Facebook
  1. Úvod
  2. BLOG
  3. PREŽITIE
  4. PRÍRUČKA PRE OBYVATEĽOV
17.04.2020
PREŽITIE

PRÍRUČKA PRE OBYVATEĽOV

 

Úvod
Takmer denne prostredníctvom televízie, rozhlasu a tlače dostávame informácie o živelných
pohromách, haváriách aj katastrofách. Tieto informácie prijímame s osobným želaním, aby
nikdy väčších nebolo alebo aby neboli žiadne. Čoraz viac je však udalostí, ktorých priebeh
spôsobuje zničenie majetku, ujmu na zdraví a žiaľ, čo je najsmutnejšie ľudské obete.
Prírodné katastrofy existovali, existujú a aj v budúcnosti budú existovať, ale vo svojich
ničivých účinkoch sa dynamicky spájajú s negatívnymi dopadmi havárií a kríz spôsobených
človekom. Preto je v prvom rade nutné pochopiť nebezpečenstvá spojené s každou ľudskou
aktivitou, ohrozenia a riziká ktoré z nich plynú pre zúčastnených, ale aj pre celé ľudstvo.
Ľudia si častokrát uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie a majetok až keď sa
stanú priamymi účastníkmi havárií, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky týchto
mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú
situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou, znásobujú straty na životoch a zvyšujú
počet zdravotných poškodení ľudí.


Nasledujúce informácie Vám nemôžu dať detailný návod na chovanie sa pri všetkých druhoch
mimoriadnych udalostí, ale upozorňujú Vás na ich možné najväčšie riziká a nebezpečenstvá.
Cieľom tejto stránky je poskytnúť aspoň základné informácie o tom, ako v prípade ich vzniku
reagovať a čo robiť, keď je ohrozený život a zdravie. 

 

AKÉ MIMORIADNE UDALOSTI NÁS MÔŽU POSTIHNÚŤ?

ŽIVELNÉ POHROMY
- Povodne, záplavy, prietrže mračien a krupobitia
- Snehové kalamity, lavíny a rozsiahle námrazy 

- Zosuvy pôdy, zemetrasenia, požiare a víchrice , výbuchy a požiare
- Úniky chemických látok, rádioaktívnych látok, ropných produktov a iných nebezpečných
látok s následným kontaminovaním územia, ovzdušia, vodných tokov, zdrojov pitnej
vody, podzemných vôd a pod.
- Poškodenie vedení rozvodných sietí, ich zariadení a diaľkových vedení médií
(diaľkovodov)

 

KATASTROFY
- Rozsiahle dopravné havárie - veľké letecké, železničné, lodné
a cestné nehody spojené s požiarmi, prípadne s únikom
nebezpečných látok (napr. únik amoniaku /čpavku/
z chladiaceho zariadenia, a pod.)
- Nebezpečenstvo rádioaktívneho zamorenia po havárii
jadrových zariadení, nehody pri preprave alebo pri
nesprávnom uložení rádioaktívneho materiálu a pod.
- Rozrušenie vodohospodárskych diel
- Epidémie nákazlivých ochorení ľudí a zvierat
(napr. salmonelóza, prasačí mor atď.)
- Nedostatok vody a dôležitých potravín

TERORISTICKÝ ÚTOK
- Anonymné oznámenie (uloženie bomby, trhavín, použitie nebezpečných látok a pod.)
- Obdržanie podozrivej zásielky (list, balíček)
- Teroristická akcia (použitie strelných zbraní a výbušnín)

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY
Ak sa stanete očitým svedkom vzniku akejkoľvek mimoriadnej udalosti, treba ju bez
zbytočného odkladu IHNEĎ oznámiť ako jasnú, stručnú a neskomolenú informáciu na
týchto telefónnych číslach tiesňového volania:
112 - Operačné stredisko integrovaného záchranného systému (IZS) -
európske číslo tiesňového volania
150 - Hasičský a záchranný zbor (v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia
následkom živelnej pohromy)
 155 - Zdravotná záchranná služba (v prípade ohrozenia života a zdravia)
 158 - Polícia (v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti)
 159 - Mestská polícia
Snažte sa vždy konať pokojne, s rozvahou a bez paniky a vo svojom okolí
nerozširujte neoverené správy a informácie!!!
Pozn.: Základné zložky IZS:
- Hasičský a záchranný zbor,
- poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby,
- kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany,
- Horská záchranná služba,
- Banská záchranná služba.

Všetky zložky IZS sú navzájom poprepájané, preto ak ste v tiesni a potrebujete
pomoc, VOLAJTE 112!!!


PRI PODÁVANÍ INFORMÁCIE JE NUTNÉ UVIESŤ TIETO ZÁKLADNÉ ÚDAJE:
- meno a priezvisko, adresa a telefónne číslo informujúcej osoby
- druh mimoriadnej udalosti, čas, dátum a zdroj jej vzniku
- vizuálne prejavy unikajúcej látky (pary, farba, poškodenie okolitého prostredia,...)
- druh a evidenčné číslo dopravného prostriedku
- druh obalu, z ktorého látka uniká
- známy počet postihnutých osôb
- popis zdravotného stavu postihnutých, vrátane príznakov
- počasie v mieste vzniku mimoriadnej udalosti (smer vetra, slnko, dážď, hmla,...),
- základné orientačné body v okolí zdroja vzniku mimoriadnej udalosti (mosty, iné
dopravné stavby, kanály, komíny, nádrže, vysoké stromy, a pod.)

ČO ROBIŤ, KEĎ ZAZNIE SIRÉNA?
(neplatí to pri akustických skúškach sirén, ktoré sú vždy vopred oznámené)
Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Je
vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Najčastejšie sa
dopĺňajú hovorenou informáciou vysielanou hromadnými informačnými prostriedkami
(rozhlas, televízia, hlásenie z obecného / mestského rozhlasu).
Zvuk sirény znamená vždy nejaké nebezpečenstvo. Upozorňuje na to, že môže dôjsť alebo
už došlo k mimoriadnej udalosti, ktorá ohrozuje životy a zdravie občanov, majetok a životné
prostredie (podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistite, pred čím vás varuje). Každý občan
v takejto situácii koná podľa svojich schopností, znalostí, zručností a podľa pokynov
vydávaných príslušnými orgánmi. Vtedy je nutné ukryť sa do vhodných priestorov alebo
opustiť ohrozený priestor.
Varovné signály civilnej ochrany 

 

POKYNY PRE OBYVATEĽOV
1. okamžite sa ukryte
- pri pobyte mimo budovu – vyhľadajte čo najrýchlejší úkryt, prípadne vstúpte do
najbližšej budovy a požiadajte majiteľa o dočasné ukrytie (úkrytom môže byť
napr. výrobný závod, úrad, kancelária, obchod, verejná budova, súkromný byt,
dom a pod.),
- ak sa nachádzate v domácnosti – zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte,
- ak máte deti v školách – nesnažte sa ich vyzdvihnúť, bude o ne postarané,
- v prípade, že cestujete automobilom a počujete varovný signál – zaparkujte
a vyhľadajte úkryt v najbližšej budove.
2. zatvorte okná a dvere
- vytvorte izolačný uzavretý priestor – uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky,
odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete
utesniť tkaninami namočenými vo vode s rozpustnými saponátmi, penovou
hmotou, tmelom a pod.),
- uzavretím priestoru znížite pravdepodobnosť vlastného ohrozenia
3. zapnite rádio alebo televíziu
- dozviete sa informácie o tom čo sa stalo, prečo bola spustená siréna
a varovanie obyvateľstva a čo sa bude ďalej robiť,
- v prípade výpadku elektrického prúdu využite rádioprijímač na batérie
Úkryt opustite až vtedy, keď pominú dôvody na ukrývanie. O tom sa opäť
dozviete z médií.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY VYROZUMENIA A VAROVANIA OBYVATEĽSTVA
Pri ohrození o ktorom môžete byť vyrozumení prostredníctvom sirén, správou z rádiovej
stanice, z televízie, tlače alebo hlásením miestnym rozhlasom, príp. od spoluobčanov, sa
snažte dodržiavať nasledovné zásady:


• UVEDOMTE SI, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom
záchrana majetku,
• REŠPEKTUJTE a snažte sa získavať informácie z oficiálnych zdrojov (rozhlas,
televízia, miestny rozhlas a pod.),
• PAMÄTAJTE na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci
v tiesni,
• NEROZŠIRUJTE poplašné a neoverené správy,
• VARUJTE ostatné ohrozené osoby vo svojom najbližšom okolí,
• zbytočne NETELEFONUJTE (telefónna sieť je v situácii ohrozenia preťažená),
• NEPODCEŇUJTE vzniknutú situáciu,
• POMÁHAJTE susedom (starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti), 
• POSLÚCHAJTE pokyny pracovníkov záchranných zložiek, orgánov štátnej
správy a samosprávy.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE...

1. ohrozenia a vzniku povodní a záplav:
- v prípade kritického nedostatku času zanechajte akékoľvek činnosti a rýchlo sa
odoberte na bezpečné miesto (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto
mestom, mestskou časťou, médiami,
- pokiaľ máte dostatok času:
• vypnete rozvody elektrického prúdu a uzatvorte hlavné rozvody vody a plynu,
• vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí,
• uzatvorte všetky okná,
• pripravte si evakuačné vozidlo pre prípad krízovej situácie,
• pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu
na 2-3 dni,
• zoberte si nepremokavú obuv a odev,
• odstráňte alebo zabezpečte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu
(jedy, žieraviny, kyseliny a pod.),
• informujte svojich susedov,
• pripravte evakuáciu zvierat,
• pripravte si evakuačnú batožinu,
• dodržujte pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy,
• sledujte a dbajte na pokyny v hromadných informačných prostriedkoch,
• nevstupujte do zaplavených suterénov bez toho, aby ste sa presvedčili, že je vypnutý
elektrický prúd a bez gumovej ochrannej obuvi.

2. vzniku požiaru:
- zistený požiar ohláste bez zbytočného odkladu na
tiesňovú linku 112 alebo 150,
- ak je to možné, požiar uhaste alebo spravte nutné
opatrenia k zamedzeniu jeho šírenia,
- uzavrite prívod plynu,
- podľa možností vyveďte do bezpečnej vzdialenosti
zvieratá, vyneste cenné veci,
- uvoľnite prístupové cesty záchranným zložkám,
- nekomplikujte činnosť záchranným zložkám po ich
príjazdu na miesto zásahu,
- na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa jednotky požiarnej ochrany alebo starostu obce
poskytnite vecnú alebo osobnú pomoc.

3. víchrice:
- keď nemusíte, nevychádzajte z domu,
- nezdržiavajte sa na voľných plochách,
- nezdržujte sa pri labilných prekážkach, 
- zatvorte a zabezpečte okná a dvere,
- odložte z dvorov voľne položené predmety,
- nepúšťajte von deti,
- zabezpečte domáce zvieratá,
- neparkujte pod stromami a pri chatrných budovách,
- s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdite po
otvorených veterných plochách.

4. úniku nebezpečnej chemickej látky (alebo pri použití chemických zbraní):
- urýchlene opustite ohrozené miesto (proti smeru vetra),
- čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (ak je dostupný úkryt, tak v ňom),
- uzatvorte a utesnite okná, dvere a ďalšie otvory (vytvorenie izolovaného uzavretého
priestoru),
- vypnite ventiláciu,
- uhaste otvorený oheň, vypnite plynové spotrebiče,
- sledujte vysielania v hromadných informačných prostriedkoch (rozhlas, televízia),
- riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko,
- pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany osôb (na ústach a nose si pridržte
navlhčenú poskladanú tkaninu),
- pripravte si evakuačnú batožinu,
- telefonujte len v súrnom prípade (nezaťažujte telefónne linky),
- poskytnite pomoc chorým, postihnutým, starším osobám, osobám neschopným
pohybu, postarajte sa o deti bez dozoru,
- nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich,
- zachovajte pokoj a rozvahu,
- budovu opustite len na pokyn,
- ak ste mimo budovu, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú
látku zo zdroja úniku a vašej polohy (ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej
tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte, ako pri pobyte v nich),
- čakajte na ďalšie pokyny. 

Nikdy sa neukrývajte do pivníc a terénnych nerovností (priehlbiny, jamy,
priekopy a pod.), nakoľko väčšina plynných chemických látok je relatívne
ťažšia ako vzduch!!!

5. úniku nebezpečnej biologickej látky (alebo pri použití biologických
prostriedkov): 
- postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky,
- chráňte sa pred
preniknutím alebo
zanesením nákazy do
organizmu:
• dôsledne dodržiavajte karanténne hygienické, protiepidemické a protiepizootické
opatrenia,
• sledujte informácie o situácii poskytnuté miestnou samosprávou a štátnou správou,
• nepoužívajte vodu z neznámych zdrojov,
• pripravte si vodu pomocou chemických dezinfekčných prostriedkov alebo
prevarením,
• udržujte čistotu tela i za nepriaznivých podmienok,
• zbytočne sa nedotýkajte podozrivých predmetov,
• pri známkach onemocnenia ihneď vyhľadajte zdravotnícku pomoc (podozrenie
z ochorenia hláste orgánom obce alebo spádovému zdravotníckemu zariadeniu,
prípadne orgánom civilnej ochrany),
• pravidelne kontrolujte telesnú teplotu,
• obmedzujte pohyb mimo budovu alebo ju opúšťajte iba na nevyhnutnú dobu (napr.
nákup základných životných potrieb),
• priebežne uskutočňujte v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch
a v domoch,
• dodržujte pokyny zdravotníkov a pracovníkov hygienickej služby.

6. úniku nebezpečnej rádioaktívnej látky (alebo pri použití jadrových
zbraní):
- čo najskôr sa ukryte v uzavretej miestnosti (najlepšie v pivničných priestoroch), pokiaľ
možno na opačnej strane od jadrového zariadenia,
- ak ste na otvorenom priestranstve, okamžite vyhľadajte najbližší dom,
- v prípade, že ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v dobe, než ste sa
skryli, potom:
• pre vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do
neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich,
• dôkladne si umyte ruky, tvár a vlasy, vypláchnite oči, ústa, vyčistite si nos a uši,
• ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň, 
- zdržiavajte sa v stredových miestnostiach domu na prízemí alebo v suteréne
(miestnosť s minimálnym počtom okien),
- uzatvorte a utesnite okná a dvere,
- vypnite ventiláciu a utesnite ďalšie otvory,
- sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch,
- pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela,
- pripravte si evakuačnú batožinu,
- jódové prípravky (tablety jodidu draselného) a prostriedky individuálnej ochrany vám
budú v prípade potreby vydané aj s inštrukciou použitia (použitie až na základe
verejnej výzvy),
- zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do
igelitových alebo aspoň do papierových obalov a uložte ich do chladničky, mrazničky
alebo komory,
- nakŕmte domáce zvieratá, dajte im vodu a uzatvorte ich,
- čakajte na ďalšie pokyny,
- ukrytie alebo evakuáciu urobte až na základe pokynov záchranárov alebo po
oficiálnom vyhlásení,
- budovu opustite len na pokyn.

Nepožívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu!!!

7. pri dopravnej nehode spojenej s únikom nebezpečnej látky:
- odstavte vozidlo tak, aby ste neblokovali
celú pozemnú komunikáciu,
- zastavte motor vozidla a urýchlene opustite
zamorený priestor (v prípade dosahu
pôsobenia nebezpečnej látky),
- chráňte si dýchacie cesty prostriedkami
improvizovanej ochrany (vreckovkou,
šatkou,...),
- v žiadnom prípade sa nepribližujte
k havarovanému vozidlu, z ktorého uniká
nebezpečná látka (neohrozujte svoj život),
- čo najskôr oznámte nehodu na tiesňovej linke,
- nedotýkajte sa nebezpečnej látky, ani predmetov, ktoré ňou boli kontaminované,
- po príchode záchranárov sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície.

8. útoku teroristov:
- zachovajte pokoj a rozvahu, nešírte paniku,
- chráňte dýchacie cesty vlhkou tkaninou, opustite urýchlene ohrozený priestor a ukryte
sa vo vhodnej budove,
- sledujte informácie v médiách (televízia, rádio a obecný (mestský) rozhlas),
- plňte pokyny vydané oprávnenými osobami, 
- vyhotovte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela:
• ochranné rúško – z vreckovky, viacerých vrstiev gázy, uteráku,
• plášť do dažďa,
• gumené čižmy,
• rukavice (igelitové vrecká),
• rôzne kombinézy z impregnovaných materiálov,
- utesnite okná, dvere a iné vetracie otvory,
- zbytočne netelefonujte, len v súrnom prípade, aby sa nezaťažovali telefónne linky,
- poskytnite pomoc susedom a spolupracovníkom (deťom, tehotným ženám, starším,
bezvládnym osobám),
- odstráňte z verejnej komunikácie osobné vozidlo, ktoré môže tvoriť prekážku
záchranným jednotkám,
- sledujte priebežne zdravotný stav rodinných príslušníkov.

8.1 Anonymné oznámenie (uloženie bomby, trhaviny, použitie nebezpečnej látky, a pod.)
• v prípade nálezu podozrivého predmetu (obálka, balíček,...) okamžite oznámte túto
skutočnosť na tiesňovej linke 112 alebo 158,
• nedotýkajte sa podozrivého predmetu,
• otvorte okná a dvere,
• zatiahnite záclony, závesy alebo žalúzie,
• na výzvu opustite budovu a nasledujte evakuovaných do vyhradených priestorov,
• vezmite si so sebou všetky osobné veci,
• počkajte na ďalšie inštrukcie bezpečnostných zložiek riadiacich akciu,
• pokiaľ bolo anonymné oznámenie o uložení bomby alebo trhaviny v budove, v ktorej
sa nachádzate, opustite budovu a vzdiaľte sa čo najďalej od tohto miesta,
V žiadnom prípade sa nezdržujte v blízkosti možného ohrozenia i napriek
tomu, že vaša zvedavosť, čo sa bude v najbližších minútach diať, vás núti
zostať v blízkosti nebezpečného miesta!!!
8.2 Obdržanie podozrivej zásielky (list, balíček):
• podozrivú zásielku neotvárajte a netraste ňou,
• uložte ju do igelitového sáčku alebo iného vhodného obalu,
• potom opustite miestnosť, umyte si ruky vodou a mydlom,
• udalosť ohláste na tiesňovú linku 112 alebo 158,
• polícia alebo hasičský záchranný zbor od vás zásielku preberie a odvezie ju na
overenie obsahu.

8.3 Teroristická akcia (použitie strelných zbraní)
• pokiaľ ste mimo budovu, okamžite opustite ohrozené miesto,
• ak sa nachádzate v budove, nezdržujte sa v blízkosti okien,
• ukryte sa za vhodný kus nábytku,
• striktne dodržujte pokyny vydávané bezpečnostnými zložkami,
• nepoužívajte pevné telefónne linky,
• zachovajte pokoj a rozvahu. 

9. vzniku epidémie a epidémie zo zvierat (epizoócie):
- zabezpečte izoláciu chorých osôb a zvierat,
- zamedzte ich styk s ostatnými obyvateľmi a zvieratami,
- určte zdroj nákazy (napr. nesprávne uložený odpad),
- obmedzte pohyb osôb mimo priestoru nákazy (zaistite karanténu),
- zabezpečte preventívne očkovanie a podávanie antibiotík (profylaxia),
- vykonajte hygienickú očistu zasiahnutých osôb, ako aj záchranných jednotiek,
- vykonajte dezinfekciu, deratizáciu, dezinsekciu (ničenie mikroorganizmov, hlodavcov,
hmyzu),
- zabezpečte ekologickú likvidáciu uhynutých zvierat.
NAJROZŠÍRENEJŠIE ŠKODLIVINY
NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE A V OKOLÍ
Amoniak (čpavok):
- je bezfarebný plyn, alebo kvapalina charakteristického dráždivého, ostrého štipľavého
zápachu. Pri uvoľnení z nádrží alebo pri odparovaní tvorí veľké množstvo studenej
hmly, ktoré sú ťažšie ako vzduch. Pôsobením vysokej teploty sa môže vznietiť. Je
vysoko rozpustný vo vode, vo vodnom roztoku tvorí silno leptavú výbušnú zmes a je
málo horľavý. 

 

Charakteristika možného ohrozenia zdravia :


Kvapalina aj plyn silno dráždi a leptá oči, dýchacie cesty, pľúca, sliznice i pokožku.
Spôsobuje dráždivý kašeľ a kŕče môžu viesť až k uduseniu. Po styku pokožky s kvapalinou
môže vyvolať silné omrzliny. Nadýchnutie vyššej koncentrácie má smrteľné účinky.
Prvá pomoc:
Postihnutého preneste alebo vyveďte na čerstvý vzduch,
uložte ho do stabilizovanej polohy a uvoľnite mu tesné
súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite podajte umelé
dýchanie. Postihnuté miesta na tele hneď opláchnite
vodou a pokryte ich sterilným obväzom, natrite
omrznuté miesta, zasiahnuté oči vyplachujte
nekontaminovanou vodou asi 10 – 15 minút smerom od
nosa. Odstráňte kontaminovaný odev. Postihnutého nesmiete nechať prechladnúť a musí byť
v kľude. Privolajte lekársku pomoc.
Zákaz fajčenia!!! 


Chlór:
- je žltozelený, nehorľavý plyn štipľavého zápachu, ťažší ako vzduch, jedovatý
a žieravý, pri styku s vlhkým vzduchom tvorí hmly (reaguje s vodnou parou).
V kvapalnom skupenstve je slabo zažltnutá kvapalina. Zlučuje sa takmer so
všetkými prvkami, prudko s organickými látkami!!!
Charakteristika možného ohrozenia zdravia :
Nadýchnutie chlórom vedie k silnému inhalačnému zasiahnutiu (ťažké poleptanie slizníc,
dýchacích ciest, pľúc a očí). Vyvoláva pocit dusenia. Pri silných koncentráciách dochádza až
k poleptaniu pľúcnych tkanív. Jeho účinky môžu mať omeškanie až dva dní. Môže vyvolať
aj podráždenie pokožky. V kvapalnom skupenstve môže spôsobiť omrzliny.
Prvá pomoc:
Postihnutého preneste alebo vyveďte na čerstvý vzduch, uložte ho do stabilizovanej polohy
a uvoľnite mu tesné súčasti odevu. Pri zástave dychu okamžite podajte umelé dýchanie.
Postihnuté miesta na tele hneď opláchnite vodou a pokryte ich sterilným obväzom, natrite
omrznuté miesta, zasiahnuté oči vyplachujte nekontaminovanou vodou alebo 3% roztokom
z jedlej sódy, asi 10 – 15 minút smerom od nosa. Odstráňte kontaminovaný odev. Pri
poskytovaní pomoci používajte ochranné prostriedky!!! Postihnutého nesmiete nechať
prechladnúť a musí byť v kľude. Privolajte lekársku pomoc.
Nepodávajte tekutiny!!! Zákaz fajčenia!!!


Oxid uhoľnatý:
- je plynná látka bez farby, chuti a zápachu, nedráždivý. Je o niečo ľahší ako vzduch.
Pri úniku tvorí prudko toxický oblak, ktorý je horľavý a výbušný. Vo vode je
rozpustný a tiež silno jedovatý.
Charakteristika možného ohrozenia zdravia:
Môže dôjsť k ťažkým poškodeniam zdravia, resp. smrti zasiahnutých osôb. Oxid uhoľnatý sa
viaže na hemoglobín a obmedzuje príjem kyslíka. Vysoká koncentrácia spôsobuje smrť už po
niekoľkých vdychoch. Osoby majú postupne bolesti hlavy, závrate, žalúdočnú nevoľnosť,
záchvaty dusenia, kŕče, až nastáva obrna dychu.
Prvá pomoc:
Postihnutého preneste alebo vyveďte čo najskôr (okamžite) na čerstvý vzduch a zabezpečte
lekársku pomoc. 


Oxid uhličitý:
- je atmosférický plyn, bezfarebný, bez zápachu, nehorľavý, málo reaktívny, ťažší ako
vzduch, ktorý je normálnou zložkou atmosféry. Nie je toxickým plynom. Pri
normálnom tlaku v neviazanej forme sa vyskytuje ako plyn, pri normálnom tlaku
nestabilná pevná forma sa nazýva suchý ľad. Pri vyšších koncentráciách môže mať v
ústach slabo nakyslú chuť.
Charakteristika možného ohrozenia zdravia:
Prejavuje sa symptómami, ako sú: bolesť hlavy, závrate, hučanie v ušiach, strata pohybovej
schopnosti a vedomia.. Vysoká koncentrácia oxidu môže vyvolať dusenie. Sneh z oxidu
uhličitého môže spôsobiť omrzliny a v uzavretých priestoroch s vyššou koncentráciou aj smrť
pri uvoľňovaní plynného oxidu.
Prvá pomoc:
Obeť premiestnite za použitia izolačného dýchacieho prístroja na čerstvý
vzduch, udržiavajte postihnutého v teple a v kľude. Pri zastavení dýchania
nasaďte umelé dýchanie. Pri kontakte pokožky s kvapalným oxidom
uhličitým (vzniká tzv. studené popálenie) minimálne 15 minút ju umývajte
vodou, potom prekryte sterilným obväzom a privolajte lekára.


Oxid siričitý:
- ako kvapalný plyn je nereaktívny, je bezfarebný so štipľavým zápachom, dobre
rozpustný vo vode. Pri odparovaní sa tvoria hmly, ktoré sú ťažšie ako vzduch a majú
leptavé účinky.
Charakteristika možného ohrozenia zdravia:
Extrémne dráždi oči, dýchacie cesty a pľúca. Môže poškodiť hlasivky, vzniká dráždivý
a dusivý kašeľ. Spôsobuje bezvedomie až smrť.
Prvá pomoc:
Postihnutého preneste alebo vyveďte zo zamoreného prostredia. Postihnuté miesta na tele
hneď opláchnite vodou a pokryte ich sterilným obväzom, zasiahnuté oči dôkladne vyplachujte
nekontaminovanou vodou asi 10 – 15 minút smerom od nosa. Odstráňte kontaminovaný odev.
Postihnutého udržujte v pokoji, prípadne zaistite prívod kyslíku. Je nutná lekárska pomoc.


Etylén:
- je bezfarebná kvapalina sladkastého zápachu. Rýchlo sa odparuje za tvorby studenej
hmly. Plynný etylén je ťažší ako vzduch. So vzduchom tvorí výbušnú zmes. Je málo
rozpustný vo vode a málo jedovatý.
Charakteristika možného ohrozenia zdravia: 
Dráždi oči a dýchacie cesty. Má narkotický účinok. Môže spôsobiť ochrnutie dýchacieho
centra, omrzliny, vyvoláva ospalosť, závraty až bezvedomie.
Prvá pomoc:
Postihnutého preneste alebo vyveďte na čerstvý vzduch, uložte ho do stabilizovanej polohy
a uvoľnite mu tesné súčasti odevu. Postihnuté miesta ihneď opláchnite vodou a pokryte ich
sterilným obväzom, natrite omrznuté miesta, zasiahnuté oči vyplachujte nekontaminovanou
vodou asi 10 – 15 minút smerom od nosa.


Propán - bután:
- je bezfarebný kvapalný plyn so slabým zápachom, ktorý sa rýchlo odparuje
za tvorby studenej hmly a výbušnej zmesi. Obchodný produkt obsahuje
zapáchajúce prímesi. Je málo rozpustný vo vode
Charakteristika možného ohrozenia zdravia:
Pôsobí narkoticky, vyvoláva ospalosť, závraty, nevoľnosť, svalové ochabnutie,
stavy podráždenia a bezvedomie.
Prvá pomoc:
Postihnutého preneste alebo vyveďte na čerstvý vzduch, uložte ho do stabilizovanej polohy
a uvoľnite mu tesné súčasti odevu. Postihnuté miesta opláchnite vodou, omrznuté miesta
nenatierať!


Formaldehyd:
- je ostrého zápachu, vysoko rozpustný vo vode. Plynný formaldehyd môže vstupovať
do tela inhalačne alebo kontaktom s kožou či očami. V pľúcach sa formaldehyd ľahko
vstrebáva. Polčas rozpadu v krvi je asi 90 sekúnd.
Charakteristika možného ohrozenia zdravia :
Silno dráždi oči, nos a hltan, neznesiteľne dráždi dýchacie cesty spojené s tlakom a bolesťou
hrude, hlavy, silným tlkotom srdca, poruchy orientácie, vyvoláva stav nepokoja a strachu.
Prvá pomoc:
Postihnutého udržte v úplnom pokoji, prezlečte ho a umyte postihnuté miesta, vypláchnite oči
a ústa nekontaminovanou vodou.
Zákaz fajčenia!!! 


Acetylén:
- je bezfarebný čistý plyn s príjemnou vôňou po éteri. Technický produkt zapácha po
cesnaku. Nie je jedovatý, je rozpustný vo vode, mimoriadne horľavý a ľahko sa
vznieti.
Charakteristika možného ohrozenia zdravia:
Spôsobuje nevoľnosť, bolesť hlavy, zvracanie, otupenosť, bezvedomie. Jeho vysoká
koncentrácia pôsobí narkoticky.
Prvá pomoc:
Postihnutému uvoľnite tesné časti odevu. Pri zástave dychu podajte umelé dýchanie,
privolajte lekára. Nenechajte ho prechladnúť. Prepravovať sa môže len v ležatej polohe.


Benzín:
- je bezfarebná kvapalina s typickým zápachom. Obchodné produkty bývajú zafarbené.
Jeho výpary tvoria výbušné zmesi, ktoré sú ťažšie ako vzduch. S vodou sa
nemieša.
Charakteristika možného ohrozenia zdravia:
Dlhšie vdychovanie výparov vedie k pocitu opitosti, k bolestiam hlavy, zvracaniu. Jeho
vysoká koncentrácia spôsobuje bezvedomie a zástavu dychu.
Prvá pomoc:
Postihnutého vyveďte zo zamoreného prostredia, uložte ho do stabilizovanej polohy
a uvoľnite mu súčasti odevu. Postihnuté miesta na tele a zasiahnuté oči dôkladne vyplachujte
nekontaminovanou vodou asi 10 – 15 minút smerom od nosa. Zaveďte umelé dýchanie. Na
ukľudnenie opatrne aplikujte ukľudňujúce látky.
Zemný plyn (obsahuje najmä metán):
- je bezfarebná kvapalina. Pri jej odparovaní sa tvoria studené hmly a výbušné zmesi,
ktoré sa rýchlo šíria. Hmly sú ťažšie ako vzduch. Zemný plyn je bezfarebný a ľahší
ako vzduch.
Charakteristika možného ohrozenia zdravia:
Plyn pôsobí slabo narkoticky, vyvoláva bolesti hlavy, závraty, ospalosť, bezvedomie. 

Prvá pomoc:
Postihnutého preneste na čerstvý vzduch, uložte ho do stabilizovanej polohy a uvoľnite mu
odev. Dajte umelé dýchanie. Omrznuté miesta nenatierajte a pokryte ich sterilným obväzom.


Kyanovodík:
- je ľahko zápalná, bezfarebná, veľmi jedovatá kvapalina so zápachom horkých mandlí.
Horí svetlo fialovým plameňom. Kvapalina sa veľmi rýchlo vyparuje. Jej výpary so
vzduchom vytvárajú výbušnú zmes. Je úplne rozpustný vo vode.
Charakteristika možného ohrozenia zdravia:
Veľmi nebezpečný jed, ktorý pôsobí na dýchacie bunky organizmu (prudké otravy). Do tela
preniká všetkými bránami vstupu.
Prvá pomoc:
Postihnutého vyneste do čistého priestoru, odstráňte kontaminovaný odev. Je nutné zachovať
úplný pokoj. Dajte umelé dýchanie. Pokúste sa vyvolať zvracanie. Donúťte ho vypiť veľa
vody. Nepodávajte kyslík!!! Nutná pomoc lekára!!! Zákaz fajčenia!!!


Sírouhlík:
- je silno horľavá, bezfarebná až žltkastá čistá kvapalina s éterickým zápachom.
Znečistená nepríjemne páchne. Jej výpary so vzduchom vytvárajú výbušnú zmes a sú
vysoko toxické. Horí svetlo modrým chladným plameňom (nezapáli papier).
Charakteristika možného ohrozenia zdravia :
Prejavujú sa narkotické účinky, pôsobí na centrálny nervový systém. Individuálna citlivosť
organizmu.
Prvá pomoc:
Postihnutého vyneste alebo vyveďte do čistého priestoru, odstráňte kontaminovaný odev. Pri
poruchách alebo zástave dychu dajte umelé dýchanie. Pri poruchách alebo zástave srdcovej
činnosti podajte nepriamu masáž srdca. Nutná pomoc lekára!!!
Kyslík:
- je plyn bez farby, chuti a zápachu, nejedovatý, podporujúci horenie. Najdôležitejšia
vlastnosť kyslíka je jeho reaktivita. Existuje len málo prvkov, s ktorými sa kyslík
neviaže. Oxidačné a spaľovacie procesy prebiehajú v prostredí obohatenom kyslíkom
podstatne rýchlejšie, ako vo vzduchu. Na základe tejto vlastnosti je kyslík nevyhnutný
pre množstvo priemyselných aplikácií. Je vysoko výbušný pri styku s mastnotami. 


ČO ROBIŤ A ČO SI SO SEBOU ZOBRAŤ V PRÍPADE
EVAKUÁCIE?
V prípade vzniku mimoriadnej situácie sa môže stať, že budete vyzvaní na
evakuáciu. Preto si pripravte evakuačnú batožinu pre prípad opustenia bytu
v dôsledku jej vzniku alebo ak je nariadená evakuácia.
Ako evakuačná batožina môže poslúžiť ľahká cestovná batožina, napr. batoh,
cestovná taška alebo kufor.
Batožinu označte svojim menom a adresou!!!


EVAKUÁCIA SA PLÁNUJE, ZABEZPEČUJE A VYKONÁVA:
- v okolí jadrovoenergetického zariadenia,
- územia ohrozeného zamorením pri havárii alebo pri inej mimoriadnej udalosti
spojenej s únikom nebezpečnej látky,
- z územia, na ktorom pôsobia následky živelnej pohromy alebo katastrofy, ktoré
dočasne alebo dlhodobo neumožňujú pobyt osôb, domácich zvierat na tomto území,
- z územia ohrozeného haváriou vodohospodárskych diel,
- počas vojnového stavu a vojny z ďalšieho územia vyčleneného pre potreby operačnej
činnosti vojsk Armády Slovenskej republiky.


NEVYHNUTNÉ OPATRENIA PRE OPUSTENIE BYTU ALEBO RODINNÉHO
DOMU PRED EVAKUÁCIOU
- vypnite kúrenie,
- uhaste otvorený oheň vo vykurovacích zariadeniach,
- uzatvorte hlavný prívod vody, plynu,
- nevypnite elektrinu,
- vypnite elektrické spotrebiče (okrem chladničiek, mrazničiek),
- odpojte anténne zvody,
- pripravte si evakuačnú batožinu, uzamknite byt a na dvere dajte oznámenie, že ste byt
opustili a urýchlene sa dostavte na určené miesto evakuácie,
- presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii a o evakuácii,
- ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia, pomôžte
im,
- ak môžete, sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas a pod., kde sa dozviete
informácie o možnom ohrození,
- upozornite na obyvateľov, ktorí odmietli evakuáciu,
- priestor opúšťajte najkratšou cestou z oblasti ohrozenia, podľa možností kolmo na
smer vetra,
- dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu,
- vykonajte presun do evakuačného zberného miesta,
- v tomto mieste sa dozviete, kde je vaše evakuačné stredisko s miestom ubytovania,
stravovania a pod. 
Presuny sa vykonávajú peši. Pre matky s deťmi do 3 rokov, pre starých
a imobilných obyvateľov, budú do 4 hodín po vyhlásení evakuácie
pristavené evakuačné prostriedky, ktoré ich odvezú do evakuačného
strediska – stanice výstupu.


ČO ROBIŤ, KEĎ JE NARIADENÁ EVAKUÁCIA
- dodržiavajte zásady na opustenie bytu,
- zoberte si so sebou evakuačnú batožinu,
- dostavte sa na vopred určené miesto (bližšie informácie o zhromažďovacom priestore
evakuácie sa dozviete z vysielania regionálnych rádiových staníc),
- ak budete mať povolené použiť vlastné vozidlo, so sebou vezmite toľko osôb, koľko
bude možné. Nezabudnite pritom sledovať dopravné informácie v rádiu, riaďte sa
dopravnými pokynmi polície a miestnymi úpravami pomocou dopravných značiek,
- pokiaľ sa nemôže použiť vlastné vozidlo, preprava je zabezpečená prostredníctvom
prostriedkov verejnej dopravy, o ktorej budete informovaní miestnym rozhlasom
(spôsob prepravy a miesto, kde sa máte sústreďovať).
V prípade evakuácie treba dodržiavať všetky pokyny osôb a príslušných
orgánov, ktorí zabezpečujú evakuáciu!!!
O skončení ohrozenia sú obyvatelia včas informovaní a budú sa môcť
vrátiť do svojich domovov.


ÚKRYTOVÁ A EVAKUAČNÁ BATOŽINA
Odporúčané hmotnosti:
- úkrytovej batožiny: 10 – 15 kg
- evakuačnej batožiny:
• pre deti: do 25 kg
• pre dospelých: do 50 kg
Odporúčaná evakuačná batožina:
- základné trvanlivé potraviny, najlepšie v konzervách, dobre zabalený chlieb a hlavne
pitnú vodu na 2 – 3 dni,
- predmety dennej potreby (jedálenskú misku a príbor), hygienickej potreby a toaletný
papier,
- osobné doklady, peniaze, dôležité dokumenty (poistné zmluvy), cennosti malých
rozmerov,
- osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
- náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť,
- prikrývka alebo spací vak,
- vrecková lampa, sviečka a zápalky,
- pre dieťa nezabudnite pribaliť hračku, 
- ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón, prenosné
rádio s rezervnými baterkami a pod).


ZÁSADY SPRÁVANIA SA V ÚKRYTOCH
- správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom,
- dbajte na pokyny obsluhy úkrytu,
- šetrite vodou a potravinami,
- udržujte čistotu a poriadok,
- zdržiavajte sa v určenom priestore, nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte
hlasno,
- chovajte sa kľudne, vzájomne si pomáhajte ( hlavne starším a chorým osobám, ženám
s deťmi),
- nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče,
- v priestore ukrytia si dôkladne umyte ruky, tvár a najmä nekryté časti tela, vypnite
ventilačné a klimatizačné zariadenia, uzavrite a utesnite okná, dvere a ventilačné
otvory,
- chráňte si dýchacie cesty (vo vode, vodnom roztoku sódy alebo
kyseliny citrónovej namočená
šatka, vreckovka, obväz, vata,
froté uterák,...), oči (okuliare
uzavretého typu, napr.
zváračské, potápačské,
lyžiarske,...) a povrch tela
(čižmy, galoše, gumené
rukavice, čiapky, šály,...)
improvizovanými prostriedkami ochrany.

 

zdroj: www.minv.sk

 

 

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Nepremeškajte novinky zo sveta Ylang.sk
Prihláste sa pre odber exkluzívneho obsahu pokiaľ sa Vám nebude páčiť môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

PARTNERI 

 

       

                 

NAKUPOVANIE

Kontakty
Logo
TACTICAL & SURVIVAL SHOP
Miroslav Dubas    Zákaznícky servis
Miroslav Dubas Zákaznícky servis
(Po-Pi, 09:00-21:00 hod.)
Copyright © 2019 - 2021 OZONIC ENVIROMENTAL SOLUTIONS, s. r. o. - YLANG TACTICOM C.S.S.C. všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obrazových alebo textových zdrojov z tohto webu je dovolené len so súhlasom majiteľa internetovej stránky.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk