T1 a P1 môžu nakupovať  osoby staršie ako 18 rokov. Kupujúci objednaním registrácie alebo objednaním tovaru potvrdzuje splnenie uvedených podmienok nákupu podľa zákona 58/2014 Z. z.

7 Nákup darčekových poukážok

7.1 Darčekové poukážky je možné zakúpiť a uplatniť výlučne prostredníctvom e-shopu www.ylang.sk

7.2 Darčekové poukážky je možné uplatniť na všetok sortiment s výnimkou produktov v kategórií „Investičné kovy“.

7.3 Darčekové poukážky sú odosielané kupujúcemu výlučne prostredníctvom emailu. Nie je možné ich zasielať na adresu vo vytlačenej forme.

7.4 Platba pri kúpe darčekových poukážok je možná len prevodom vopred na účet. V prípade, že objednávateľ zašle objednávku na darčekový poukaz s platbou na dobierku, bude objednávka automaticky zmenená na platbu vopred na účet, bude zaslaný email o zmene objednávky a email s platobnými údajmi.

7.5 Pri kúpe darčekových poukážok nie je možné uplatniť si registračnú zľavu ani vernostnú zľavu.

7.6 Na úhradu darčekovej poukážky, nie je možné uplatniť inú darčekovú poukážku v nižšej, rovnakej a ani vyššej sume.

7.7 Darčekovú poukážku nie je možné rozdeliť na viac nákupov alebo použiť opakovane.

7.8 Predaj darčekových poukážok nie je limitovaný počtom kusov na osobu.

7.9 Na jeden nákup nie je možné uplatniť viac poukážok.

7.10 Darčekovú poukážku je možné použiť na úhradu nákupu v hodnote:

 • nižšej - finančný rozdiel tak prepadá a nie je ďalej nárokovateľný. Hodnota poukážky bude odrátaná v nákupnom košíku po zadaní kódu. Výsledná suma k úhrade bude rovná nule.
 • rovnej - nie je potrebné dorovnávať finančný rozdiel. Hodnota poukážky bude odrátaná v košíku po zadaní kódu. Výsledná suma k úhrade bude rovná nule.
 • vyššej - hodnota poukážky bude odrátaná v košíku po zadaní kódu. K zaplateniu tak zostane len suma presahujúca hodnotu poukážky.

7.11 Platnosť darčekových poukážok je 6 mesiacov od jej zakúpenia. Dátum exspirácie je uvedený priamo na poukážke.

7.12 Platnosť darčekovej poukážky nie je možné predĺžiť.

7.13 Po uplynutí doby platnosti darčekovej poukážky stráca kupujúci nárok na uplatnenie nákupu s použitím darčekovej poukážky a to bez nároku na vrátenie zaplatenej sumy.

7.14 Predajca a teda poskytovateľ darčekovej poukážky nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie darčekovej poukážky a nie je povinný poskytnúť kupujúcemu náhradnú darčekovú poukážku, vrátiť finančné prostriedky alebo poskytnúť akúkoľvek inú kompenzáciu.

7.15 Na tovar zakúpený s použitím darčekovej poukážky sa rovnako vzťahuje reklamačný poriadok.

 

Ochrana osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľ postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v zásadách ochrany osobných údajov na adrese www.ylang.sk.

Ak si u nás objednávate tovar alebo služby, zbierame najmä údaje, ktoré sú v objednávkovom procese označené ako povinné. Povinnými údajmi sú len tie, bez ktorých nevieme Vašu objednávku vybaviť, napríklad vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa doručenia a samotný predmet objednávok.

Po doručení tovaru alebo služby Vám môže byť zaslaný e-mail so žiadosťou o ohodnotenie zakúpeného tovaru a našich služieb. Pokiaľ nás budete kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, budeme vaše osobné údaje vedené v tejto komunikácii tiež spracovávať

Za účelom zlepšenia našich služieb, personalizácie a aj marketingu využívame cookies a podobné nástroje. Viac informácií nájdete v časti Cookies.

Cookies

Cookies sú textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení. Môžu uložiť akékoľvek informácie, napr. si zapamätať, že ste na stránke prihlásený alebo obsah nákupného košíka.

Doba, počas ktorej sú tieto súbory uložené, môže byť rôzna. Niektoré cookies sa vymažú hneď po tom, čo zatvoríte okno prehliadača, iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj niekoľko dní alebo mesiacov.

Na aké účely používame cookies

Technické a funkčné cookies: zabezpečujú správne fungovanie nášho obchodu (napr. aby ste si mohli vytvoriť zákaznícky účet, prihlásiť sa alebo mohli vkladať položky do košíka).

Analytické cookies: pomáhajú nám zbierať údaje o návštevnosti, vyhľadávaniach a pohybe po našej stránke. Môžeme tak vďaka nim vylepšovať náš internetový obchod. Údaje v nich sú anonymizované. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Analytics // Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
Informácie o ochrane súkromia Vylúčiť používanie cookies

Marketingové cookies: používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe vašich záujmov. Tiež vám na základe týchto údajov môžeme zobrazovať reklamu aj na cudzích webových stránkach, keď ju vo vzťahu k vám považujeme za relevantnú. Pri týchto cookies využívame riešenia nasledovných tretích strán:

Google Adwords // Adresa: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland
 

Informácie o ochrane súkromia Vylúčiť používanie cookies

Ako môžete ovplyvniť, ktoré cookies budeme spracovávať

Bežné prehliadače majú nastavenia, v ktorých môžete odstrániť vybrané cookies alebo dokonca ukladanie cookies úplne zakázať. Upozorňujeme ale, že v prípade zmazania alebo zákazu technických alebo funkčných cookies nemusia niektoré funkcie správne fungovať.

Pre obmedzenie alebo zakázanie cookies jednotlivých partnerov môžete použiť nimi poskytované nástroje na linkách uvedených v tabuľke vyššie.

Právne základy pre spracovanie osobných údajov

Plnenie zmluvy: v prípade objednania tovaru alebo poskytnutia iných služieb. Ide prevažne o fakturačnú a doručovaciu adresu alebo kontaktné údaje.

Plnenie našich zákonných povinností: pri uchovaní údajov o Vás a Vašej objednávke v našom účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí.

Oprávnený záujem: pri zlepšovaní a personalizácii našich služieb a niektorých marketingových činnostiach. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies. Proti tomuto spracovaniu údajov môžete namietať na kontaktných údajoch uvedených v časti {0}.

Súhlas: pri zasielaní obchodných oznámení, či pri iných formách marketingu. Každý udelený súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať, čo však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Súhlas môžete spravovať v rámci vášho účtu alebo nás ohľadom vyradenia z príjemcov obchodných oznámení môžete kontaktovať.

Sprístupnenie údajov tretím stranám

Pri doručení tovaru: dopravnej spoločnosti, s ktorou spolupracujeme. Ide o adresu doručenia a kontaktné údaje, v prípade dobierky aj sumu na úhradu. Dopravca je oprávnený spracúvať osobné údaje, ktoré mu odovzdáme, výhradne len na účely doručenia tovaru.

„Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.“

Pri právnych dôvodoch:  Autorite orgánu štátnej moci, inému oprávnenému orgánu, pokiaľ nám uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje. V prípade vymáhania našich práv alebo našej obhajoby môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané inému subjektu (napr. advokátovi).

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb alebo splnenie našich povinností, spracúvame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu ukladáme údaje, kým neodpadne dôvod ich spracúvania. Zvyčajne najviac po dobu 5 rokov.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu, budú vaše osobné všeobecne spracovávané po dobu 5 rokov, alebo do odvolania daného súhlasu.

Bezpečnosť osobných údajov

Na ochrane vašich osobných údajov nám veľmi záleží a pracujeme tvrdo na tom, aby boli vaše osobné údaje v bezpečí. Snažíme sa používať také bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie a prijaté opatrenia pravidelne aktualizujeme. Všetka komunikácia medzi vaším zariadením a našou stránkou je šifrovaná. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Vaše heslo k používateľskému účtu ukladáme v hashovanej podobe tak, aby nebolo možné ani v prípade získania tohto údaja nepovolanou osobou možné ho dešifrovať.

Aké máte práva

Z toho, že spracúvame vaše osobné údaje, vám vyplývajú viaceré práva. V prípade, ak si uplatníte akékoľvek z uvedených práv, budeme vás o vybavení žiadosti informovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám.

Pre uplatnenie vašich práv nám prosím zašlite e-mailovú správu alebo písomnú žiadosť na kontaktné údaje uvedené v časti Základné informácie.

Právo na prístup k údajom

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali prehľad osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Poskytneme vám informácie o tom, aké údaje o vás spracúvame, za akým účelom, komu boli tieto údaje poskytnuté a ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na prenositeľnosť údajov

Môžete nás požiadať, aby sme vám zaslali osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, v strojovo čitateľnom formáte.

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, môžete nás požiadať o ich opravu. Opravu údajov ale odporúčame jednoducho realizovať v rámci vášho účtu.

Právo na vymazanie (zabudnutie)

Môžete nás požiadať, aby sme údaje o vás vymazali. Vymazanie sa nedotkne údajov, ktoré musíme zo zákona uchovávať. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by odstrániť všetky vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady.

Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania v nasledovných prípadoch:

 • ak popierate presnosť vašich osobných údajov
 • ak sú vaše osobné údaje spracúvané nezákonne
 • ak už nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale vy ich potrebujete pre vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obranu vašich právnych nárokov
 • ak namietate spracúvanie vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu

Právo na vznesenie námietky

Máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu (viď. informácie v časti Právne základy pre spracovanie osobných údajov), z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.

Podanie sťažnosti

Ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je protiprávne, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Budeme však veľmi radi, ak budete takéto prípady riešiť najprv s nami. Kontaktujte nás prosím na kontaktoch uvedených v časti Základné informácie.

Záverečné ustanovenia

 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj so sídlom Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   

  Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi Spotrebiteľom ako zákazníkom E-shopu a Prevádzkovateľom E-shopu.

 Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím Kúpnej zmluvy.

 Rozhodné právo

 Tieto Obchodné podmienky, ako aj Kúpna zmluva, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 Účinnosť

 Tieto Obchodné podmienky sú účinné odo dňa 5.9.2019.

 

 

Novinky z nášho blogu

ROZHOVOR S AIRSOFŤÁČKOU :)
20.05.2021 ROZHOVORY
ROZHOVOR S AIRSOFŤÁČKOU :)
Dnes Vám prinášame rozhovor s 26 ročnou Airsofťáčkou Ivik_kivik o ktorej u nás ešte budete počuť a veru, máte sa na čo tešiť. :) čítať celé
ROZHOVOR S MILOVNÍKOM NOŽOV A SURVIVAL & PREPPINGU
06.05.2021 ROZHOVORY
ROZHOVOR S MILOVNÍKOM NOŽOV A SURVIVAL & PREPPINGU
Dnes Vám prinášame rozhovor s jedným z našich stálych zákazníkov, ktorý je veľký milovník Survival & Preppingu a hlavne milovník nožov. čítať celé
ZHOTOVENIE VIDEOZÁZNAMU VEREJNÉHO ČINITEĽA V SLUŽBE
09.04.2021 LEGAL KIT
ZHOTOVENIE VIDEOZÁZNAMU VEREJNÉHO ČINITEĽA V SLUŽBE
Zhotovenie videozáznamu verejného činiteľa počas výkonu služby alebo počas vstupu do tvojich práv je tvoje právo. Avšak pozor, ber do úvahy aj... čítať celé
ROZHOVOR S MLADOU PREPPERKOU
08.04.2021 ROZHOVORY
ROZHOVOR S MLADOU PREPPERKOU
Sme veľmi radi, že máme možnosť priniesť Vám novú sekciu do nášho blogu, ktorá sa sústredí na rozhovory s laickou verejnosťou vo veci preppingu a prež... čítať celé
Nepremeškajte novinky zo sveta Ylang.sk
Prihláste sa pre odber exkluzívneho obsahu pokiaľ sa Vám nebude páčiť môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

PARTNERI 

 

       

                 

NAKUPOVANIE

Kontakty
Logo
TACTICAL & SURVIVAL SHOP
Miroslav Dubas  Zákaznícky servis
Miroslav Dubas Zákaznícky servis
(Po-Pi, 09:00-21:00 hod.)
Copyright © 2019 - 2021 OZONIC ENVIROMENTAL SOLUTIONS, s. r. o. - YLANG TACTICOM C.S.S.C. všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obrazových alebo textových zdrojov z tohto webu je dovolené len so súhlasom majiteľa internetovej stránky.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk