Facebook
 1. Úvod
 2. INFORMÁCIE
 3. ETICKÝ KÓDEX
PRODUKTOVÝ HIT TÝŽDŇA
Zobraziť všetky
Nepremeškajte novinky zo sveta Ylang.sk

Prihláste sa pre odber exkluzívneho obsahu pokiaľ sa Vám nebude páčiť môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

Etický kódex

 

ETICKÝ KÓDEX

YLANG TACTICOM C.S.S.C.

v. 1.02

platný od 10.12.2019

 

1.

KTO SME A AKÝ JE NÁŠ CIEĽ

YLANG TACTICOM C.S.S.C. je obchodno - komunitný koncept vo vlastníctve spoločnosti OZONIC ENVIROMENTAL SOLUTIONS s.r.o., so zameraním na starostlivosť o podporu civilného prežitia, ktorý úzko sleduje nasledovné ciele:

 1. Komplexná podpora v oblasti predaja materiálno - technického vybavenia pre ochranu ľudského zdravia, bezpečnosti a života človeka.
 2. Edukačná a osvetová činnosť vo veci pripravenosti pre zvládnutie mimoriadnych udalostí.
 3. Vytváranie priestoru pre vznik komunít s obdobným záujmom v snahe zabezpečiť zdieľanie rozmanitosti skúseností členov komunity medzi sebou či okolím.
 4. Vytváranie obchodného priestoru pre firmy a živnostníkov s umeleckou alebo remeselnou zručnosťou v predmetnom koncepte a stabilnou kvalitou výrobkov.
 5. Rozvoj a prehlbovanie vzájomných vzťahov s obchodnými partnermi, zákazníkmi, organizáciami a verejnosťou.
 6. Nepretržitý monitoring a vývoj interných politík v praxi, za účelom odlíšenia sa od bežného obchodného miesta s konvenčným vnímaním trhu a metodík starostlivosti o klienta.

 

2.

FIREMNÁ KULTÚRA

YLANG TACTICOM C.S.S.C. je tím ľudí, ktorí zdieľajú rovnaké vzájomné hodnoty, morálne sa podporujú, vzdelávajú, komunikujú a spoluprácou napĺňajú etický kódex a morálne hodnoty definované v tomto dokumente.

YLANG TACTICOM C.S.S.C. nebuduje klientelu hodnotenú chladnými číslami, ale silné a stabilné partnerské vzťahy. Vedenie spoločnosti ako aj personál sa neriadi prázdnou frázou „Náš zákazník, náš pán.“ ale vlastným heslom: „Náš zákazník, náš partner.“ a preto ku každému pristupujeme individuálne podľa jeho potrieb a poskytujeme mu kompletný servis aj po vybavení objednávky.

Za partnerský vzťah považuje YLANG TACTICOM C.S.S.C. v zmysle tohto kódexu vzťah, ktorý hodno zakladať na vzájomnej prospešnosti, transparentnosti a korektnosti tak, aby existencia takého vzťahu pôsobila potešenie z plnenia jednotlivých záväzkov dotknutých strán.

Každý kto vystupuje v mene YLANG TACTICOM C.S.S.C. vo vzťahu ku klientom, dodávateľom, členom klubu YLANG TACTICOM C.S.S.C., širokej verejnosti, organizáciám alebo orgánom štátnej správy a samosprávy je povinný dbať na konanie v súlade s týmto kódexom.

Kódex, jeho znenie a vyšší význam je súčasťou korporátnej identity a obchodného konceptu YLANG TACTICOM C.S.S.C.

 

3.

NAŠE ZÁVÄZKY

 Záväzky YLANG TACTICOM C.S.S.C.

 • Vždy jednáme korektne a čestne.
 • Vzájomná úcta, rešpektovanie vzájomných práv a názorov sú nevyhnutné aspekty pre tímovú spoluprácu, poskytnutie kvalitného servisu, sebazdokonaľovanie a rozvoj.
 • Všetci členovia tímu máme jasne stanovené svoje úlohy, ktoré vždy plníme na viac ako 100% a sme pripravení podať pomocnú ruku ostatným členom tímu kedykoľvek je treba.
 • Náš tým sa pravidelne vzdeláva ako v oblasti poskytovaných služieb a tovaru, tak aj v oblasti legislatívy a právnych noriem.
 • Poskytnutie dobrej rady a skutočné naplnenie potrieb zákazníkov / partnerov, kladieme nad rýchly a chladný predaj samotného tovaru alebo služby.
 • Neustále pracujeme na novinkách, rozširovaní sortimentu a skvalitňovaní služieb.
 • Dodržujeme všetky zásady BOZP, PO a ochrany životného prostredia v súlade s platnou legislatívou.
 • Nečestné jednanie, špekulácie, zavádzanie, úmyselnú nepravdu, fyzické a psychické násilie, diskrimináciu, šikanovanie, zastrašovanie a vyhrážanie, vulgárne správanie, či nátlak alebo akékoľvek konanie, ktorého úmyslom je uškodiť druhému, alebo získať neprimeranú výhodu na základe vyššie uvedeného netolerujeme a to najmä:
  • vo vzťahu personálu k firemnej kultúre, politikám spol. a medzi spolupracovníkmi
  • vo vzťahu personál vs. zákazník
  • vo vzťahu zákazník vs. obchodný subjekt prevádzkujúci obchod YLANG TACTICOM vrátane jeho firemnej kultúry, politík, vlastníckych, majetkových a duševných práv osôb, ktoré majú spojitosť s obchodným subjektom prevádzkovateľa
  • vo vzťahu zákazník vs. personál

Každý kto sa stal svedkom, obeťou alebo účastníkom vyššie uvedeného konania je povinný to bezodkladne oznámiť vedeniu spoločnosti pre zaevidovanie udalosti a jeho nasledovné riešenie v súlade s internými predpismi spoločnosti a platnou legislatívou SR. Naša spoločnosť sa zároveň zaväzuje v takomto prípade k plnej súčinnosti a spolupráci pre naplnenie princípov pravdy a spravodlivosti.

 

4.

NAŠE VZŤAHY

Vzťahy s konkurenciou

 • Striktne odmietame akékoľvek nekalé konkurenčné praktiky.
 • Striktne odmietame akékoľvek nátlakové alebo konkurenciu dehonestujúce reklamné spôsoby.
 • Nesnažíme sa skúmať praktiky a znalosti svojej konkurencie, ale sústredíme sa na neustály vlastný rast a zlepšovanie sa.
 • V konkurenčnom boji si vždy volíme priamu, otvorenú a razantnú i keď väčšinou nie najľahšiu, no o to čestnejšiu cestu seba prezentácie a komunikácie.

Vzťahy so zákazníkmi / partnermi

 • Všetky informácie a údaje o zákazníkoch / partneroch sú dôverné.
 • Slušné, ústretové a zdvorilé správanie je nevyhnutnou súčasťou pri akejkoľvek forme komunikácie bez ohľadu na status zúčastnených strán.
 • Spokojnosť zákazníka / partnera s poskytnutým servisom, či odporúčaním tovaru, ktorý najviac vyhovuje jeho potrebám kladieme nad predajné výsledky.
 • Servis poskytovaných služieb musí byť vždy bezpodmienečne individuálny, komplexný a odborný pokiaľ to situácia vyžaduje alebo umožňuje.
 • Starostlivo vyberáme sortiment ktorý Vám ponúkame. Kontrolujeme kvalitu nie len vizuálne ale aj prostredníctvom nami vykonaných testov či ukážok, ktoré Vám prinášame na sociálnych sieťach.
 • V súlade s týmto kódexom a sledovanými cieľmi poskytovania starostlivosti ako aj prehlbovania korektných vzťahov s našimi zákazníkmi / partnermi, je získavanie pravidelnej spätnej väzby k zakúpeným tovarom a službám nevyhnutnou súčasťou nášho obchodného procesu bez ohľadu na nákupnú históriu klienta prípadne jeho vzťah k reprezentantom YLANG TACTICOM C.S.S.C. Každý klient je preto po doručení objednávky individuálne oslovený za účelom overenia celkovej spokojnosti.
 • Vykonávame prácu, ktorá nás baví a preto sa na interakciu s našimi zákazníkmi / partnermi vždy tešíme.
 • Poskytujeme časovo neobmedzený vernostný program pre všetkých zákazníkov / partnerov, ktorý prejavia záujem o zaradenie do jeho štruktúr.
 • Nekalé praktiky alebo špekulácie zákazníkov / partnerov riešime vždy slušne, prioritne so snahou poskytnúť priestor na prehodnotenie a upustenie od takého konania. Voči nekalým praktikám však postupujeme rázne a nekompromisne, v súlade s internými predpismi YLANG TACTICOM C.S.S.C. a rovnako vždy v súlade s platnou legislatívou SR.
 • Pre vyjasnenie nedorozumení, sporov, konfliktov, uistení sa o zámeroch či motívoch konaní strán, ponúkame otvorený priestor pre harmonizáciu a vyriešenie.
 • V kontakte s klientom preferujeme priateľskú formu komunikácie so zreteľom na dobrú náladu, úsmev a empatiu.

Vzťahy s dodávateľmi 

 • Vyberáme si spoľahlivých a overených dodávateľov, nie len s dobrým menom na trhu, ale hlavne takých, ktorým sa nebojíme zveriť do rúk aj vlastnú bezpečnosť a ich obchodné a morálne princípy korešpondujú s našimi.
 • Vzťahy s dodávateľmi sú založené na vzájomnej dôvere a úcte a naša strana ich považuje za dlhodobé a kľúčové.
 • S našimi dodávateľmi komunikujeme s rešpektom, pravdivo, pri riešení problémov promptne a to isté očakávame od nich.
 • S dodávateľmi udržujeme úzke vzťahy vďaka ktorým Vám môžeme prinášať pravidelné novinky či unikátny sortiment.
 • Dbáme na včasné platenie svojich finančných záväzkov voči všetkým našim dodávateľom.

Vzťahy k štátnej správe a finančným úradom 

 • Dbáme na riadne vedenie účtovníctva, včasné platenie svojich finančných záväzkov k orgánom štátnej správy a samosprávy.

Vzťahy k organizáciám  

 • Podporujeme rozvoj a činnosť organizácii civilnej ochrany.
 • Podporujeme štátne záchranárske, hasičské zbory.
 • Podporujeme rozvoj a činnosť dobročinných a charitatívnych organizácií, nadácií.
 • Podporujeme rozvoj a činnosť organizácií, ktoré sa priamo zasluhujú za ochranu zvierat.
 • Podporujeme rozvoj a činnosť organizácií, ktoré sa priamo zasluhujú za ochranu lesov a životného prostredia.

Vzťah k životnému prostrediu 

 • Robíme všetko preto, aby sme boli ekologický a minimalizovali dopad na životné prostredie.
 • Neplytváme baliacimi prostriedkami a snažíme sa vytvárať minimálne množstvo odpadov.
 • Recyklujeme.

 

5.

REFERENČNÉ PRÁVO A VÝBER OBCHODNÝCH PARTNEROV

Vedenie spoločnosti, ktorá je vlastníkom YLANG TACTICOM C.S.S.C. si vyhradzuje právo na poskytnutie referencie alebo sprostredkovanie obchodnej príležitosti v prospech obchodných partnerov výlučne uvedených na týchto stránkach bez nároku na províziu alebo odplatu našej strane za tento úkon. Bezodplatnosť našich referencií garantuje partnerovi aj klientovi transparentnosť a opodstatnenosť našich odporúčaní a teda z tohoto dôvodu nie sú zaťažené profitom alebo iným ziskom. V tejto veci je našim profitom obojstranný prospech dotknutých strán, ktoré považujeme za súčasť našich obchodných a medziľudských väzieb.  Poskytnutie referencie alebo sprostredkovanie obchodnej príležitosti konáme za účelom šírenia dobrého mena svojich partnerov a kvalít ich služieb v súlade s identifikovaným dopytom nášho zákazníka, pričom identifikáciou dopytu rozumieme záujem prejavený zákazníkom o služby našich obchodných partnerov. 

Oslovenie vo veci návrhu na zaradenie do sekcie obchodných partnerov je podmienené výlučne našou iniciatívou, vždy na základe osobnej skúsenosti so službami osloveného, histórie vzťahu a presvedčenia ohľadom preferovaných hodnôt, ktoré sú v súlade s našimi. Pre zaradenie do sekcie partnerov je nutný písomný súhlas osloveného. Vyššie uvedený proces garantuje našim klientom vysoké štandardy služieb v jedinečnej kvalite, ktorá je poskytovaná obchodnou činnosťou našich obchodných partnerov. 

 

Etický kódex je súčasťou zoznamu politík YLANG TACTICOM C.S.S.C. POLICY TECH 

Novinky z nášho blogu

ROZHOVOR S AIRSOFŤÁČKOU :)
20.05.2021 ROZHOVORY
ROZHOVOR S AIRSOFŤÁČKOU :)
Dnes Vám prinášame rozhovor s 26 ročnou Airsofťáčkou Ivik_kivik o ktorej u nás ešte budete počuť a veru, máte sa na čo tešiť. :) čítať celé
ROZHOVOR S MILOVNÍKOM NOŽOV A SURVIVAL & PREPPINGU
06.05.2021 ROZHOVORY
ROZHOVOR S MILOVNÍKOM NOŽOV A SURVIVAL & PREPPINGU
Dnes Vám prinášame rozhovor s jedným z našich stálych zákazníkov, ktorý je veľký milovník Survival & Preppingu a hlavne milovník nožov. čítať celé
ZHOTOVENIE VIDEOZÁZNAMU VEREJNÉHO ČINITEĽA V SLUŽBE
09.04.2021 LEGAL KIT
ZHOTOVENIE VIDEOZÁZNAMU VEREJNÉHO ČINITEĽA V SLUŽBE
Zhotovenie videozáznamu verejného činiteľa počas výkonu služby alebo počas vstupu do tvojich práv je tvoje právo. Avšak pozor, ber do úvahy aj... čítať celé
ROZHOVOR S MLADOU PREPPERKOU
08.04.2021 ROZHOVORY
ROZHOVOR S MLADOU PREPPERKOU
Sme veľmi radi, že máme možnosť priniesť Vám novú sekciu do nášho blogu, ktorá sa sústredí na rozhovory s laickou verejnosťou vo veci preppingu a prež... čítať celé
Nepremeškajte novinky zo sveta Ylang.sk
Prihláste sa pre odber exkluzívneho obsahu pokiaľ sa Vám nebude páčiť môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

PARTNERI 

 

       

                 

NAKUPOVANIE

Kontakty
Logo
TACTICAL & SURVIVAL SHOP
Miroslav Dubas  Zákaznícky servis
Miroslav Dubas Zákaznícky servis
(Po-Pi, 09:00-21:00 hod.)
Copyright © 2019 - 2021 OZONIC ENVIROMENTAL SOLUTIONS, s. r. o. - YLANG TACTICOM C.S.S.C. všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obrazových alebo textových zdrojov z tohto webu je dovolené len so súhlasom majiteľa internetovej stránky.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk