Facebook
  1. Úvod
  2. BLOG
  3. LEGAL KIT
  4. 171/1993 Z.Z. O POLICAJNOM ZBORE

171/1993 Z.Z. O POLICAJNOM ZBORE

ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 1993
Vyhlásené: 6. 8. 1993 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2020

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v PDF dokumente právneho predpisu.


171
Z Á K O N
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 6. júla 1993
o Policajnom zbore
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Ú v o d n é u s t a n o v e n i a
§ 1
Úvodné ustanovenie
(1) Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného
poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných
foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej
republiky.
(2) Činnosť Policajného zboru kontroluje Národná rada Slovenskej republiky a vláda.
(3) Policajný zbor sa vo svojej činnosti riadi ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná.
PRVÁ HLAVA
ÚLOHY, ORGANIZÁCIA A RIADENIE POLICAJNÉHO ZBORU
§ 2
Úlohy Policajného zboru
(1) Policajný zbor plní tieto úlohy:
a) spolupôsobí pri ochrane základných práv a slobôd, najmä pri ochrane života, zdravia, osobnej
slobody a bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku,
b) odhaľuje trestné činy a zisťuje ich páchateľov,
c) spolupôsobí pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie
príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,1
)
d) vykonáva vyšetrovanie o trestných činoch1a) a skrátené vyšetrovanie o trestných činoch,1a)
e) vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu,
f) zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky, predsedu vlády Slovenskej republiky, predsedu Ústavného súdu
Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) a ďalších osôb
určených zákonom1aa) alebo vládou (ďalej len „určená osoba"),
g) zaisťuje ochranu diplomatických misií a ďalších objektov určených zákonom1aa) alebo vládou
(ďalej len „určený objekt") a spolupôsobí pri fyzickej ochrane jadrových zariadení,1b)
h) zabezpečuje kontrolu hraníc Slovenskej republiky,1c)
i) spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku; ak bol porušený, robí opatrenia na jeho
obnovenie,
j) dohliada na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a spolupôsobí pri jej riadení,
k) odhaľuje priestupky a zisťuje ich páchateľov, a ak tak ustanovuje osobitný zákon, priestupky aj
objasňuje2
) a prejednáva,
l) vykonáva pátranie po osobách a pátranie po veciach,
m) poskytuje ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi,2a)
n) vykonáva kriminalisticko-expertíznu a znaleckú činnosť,
o) spolupôsobí pri zabezpečovaní ochrany civilného letectva,2b)
p) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok
osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,
q) dohliada na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh,
r) podieľa sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej
dopravy v obvode železničných dráh,
s) spolupôsobí pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov,
špeciálnych materiálov a zariadení2c) v súčinnosti s prepravcom a dopravcom.
(2) Policajný zbor plní úlohy štátnej správy3
) a iné úlohy,4
) ak tak ustanovujú osobitné predpisy.
(3) Policajný zbor plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej zákonom.
(4) Pri plnení úloh Policajný zbor používa technické prostriedky, dopravné prostriedky vrátane
leteckých dopravných prostriedkov.
§ 3
Spolupráca Policajného zboru
Policajný zbor pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi verejnej moci, ozbrojenými silami,
ozbrojenými bezpečnostnými zbormi, ozbrojenými zbormi, Slovenskou informačnou službou,
s právnickými osobami a fyzickými osobami; s orgánmi územnej samosprávy spolupracuje najmä
pri určovaní priorít prevencie kriminality, ochrany verejného poriadku a zamerania boja
s kriminalitou.
O r g a n i z á c i a P o l i c a j n é h o z b o r u
§ 4
(1) Policajný zbor sa člení na službu kriminálnej polície, službu finančnej polície, službu
poriadkovej polície, službu dopravnej polície, službu železničnej polície, službu ochrany objektov,
službu hraničnej a cudzineckej polície, službu osobitného určenia, službu ochrany určených osôb
a inšpekčnú službu; organizačnou súčasťou Policajného zboru je aj útvar
kriminalisticko-expertíznych činností, ktorý vykonáva odbornú činnosť a znaleckú činnosť podľa
osobitných predpisov.4a)
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3
(2) Ak v § 4a nie je ustanovené inak, služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov
Policajného zboru, ktoré na návrh prezidenta Policajného zboru zriaďuje a zrušuje minister;
minister zároveň na návrh prezidenta Policajného zboru určuje náplň ich činností a vnútornú
organizáciu. Minister môže určiť, ktorý útvar Policajného zboru má spôsobilosť byť účastníkom
súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej
pôsobnosti. Za útvar Policajného zboru koná pred súdom riaditeľ útvaru alebo ním poverený
policajt alebo zamestnanec. Útvary Policajného zboru sú organizované spravidla podľa organizácie
súdov.5
)
(3) Minister zriaďuje osobitné útvary s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky na
odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činov vo veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného
trestného súdu podľa osobitného zákona.
§ 4a
(1) Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru
s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené
vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. V pôsobnosti Úradu
inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov.
(2) Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom úlohy na úseku vnútornej
kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií
a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov5a) v pôsobnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(3) Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej
funkcie zodpovedný vláde.
(4) Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister na návrh riaditeľa Úradu
inšpekčnej služby.
§ 5
Celkové početné stavy Policajného zboru určuje vláda.
§ 6
Riadenie Policajného zboru
(1) Policajný zbor je podriadený ministrovi.
(2) Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4
ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť
z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti
je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov.
(3) Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi.
DRUHÁ HLAVA
VYŠETROVANIE A SKRÁTENÉ VYŠETROVANIE
§ 7
(1) Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní6a)
je vo veciach, ktoré vyšetruje, procesne samostatný a je viazaný iba ústavou, ústavnými zákonmi,
zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami,
Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
ktorými je Slovenská republika viazaná, a v rozsahu ustanovenom Trestným poriadkom aj
pokynmi a príkazmi prokurátora a súdu.
(2) Policajt vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní je vo veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený
vyžadovať od služieb Policajného zboru v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi zabezpečenie vykonania úkonov a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie,
ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám.
(3) Policajt zaradený na Úrade inšpekčnej služby je vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní vo
veciach, ktoré vyšetruje, oprávnený vyžadovať od Zboru väzenskej a justičnej stráže v súlade so
zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečenie vykonania úkonov
a opatrení nevyhnutných pre vyšetrovanie, ktoré vzhľadom na ich povahu nemôže vykonať sám;
rovnaké oprávnenie má policajt zaradený na Úrade inšpekčnej služby aj voči finančnej správe.
TRETIA HLAVA
POVINNOSTI, OPRÁVNENIA A PROSTRIEDKY POLICAJTA A POLICAJNÉHO ZBORU
Prvý oddiel
Povinnosti policajta
§ 8
(1) Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť osoby
i svoju vlastnú a nepripustiť, aby v súvislosti s touto jeho činnosťou vznikla osobe bezdôvodná
ujma a aby prípadný zásah do jej práv a slobôd prekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu
sledovaného jeho služobnou činnosťou. Pri vykonávaní služobnej činnosti je policajt povinný
dodržiavať etický kódex policajta, ktorý vydá minister.
(2) Policajt je pri vykonávaní služobnej činnosti spojenej so zásahom do práv alebo slobôd osoby
povinný túto osobu hneď, ako je to možné, poučiť o jej právach, ktoré sú ustanovené v tomto
zákone alebo v inom všeobecne záväznom právnom predpise.
(3) Služobnou činnosťou sa podľa odseku 1 rozumie činnosť policajta spojená s plnením úloh
podľa tohto zákona alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
§ 9
(1) Policajt v službe je povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok, ak je páchaný
trestný čin alebo priestupok alebo je dôvodné podozrenie z ich páchania.
(2) Policajt je aj v čase mimo služby povinný v medziach tohto zákona vykonať služobný zákrok,
ak je páchaný trestný čin alebo priestupok, ktorým je bezprostredne ohrozený život, zdravie alebo
majetok.
(3) Služobný zákrok je zákonom ustanovená a v jeho medziach vykonávaná činnosť policajta, pri
ktorom sa bezprostredne zasahuje do základných práv a slobôd osoby.
§ 10
(1) Policajt nie je povinný vykonať služobný zákrok, ak
a) jeho zdravotný stav a vplyv liekov alebo iných látok podstatne znižuje jeho schopnosť konať,
b) na jeho vykonanie nebol odborne vyškolený alebo vycvičený a ak povaha služobného zákroku
také odborné vyškolenie alebo vycvičenie vyžaduje,
c) tomu bráni dôležitý záujem služby,
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5
d) vzhľadom na konkrétnu situáciu nie je predpoklad, že zákrok bude úspešne vykonaný.
(2) Ak policajtovi vo vykonaní služobného zákroku bránia dôvody uvedené v odseku 1, vyrozumie
o potrebe vykonať služobný zákrok najbližší útvar Policajného zboru.
§ 11
(1) Dôležitým záujmom služby podľa § 10 ods. 1 písm. c) sa rozumie, ak policajt vykonáva alebo
zabezpečuje
a) bezprostredné sledovanie páchateľa trestnej činnosti,
b) operatívno-pátraciu činnosť alebo používa informačno-technické prostriedky,
c) služobný zákrok pod jednotným velením,
d) bezpečnosť určených osôb, ochranu určených objektov alebo ochranu a pomoc ohrozenému
svedkovi alebo chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu,
e) šifrovú alebo kuriérnu službu, pri ktorej by mohlo dôjsť k ohrozeniu včasného odovzdania
šifrovaných správ alebo k ohrozeniu prepravovaných vecí,
f) leteckú činnosť,
g) pyrotechnickú činnosť,
h) služobný zákrok, ktorého nedokončenie by malo vážnejšie dôsledky než nevykonanie nového
služobného zákroku alebo opatrenia nevyhnutného na odstránenie bezprostredného ohrozenia.
(2) Pri plnení úloh podľa odseku 1 je však policajt okrem policajta konajúceho podľa § 39a ods. 2
a 3 povinný vykonať služobný zákrok na odstránenie bezprostredného ohrozenia, ak je zrejme
ohrozený
a) život alebo hrozí závažná škoda na majetku,
b) vyšší záujem, ako je ten, ktorý plní.
(3) Závažnou škodou podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie taká škoda, ktorá je zrejme väčšia ako
škoda, ktorá by vznikla nevykonaním služobného zákroku.
§ 12
(1) Policajt je pri vykonávaní služobného zákroku povinný, ak to povaha a okolnosti dovoľujú,
použiť výzvu zodpovedajúcu zákroku.
(2) Ak to povaha služobného zákroku vyžaduje, pred výzvou použije slová „V mene zákona“.
P r e u k a z o v a n i e p r í s l u š n o s t i k   P o l i c a j n ém u z b o r u
§ 13
(1) Policajt je povinný pred služobným zákrokom preukázať svoju príslušnosť k Policajnému
zboru, ak to povaha a okolnosti služobného zákroku dovoľujú.
(2) Príslušnosť k Policajnému zboru preukazuje policajt
a) služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj s menovkou
policajta, ktorá obsahuje jeho meno a priezvisko, prípadne akademický7a) titul policajta,
b) služobným preukazom,
c) odznakom služby kriminálnej polície, alebo finančnej polície, alebo
Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
d) ústnym vyhlásením „Polícia“ (ďalej len „ústne vyhlásenie“).
(3) Ústnym vyhlásením preukazuje policajt svoju príslušnosť k Policajnému zboru iba vo
výnimočných prípadoch, keď okolnosti služobného zákroku neumožňujú túto príslušnosť
preukázať služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj
s menovkou policajta, služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície alebo
finančnej polície. Služobnou rovnošatou s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj
s menovkou policajta, služobným preukazom alebo odznakom služby kriminálnej polície alebo
finančnej polície sa policajt preukáže ihneď, len čo to okolnosti služobného zákroku dovolia.
§ 14
(1) Policajt v služobnej rovnošate s identifikačným číslom a pri výkone služobnej činnosti aj
s menovkou policajta preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru tiež služobným preukazom
a podľa okolností tiež ústnym vyhlásením.
a) pri vstupe do objektov, kde je vstup kontrolovaný oprávnenou osobou,
b) ak je o to pri služobnom zákroku požiadaný.
(2) Policajt uvedený v odseku 1 sa nepreukazuje služobným preukazom
a) ak zakročuje pod jednotným velením,
b) pri ochrane určených objektov, objektov osobitného významu alebo iných strážených objektov
(ďalej len „strážený objekt“),
c) pri služobnom zákroku proti osobe, ktorá podľa zistených skutočností môže byť svojím konaním
nebezpečná pre život alebo zdravie zakročujúceho policajta alebo iných osôb, najmä ak ide
o páchateľa trestného činu ozbrojeného zbraňou podľa § 14 ods. 5, páchateľa zločinu, ušlú
zadržanú osobu, ušlú zatknutú osobu, osobu ušlú z výkonu väzby alebo z výkonu trestu
odňatia slobody (ďalej len „nebezpečný páchateľ“), zrejme podnapitej, pristihnutej pri páchaní
trestného činu alebo priestupku, ozbrojenej zbraňou, osobe predvedenej alebo zaistenej, osobe,
ktorá nedovolene prekročila štátnu hranicu, alebo ak to okolnosti služobného zákroku
neumožňujú.
(3) Policajt uvedený v odseku 1 nepoužíva na služobnej rovnošate s identifikačným číslom pri
výkone služobnej činnosti menovku policajta,
a) ak zakročuje pod jednotným velením podľa § 66,
b) pri služobnom zákroku policajta v službe osobitného určenia podľa § 67 a 68 alebo v osobitných
prípadoch pri použití ochrannej kukly policajtom podľa § 68a,
c) ak je zaradený v pohotovostnom policajnom útvare okrem jeho určenia na výkon hliadkovej
alebo obchôdzkovej služby.
(4) Minister môže určiť z dôvodu nebezpečenstva ohrozenia života a zdravia policajta ďalšie
služobné činnosti, pri ktorých policajt uvedený v odseku 1 nepoužíva na služobnej rovnošate
s identifikačným číslom menovku.
(5) Zbraňou podľa odseku 2 písm. c) sa rozumie čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu
dôraznejším.
§ 15
(1) Policajt v občianskom odeve povinne preukazuje príslušnosť k Policajnému zboru pred
začatím služobného zákroku ústnym vyhlásením a služobným preukazom alebo odznakom služby
kriminálnej polície, alebo finančnej polície.
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7
(2) V prípadoch uvedených v § 14 ods. 2 policajt v občianskom odeve preukazuje príslušnosť
k Policajnému zboru iba ústnym vyhlásením; služobným preukazom alebo odznakom služby
kriminálnej polície alebo finančnej polície len v prípade, keď to okolnosti a podmienky služobného
zákroku dovoľujú.
§ 16
Policajt pri preukazovaní príslušnosti k Policajnému zboru nesmie služobný preukaz alebo
odznak služby kriminálnej polície alebo finančnej polície vydať z rúk; na požiadanie dá iba na
nahliadnutie ich prednú stranu.
Druhý oddiel
Oprávnenia policajta
§ 17
Oprávnenie požadovať vysvetlenie
(1) Policajt je oprávnený požadovať potrebné vysvetlenie od osoby, ktorá môže prispieť
k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku alebo správneho deliktu a na
zistenie jeho páchateľa, ako aj na vypátranie hľadaných alebo nezvestných osôb a vecí. V prípade
potreby je policajt oprávnený vyzvať osobu, aby sa ihneď alebo v určenom čase dostavila na útvar
Policajného zboru na spísanie zápisnice o podaní vysvetlenia alebo, ak ide o objasňovanie
priestupku, na spísanie záznamu alebo zapísania výsledkov úkonov do správy o výsledku
objasňovania priestupku.
(2) Ak osoba bez dostatočného ospravedlnenia alebo bez závažných dôvodov výzve podľa odseku
1 nevyhovie, môže ju policajt predviesť na útvar Policajného zboru za účelom podania vysvetlenia.
O predvedení spíše policajt úradný záznam.
(3) Úradný záznam o predvedení, zápisnica o podaní vysvetlenia a záznam o úkone pri
objasňovaní priestupku musia byť spísané ihneď po predvedení osoby.
(4) Vysvetlenie môže odmietnuť iba osoba, ktorá by ním sebe alebo blízkej osobe8
) spôsobila
nebezpečenstvo trestného stíhania alebo osoba, ktorá by ním porušila spovedné tajomstvo alebo
tajomstvo informácie, ktorá jej bola zverená ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti
ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.
(5) Vysvetlenie sa nesmie požadovať od osoby, ktorá upozornila, že by ním porušila zákonom
uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti, a nebola od tejto povinnosti oslobodená.
(6) Policajt je povinný poučiť osobu o možnosti odmietnuť vysvetlenie podľa odsekov 4 a 5.
(7) Policajt je povinný predvedenú osobu odovzdať orgánom činným v trestnom konaní alebo
inému príslušnému orgánu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak musí osobu ihneď
prepustiť, čo vyznačí v úradnom zázname o predvedení.
(8) Kto sa na výzvu podľa odseku 1 dostaví, má nárok na náhradu nutných výdavkov a na
náhradu ušlého zárobku (ďalej len „náhrada“). Náhradu poskytuje Policajný zbor. Nárok na
náhradu nemá ten, kto sa dostavil len vo vlastnom záujme alebo pre svoje protiprávne konanie.
(9) Nárok na náhradu podľa odseku 8 zaniká, ak ho oprávnená osoba neuplatní do ôsmich dní
odo dňa, keď sa na výzvu podľa odseku 1 dostavila; oprávnenú osobu o tom treba poučiť.
Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
§ 17a
Oprávnenie požadovať informácie
Policajt je oprávnený požadovať potrebné informácie od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu
skutočnosti dôležitej na odhalenie trestného činu a na zistenie jeho páchateľa; to neplatí, ak ide
o osobu uvedenú v § 17 ods. 5.
§ 17b
Oprávnenie na predvedenie osoby na základe dožiadania
(1) Policajt je oprávnený predviesť osobu na základe dožiadania súdu, orgánu činného
v trestnom konaní, správneho orgánu alebo iného orgánu podľa osobitných
predpisov.8a) Dožiadanie o predvedenie musí obsahovať osobné údaje podľa § 76a ods. 8 v rozsahu,
v akom sú pre dožiadajúci orgán dostupné, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého
má byť osoba predvedená, a dôvod predvedenia.
(2) O predvedení policajt spíše úradný záznam, v ktorom uvedie osobné údaje podľa § 76a ods. 8,
dôvod predvedenia, ustanovenie osobitného predpisu, na základe ktorého bola osoba predvedená,
a čas obmedzenia osobnej slobody predvedenej osoby. Prevzatie predvedenej osoby s uvedením
miesta a času potvrdí dožiadajúci orgán na úradnom zázname.
§ 18
Oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti
(1) Policajt je oprávnený vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby
preukázala svoju totožnosť dokladom totožnosti9
).
(2) Namiesto dokladu totožnosti podľa odseku 1 môže osoba predložiť
a) preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b) preukaz člena vlády,
c) služobný preukaz sudcu,
d) služobný preukaz prokurátora,
e) služobný preukaz príslušníka ozbrojeného zboru,
f) služobný preukaz príslušníka Národného bezpečnostného úradu,
g) potvrdenie o odovzdaní, strate alebo odcudzení občianskeho preukazu.
(3) Ak vyzvaná osoba odmietne preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2, policajt je
oprávnený takúto osobu predviesť na útvar Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti.
(4) Ak vyzvaná osoba nemôže preukázať svoju totožnosť podľa odseku 1 alebo 2 a ani po
predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti nemôže hodnoverne preukázať svoje meno
a priezvisko, dátum narodenia a adresu bydliska, policajt je oprávnený postupovať podľa odseku
3. Hodnovernosť preukázania mena a priezviska, dátumu narodenia a adresy bydliska posudzuje
policajt podľa dôvodu zisťovania totožnosti osoby.
(5) Policajt je povinný odovzdať predvedenú osobu orgánom činným v trestnom konaní, inému
príslušnému orgánu alebo príslušnému zariadeniu, ak zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, inak
osobu ihneď prepustí.
(6) Ak ide o osobu vyhlásenú za nezvestnú, policajt o jej nájdení vyrozumie toho, kto nezvestnosť
tejto osoby oznámil. Ak táto osoba nie je plnoletá, odovzdá ju zákonnému zástupcovi alebo
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9
príslušnému orgánu alebo príslušnému zariadeniu; ak ide o osobu pozbavenú spôsobilosti na
právne úkony, odovzdá túto osobu jej zákonnému zástupcovi alebo príslušnému zariadeniu, a ak
ide o osobu duševne chorú, odovzdá ju príslušnému zariadeniu.
(7) Ak policajt nezistí totožnosť osoby do 24 hodín od jej predvedenia, je povinný túto osobu
prepustiť.
(8) O predvedení a odovzdaní osoby napíše policajt úradný záznam.
(9) Ak osoba pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s nimi preukáže podľa osobitného
predpisu svoju príslušnosť k Slovenskej informačnej službe alebo k Vojenskému spravodajstvu,
policajt preverí túto príslušnosť v evidencii Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského
spravodajstva. Ak sa preverením potvrdí príslušnosť osoby k Slovenskej informačnej službe alebo
k Vojenskému spravodajstvu, policajt ďalej totožnosť nepreveruje.
§ 19
Oprávnenie na zaistenie osoby
(1) Policajt je oprávnený zaistiť osobu,
a) ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie
iných osôb alebo majetok,
b) pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dôvodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak
je to nevyhnutne potrebné na riadne zistenie alebo objasnenie veci,
c) ktorá sa pokúsila o útek pri predvedení podľa § 17 alebo § 18, a dôvodná obava z jej úteku trvá,
d) ktorá na útvare Policajného zboru uráža policajta alebo inú osobu alebo sa správa inak
agresívne,
e) na ktorú bolo vyhlásené medzinárodné policajné pátranie,
f) ktorá sa nachádza na mieste trestného činu bezprostredne po jeho spáchaní a je potrebné zistiť
jej súvislosť s trestným činom,
g) pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza na mieste, na ktorom hrozí teroristický
útok, alebo na mieste, kde došlo k teroristickému útoku,
h) pred zistením jej totožnosti podľa § 18, ak sa nachádza v priestore, v ktorom sa zakročuje pod
jednotným velením za podmienok podľa § 66 proti nebezpečnému páchateľovi a použitie výzvy
na preukázanie totožnosti podľa § 18 môže ohroziť život alebo zdravie zakročujúceho policajta
alebo osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore,
i) ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy.
(2) Útvar Policajného zboru, ktorý prevzal od policajta zaistenú osobu, bezodkladne vydá
o zaistení osoby rozhodnutie, v ktorom uvedie dôvod, pre ktorý bola osoba zaistená, a bez
zbytočných prieťahov ho odovzdá zaistenej osobe. Proti rozhodnutiu o zaistení osoby môže zaistená
osoba podať odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(3) Na konanie a rozhodovanie o zaistenej osobe sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní.10)
(4) Policajt je povinný odovzdať zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému
príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú dôvody na jej odovzdanie, a ak ide
o zaistenie osoby podľa odseku 1 písm. f) v súvislosti s trestnými činmi terorizmu alebo o zaistenie
osoby podľa odseku 1 písm. g), nesmie zaistenie osoby trvať viac ako 48 hodín od obmedzenia
osobnej slobody.
Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
(5) Ak policajt neodovzdá osobu orgánom činným v trestnom konaní, alebo inému príslušnému
orgánu, musí osobu ihneď prepustiť. Zaistenie osoby z dôvodov uvedených v odseku 1 nesmie
trvať viac ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody.
(6) Osobe zaistenej podľa odseku 1 sa umožní bez zbytočného odkladu na jej požiadanie
vyrozumieť o zaistení niektorú z blízkych osôb8
) a požiadať advokáta o poskytnutie právnej pomoci.
Ak ide o vojaka, policajt vyrozumie najbližší vojenský útvar, a ak ide o osobu, ktorá nie je plnoletá,
zákonného zástupcu tejto osoby.
(7) O odovzdaní osoby policajt bezodkladne napíše úradný záznam.
§ 20
Oprávnenie použiť služobného psa na pachové práce
(1) Policajt je pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona oprávnený použiť služobného psa na
pachové práce najmä pri sledovaní stopy osoby, vyhľadávaní osôb a vecí a identifikácii osôb a vecí.
(2) Odoberanie pachovej stopy z osoby možno vykonať, len ak ide o osobu, ktorá je podozrivá zo
spáchania trestného činu.
(3) Policajt je pri používaní služobného psa na pachové práce povinný postupovať tak, aby osobe
nebola spôsobená ujma na zdraví, nebola ponižovaná jej ľudská dôstojnosť a boli dodržané
základné hygienické pravidlá.
§ 20a
Oprávnenie na snímanie identifikačných znakov
(1) Policajt je oprávnený osobe predvedenej podľa § 18 ods. 3 a 4, ak na základe oznámených
údajov ani v evidencii obyvateľov nemožno zistiť jej totožnosť, osobe zaistenej podľa § 19, osobe
zadržanej, osobe zatknutej, osobe obvinenej zo spáchania trestného činu, osobe nájdenej alebo
vypátranej odobrať daktyloskopické odtlačky, zisťovať telesné znaky, vykonať meranie tela,
vyhotoviť obrazové, zvukové a obdobné záznamy a odobrať vzorky biologických materiálov. Policajt
je oprávnený snímať identifikačné znaky aj inej osobe na účely ich vyhľadávania a porovnávania
v informačných systémoch Policajného zboru; takto zosnímané identifikačné znaky sa
neuchovávajú. Policajt je oprávnený snímať identifikačné znaky cudzincovi,
a) ktorý neoprávnene prekročil vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky,
b) ktorý má na území Slovenskej republiky neoprávnený pobyt,
c) proti ktorému sa začalo konanie o administratívnom vyhostení z územia Slovenskej republiky
alebo konanie o zákaze vstupu na územie Slovenskej republiky,
d) ktorý je nežiaducou osobou,
e) na účel určenia jeho veku, ak nie je celkom zjavné, že ide o maloletého cudzinca,
f) staršiemu ako 14 rokov na účel konania o udelenie azylu podľa osobitného predpisu,10aa) alebo
g) na účely kontroly pobytu cudzincov.
(2) Policajt je oprávnený odobrať daktyloskopické odtlačky aj osobe, ktorá o to písomne
požiadala.
(3) Zisťovanie telesných znakov a meranie tela podľa odseku 1 vykonáva policajt rovnakého
pohlavia alebo na jeho písomnú žiadosť odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník; odber krvi
a odber vzoriek biologických materiálov z intímnych častí ľudského tela vykonáva na základe
písomnej žiadosti policajta len odborne spôsobilý zdravotnícky pracovník. Odber vzoriek
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11
biologických materiálov sa vykonáva spôsobom, ktorý nesmie ohroziť zdravie osoby.
§ 21
Oprávnenie zaistiť vec
(1) Policajt je oprávnený zaistiť na vykonanie potrebných úkonov vec, ak má podozrenie, že tá
súvisí so spáchaním trestného činu alebo priestupku a jej zaistenie je potrebné na zistenie
skutkového stavu veci alebo na rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní, alebo na
rozhodnutie orgánu v konaní o priestupku alebo ak ide o vec, po ktorej pátra polícia iného štátu.
Policajt neodkladne vydá osobe, ktorej bola vec zaistená, potvrdenie o zaistení veci s presným
opisom veci, ktorý umožní zaistenú vec identifikovať. Zaistenie veci môže trvať najviac 90 dní, ak
tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak sa vykonanými úkonmi potvrdí, že zaistená vec súvisí s trestným činom alebo
s priestupkom, policajt je povinný zaistenú vec neodkladne odovzdať príslušnému orgánu činnému
v trestnom konaní alebo orgánu príslušnému na prejednanie priestupku. Zaistenú vec, po ktorej
pátra polícia iného štátu, odovzdá policajt polícii iného štátu. Ak si príslušný orgán činný
v trestnom konaní, orgán príslušný na prejednanie priestupku alebo polícia iného štátu zaistenú
vec neprevezme, postupuje sa podľa odsekov 3 až 12. Ak je zaistenou vecou vozidlo, ktoré má
neoprávnene pozmenený identifikátor vozidla, a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých
identifikátorov, spracuje policajt návrh na jeho vyradenie z príslušnej evidencie.
(3) Ak pominuli dôvody na zaistenie veci podľa odseku 1, vec sa vráti osobe, ktorej bola zaistená.
Prevzatie vrátenej veci potvrdí táto osoba svojím podpisom na úradnom zázname o vrátení veci.
(4) Ak sa vykonanými úkonmi zistí, že zaistená vec patrí inej osobe ako osobe, ktorej bola
zaistená, útvar Policajného zboru túto inú osobu písomne vyzve v lehote najneskôr do 90 dní po
zaistení veci, aby si vec prevzala. Táto osoba je povinná uhradiť útvaru Policajného zboru
nevyhnutné náklady pri prevzatí veci, ktoré vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou.10a)
(5) Ustanovenia odsekov 3 a 4 sa nepoužijú, ak vecou je tovar, ktorý podlieha colnému dohľadu;
takýto tovar útvar Policajného zboru neodkladne odovzdá colnému orgánu.
(6) Ak si osoba, ktorej právo na zaistenú vec je nepochybné, zaistenú vec neprevezme podľa
odseku 3 alebo 4 do jedného roka odo dňa zaistenia veci, stáva sa majetkom štátu a útvar
Policajného zboru ju odovzdá ministerstvu do správy okrem bezcenných vecí a vecí nepatrnej
hodnoty, ktoré zlikviduje.
(7) Ak vlastník alebo iný oprávnený držiteľ zaistenej veci (ďalej len „oprávnená osoba“) nie je
známy, útvar Policajného zboru neodkladne vyhlási verejný opis zaistenej veci okrem bezcenných
zaistených vecí a zaistených vecí nepatrnej hodnoty, ktoré zlikviduje aj bez predchádzajúceho
vyhlásenia verejného opisu. Vyhlásenie sa urobí najúčelnejším spôsobom na zistenie oprávnenej
osoby, a to spolu s výzvou, aby sa oprávnená osoba prihlásila do jedného roka odo dňa zaistenia
veci; ak sa neprihlási o zaistenú vec žiadna osoba, stáva sa majetkom štátu a útvar Policajného
zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy. Ak sa v lehote podľa predchádzajúcej vety
oprávnená osoba prihlási o zaistenú vec, útvar Policajného zboru jej zaistenú vec odovzdá.
Oprávnená osoba je pri prevzatí zaistenej veci povinná uhradiť útvaru Policajného zboru
nevyhnutné náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou.10a)
(8) Ak oprávnená osoba, ktorá sa podľa odseku 7 prihlásila o zaistenú vec, túto odmietla
prevziať, útvar Policajného zboru ju neodkladne písomne vyzve, aby si v lehote do 60 dní od
doručenia výzvy zaistenú vec prevzala. Ak oprávnená osoba napriek výzve v lehote uvedenej vo
výzve zaistenú vec neprevezme, vec sa stáva majetkom štátu a útvar Policajného zboru ju
neodkladne odovzdá ministerstvu do správy.
Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
(9) Ak vzniknú pochybnosti o tom, či zaistená vec patrí osobe, ktorej bola zaistená, alebo ak si
na zaistenú vec uplatní právo iná osoba, útvar Policajného zboru uloží zaistenú vec do úschovy
a písomne to oznámi týmto osobám, pričom im v písomnom oznámení odporučí, aby si v lehote do
60 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia uplatnili vlastnícke právo alebo iné právo na
zaistenú vec na príslušnom súde. Osoba, ktorá si uplatnila právo na zaistenú vec na súde, je
povinná v lehote podľa predchádzajúcej vety oznámiť útvaru Policajného zboru, ktorý zaistenú vec
uložil do úschovy, na ktorom súde si toto právo uplatnila. Po rozhodnutí súdu o vrátení zaistenej
veci oprávnenej osobe je táto povinná uhradiť útvaru Policajného zboru nevyhnutné náklady, ktoré
vznikli v súvislosti s jej zaistením a úschovou,10a) ak súd nerozhodne inak. Ak si osoba na
príslušnom súde v lehote podľa prvej vety nárok neuplatnila, zaistená vec sa stáva majetkom štátu
a útvar Policajného zboru ju neodkladne odovzdá ministerstvu do správy.
(10) Ministerstvo s vecami, ktoré sa stali majetkom štátu podľa tohto zákona, naloží podľa
osobitného predpisu.10b)
(11) Ak ministerstvo alebo útvar Policajného zboru nemôže zabezpečiť úschovu zaistenej veci,
zabezpečí ju prostredníctvom ministerstvom na to určenej právnickej osoby v zriaďovateľskej
pôsobnosti ministerstva, alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa
s obdobným predmetom podnikania.11)
(12) Na konanie a rozhodovanie o zaistenej veci sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom
konaní.10)
§ 22
Oprávnenie odňať zbraň
(1) Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, proti ktorej vykonáva služobný zákrok, nemá pri
sebe zbraň (§ 14 ods. 5), a ak ju má, odňať ju.
(2) Policajt vykonávajúci službu pri ochrane strážených objektov má oprávnenia podľa odseku 1
aj voči osobe, ktorá vstupuje do týchto objektov alebo z nich odchádza. Za tým účelom je policajt
oprávnený vyzvať osobu, aby sa podrobila kontrole batožiny, kontrole motorového alebo iného
vozidla, prípadne pri vstupe do stráženého objektu alebo pri odchode z neho prešla zariadením na
zisťovanie predmetov.
(3) Zbraň odňatú podľa odsekov 1 a 2 je policajt povinný vrátiť po skončení služobného zákroku
alebo pri odchode osoby zo stráženého objektu. Ak zákonné dôvody nedovoľujú odňatú zbraň
vrátiť, policajt vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane.
§ 23
Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku dopravného prostriedku
(1) Pri plnení úloh vyplývajúcich z tohto zákona je policajt oprávnený dávať pokyny na
zastavenie dopravného prostriedku, zakázať jazdu, plavbu alebo let na nevyhnutne potrebný čas
alebo prikázať smer dopravného prostriedku.
(2) Policajt je oprávnený vykonať prehliadku dopravného prostriedku, vecí, batožiny a nákladu,
ktoré sa v ňom prepravujú, alebo elektronickú kontrolu vozidla prepojením kontrolovaného vozidla
so zariadením určeným na kontrolu identifikačných údajov vozidla,
a) ak je podozrenie, že používaním dopravného prostriedku, na dopravnom prostriedku alebo
v súvislosti s dopravným prostriedkom bol spáchaný trestný čin,
b) pri pátraní po hľadanej alebo nezvestnej osobe, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných
latkách, psychotropných látkach, jedoch, prekurzoroch, jadrových alebo iných rádioaktívnych
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13
materiáloch, vysokorizikových chemických látkach a vysoko rizikových biologických agensoch
a toxínoch a veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou,
c) pri odhaľovaní neoprávneného prechodu štátnej hranice alebo neoprávneného pobytu.
§ 24
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy
(1) Pri zaisťovaní bezpečnosti civilnej leteckej dopravy a inej hromadnej dopravy pred
teroristickými útokmi je policajt oprávnený vykonať prehliadku lietadla a prostriedku inej
hromadnej dopravy, ako aj prehliadku osôb, batožiny, nákladu a iných predmetov, aby zistil, či
osoby neprepravujú vec, ktorá by mohla byť použitá na teroristický útok, alebo či sa takáto vec
nenachádza v lietadle alebo v prostriedku inej hromadnej dopravy.
(2) Vecou podľa odseku 1 sa rozumie najmä strelná, bodná, sečná zbraň, výbušnina, výbušný
predmet alebo žieravina.
§ 25
Oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti určených osôb
(1) V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti určených osôb, ohrozených svedkov a chránených
svedkov je policajt oprávnený vykonať prehliadku osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov
a objektov nachádzajúcich sa v priestore, z ktorého by bolo možné ohroziť bezpečnosť určených
osôb, ohrozených svedkov alebo chránených svedkov.
(2) Policajt je oprávnený vykonať prehliadku osôb iba vtedy, ak tieto osoby na jeho výzvu
uvedený priestor ihneď neopustia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(3) Prehliadka osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nesmie sledovať iný
záujem než zaistenie bezpečnosti určených osôb, ohrozených svedkov a chránených svedkov.
§ 25a
Oprávnenie zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov
určených osôb
(1) Policajt služby ochrany určených osôb je oprávnený zakázať sprístupňovanie, poskytovanie
a zverejňovanie osobných údajov11b) určených osôb a ich blízkych osôb z informačných systémov
prevádzkovateľov a sprostredkovateľov,11ba) ktorí spracúvajú11bb) osobné údaje podľa osobitného
predpisu.11bc)
(2) Ak je potrebné na základe osobitného zákona11bd) sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť
osobné údaje osôb podľa odseku 1, je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ informačného systému
povinný to vopred prerokovať so službou ochrany určených osôb.
§ 26
Oprávnenie pri zabezpečovaní kontroly hraníc Slovenskej republiky
(1) Pri zabezpečovaní kontroly vonkajšej hranice je policajt oprávnený vykonávať kontrolu
cestovných dokladov osôb prekračujúcich vonkajšiu hranicu. Policajt je oprávnený vykonávať
kontrolu ostatných sprievodných dokladov a preverovať skutočnosti súvisiace s prekračovaním
vonkajšej hranice, ak to ustanovuje osobitný predpis.11bda)
(2) V prípade podozrenia zo spáchania trestného činu osobou prekračujúcou vonkajšiu hranicu
je policajt oprávnený vykonať prehliadku osoby, vecí a dopravného prostriedku. Také isté
oprávnenia má policajt aj v prípade podozrenia zo spáchania priestupku súvisiaceho
Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
s prekročením vonkajšej hranice a priestupku na úseku pobytu cudzincov na území Slovenskej
republiky.
(3) Oprávnenia podľa odsekov 1 a 2 sa uplatňujú na vnútornej hranici v prípade dočasného
obnovenia kontroly hraníc na vnútornej hranici podľa osobitného predpisu.11bdb)
§ 27
Oprávnenie zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom mieste
Ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo
ochranu práv a slobôd, policajt je oprávnený každému prikázať, aby
a) v nevyhnutne potrebnom čase nevstupoval na určené miesto, ani sa na ňom nezdržiaval,
b) na nevyhnutne potrebný čas zotrval na určenom mieste.
§ 27a
Oprávnenie vykázať zo spoločného obydlia
(1) Policajt je oprávnený vykázať z bytu alebo domu alebo iného priestoru spoločne obývaného
s ohrozenou osobou a aj z jeho bezprostredného okolia (ďalej len „spoločné obydlie“) osobu,
u ktorej možno na základe zistených skutočností očakávať útok na život, zdravie, slobodu alebo
zvlášť závažný útok na ľudskú dôstojnosť ohrozenej osoby, najmä vzhľadom na predchádzajúce
takéto útoky; súčasťou vykázania zo spoločného obydlia je aj zákaz vstupu vykázanej osobe do
spoločného obydlia počas 10 dní od vykázania. Policajt je oprávnený vykázať zo spoločného obydlia
takúto osobu aj počas jej neprítomnosti.
(2) Počas vykázania zo spoločného obydlia je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa
k ohrozenej osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov.
(3) Vykázanie zo spoločného obydlia oznámi policajt ústne. Vykázanej osobe policajt presne
oznámi priestor, na ktorý sa vykázanie zo spoločného obydlia vzťahuje. Rozsah priestoru policajt
určí podľa potreby preventívnej ochrany osoby, ktorá je ohrozená útokom podľa odseku 1.
(4) Policajt vyhotoví potvrdenie o vykázaní zo spoločného obydlia, ktoré odovzdá vykázanej osobe
a ohrozenej osobe. V potvrdení o vykázaní zo spoločného obydlia policajt uvedie meno, priezvisko,
dátum narodenia vykázanej osoby a ohrozenej osoby, priestor, na ktorý sa vykázanie zo
spoločného obydlia vzťahuje a čas, kedy policajt osobu zo spoločného obydlia vykázal. Súčasne
s vydaním potvrdenia o vykázaní, vykázaná osoba oznámi policajtovi adresu a prípadne telefónne
číslo, na ktorom bude zastihnuteľná počas trvania účinkov vykázania, až do vydania rozhodnutia
súdu o neodkladnom opatrení.11be) Telefónne číslo poskytne prípadne policajtovi tiež ohrozená
osoba. Ak vykázaná osoba alebo ohrozená osoba odmietne potvrdenie o vykázaní zo spoločného
obydlia prevziať, policajt túto skutočnosť uvedie v úradnom zázname.
(5) Ak je s vykázaním zo spoločného obydlia spojené ohrozenie prevádzky objektu alebo
znemožnenie výkonu zamestnania vykázanej osoby podľa osobitného predpisu,11bf) útvar
Policajného zboru o tejto skutočnosti bezodkladne vyrozumie zamestnávateľa alebo
prevádzkovateľa objektu, ktorý prijme príslušné opatrenia na náhradné zaistenie prevádzky
objektu.
(6) Policajt vyzve vykázanú osobu na vydanie kľúčov od spoločného obydlia, poučí ju
o následkoch neuposlúchnutia tejto výzvy11bg) a súčasne vykázanej osobe umožní vziať si zo
spoločného obydlia veci slúžiace výlučne jej osobným potrebám, osobné cennosti a dokumenty
a prípadne v lehote do 24 hodín od oznámenia vykázania zo spoločného obydlia aj ďalšie osobné
veci a veci nevyhnutné pre jej podnikanie alebo výkon povolania. Policajt vykázanej osobe poskytne
informácie o možnostiach ubytovania a písomné poučenie o ďalšom postupe a následkoch
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15
nedostavenia sa na súdne pojednávanie o neodkladnom opatrení, vrátane spôsobu predvolávania
na súdne pojednávanie a spôsobu doručenia súdneho rozhodnutia.11bh) Písomné poučenie poskytne
policajt tiež ohrozenej osobe.
(7) Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na nariadenie
neodkladného opatrenia podľa Civilného sporového poriadku11be) a podľa možnosti poskytnúť jej
v písomnej forme informácie o organizáciách na pomoc poškodeným, vrátane informácií o službách
nimi poskytovaných a poskytnúť kontakt na organizácie poskytujúce pomoc obetiam domáceho
násilia.
(8) Na vykonanie úkonov súvisiacich s vykázaním zo spoločného obydlia policajt zabezpečí
prítomnosť nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo
zdravia alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(9) Vykázanie zo spoločného obydlia končí uplynutím 10 dní od vykázania zo spoločného
obydlia, ak ďalej nie je ustanovené inak. Doručením návrhu na nariadenie neodkladného
opatrenia na súd11be) počas vykázania zo spoločného obydlia sa trvanie vykázania zo spoločného
obydlia predlžuje až do nadobudnutia vykonateľnosti rozhodnutia súdu o tomto návrhu, o čom sa
vykázaná osoba upovedomí v rámci poučenia podľa odseku 6; útvar Policajného zboru poskytne
ohrozenej osobe súčinnosť pri doručovaní návrhu neodkladného opatrenia.
(10) Ak sa počas vykázania zo spoločného obydlia zistí, že neboli splnené podmienky vykázania
zo spoločného obydlia podľa odseku 1, vykázanie zo spoločného obydlia útvar Policajného zboru
ukončí, o čom sa ohrozená osoba a vykázaná osoba neodkladne upovedomí.
(11) Útvar Policajného zboru preveruje dodržiavanie vykázania zo spoločného obydlia.
(12) O vykonanom postupe podľa odsekov 1 až 11 policajt spíše neodkladne úradný záznam. Ak
je ohrozenou osobou dieťa, kópia záznamu sa zašle orgánu sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately.11bi)
§ 28
Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta
(1) Pri pátraní po páchateľoch úmyselných trestných činov, hľadaných osobách, zbraniach,
strelive, výbušninách, omamných a psychotropných látkach a jedoch alebo po veciach
pochádzajúcich z trestnej činnosti, prípadne súvisiacich s trestnou činnosťou, sú policajti
oprávnení uzatvoriť verejne prístupné miesta a vykonať ich prehliadku s cieľom zistiť, či sa
uvedené osoby alebo veci v nich nenachádzajú.
(2) Policajt je oprávnený presvedčiť sa, či osoba, ktorá sa nachádza na verejne prístupnom
mieste uzatvorenom podľa odseku 1, nemá pri sebe zbraň (§ 14 ods. 5), a ak ju má, odňať ju. Ak
po skončení uzatvorenia verejne prístupného miesta nedovoľujú zákonné dôvody zbraň vrátiť,
policajt vydá osobe potvrdenie o odňatí zbrane.
(3) Oprávnenia uvedené v odsekoch 1 a 2 má policajt aj vtedy, ak na verejne prístupnom mieste
hrozí teroristický útok alebo ak došlo k teroristickému útoku.
§ 29
Oprávnenie otvoriť byt
(1) Ak je dôvodná obava, že je ohrozený život alebo vážne ohrozené zdravie osoby, alebo ak hrozí
závažná škoda (§ 11 ods. 3) na majetku a vec neznesie odklad alebo ak sa v byte alebo v inom
uzavretom priestore (ďalej len „byt“) zdržuje páchateľ úmyselného trestného činu a nerešpektuje
výzvy polície na jeho opustenie, policajt je oprávnený otvoriť byt, vstúpiť doň a vykonať opatrenia
Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
(2) Oprávnenia uvedené v odseku 1 má policajt aj v prípade, ak vznikne dôvodné podozrenie, že
sa v byte nachádza zomretá osoba.
(3) Na vykonanie oprávnenia podľa odseku 1 alebo 2 policajt zabezpečí prítomnosť
nezúčastnenej osoby; nemusí tak urobiť, ak by mohlo dôjsť k ohrozeniu jej života alebo zdravia
alebo ak hrozí nebezpečenstvo z omeškania.
(4) Po vykonaní opatrení podľa odseku 1 policajt okamžite vyrozumie nájomcu bytu alebo
vlastníka užívajúceho byt a zabezpečí uzavretie bytu, ak to nemôže vykonať nájomca bytu, vlastník
užívajúci byt alebo iná oprávnená osoba.
(5) Otvorením bytu sa nesmie sledovať iný účel, než je uvedený v odseku 1 alebo 2.
(6) O otvorení bytu a vykonaných opatreniach napíše policajt úradný záznam.
§ 29a
Oprávnenie pri odhaľovaní daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie
príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu
(1) Policajt služby finančnej polície a služby kriminálnej polície pri odhaľovaní daňových únikov
a nezákonných finančných operácií alebo legalizácie príjmov z trestnej činnosti s predpokladanou
značnou škodou alebo škodou veľkého rozsahu11c) je oprávnený
a) vstupovať do každej prevádzkovej budovy, miestnosti alebo miesta slúžiaceho na podnikanie,
ako aj do dopravných prostriedkov používaných na podnikanie,11e)
b) vstupovať aj do obydlia, ak obydlie slúži na podnikanie,
c) nazerať do evidencií, účtovných písomností, listín a iných dokladov, spisov a záznamov na
technickom nosiči dát, robiť si z nich výpisky, poznámky a kópie, žiadať vydanie týchto vecí
alebo ich zaistiť podľa § 21. V prípade zaistenia veci vydá potvrdenie o zaistenej veci dotknutej
osobe a zamestnancovi správcu dane, ktorým je daňový úrad. Potvrdenie musí obsahovať
presný súpis zaistených vecí, odtlačok úradnej pečiatky a podpisy oprávnených osôb.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije pri trestnom čine spáchanom v súvislosti s používaním
colných predpisov alebo daňových predpisov v pôsobnosti colnej správy; to neplatí, ak je trestný
čin páchaný v súbehu s iným trestným činom.
(3) Pri vykonávaní úkonov podľa odseku 1 je policajt služby finančnej polície a služby
kriminálnej polície povinný umožniť prítomnosť dotknutých osôb.
(4) Pri odhaľovaní daňových únikov alebo nezákonných finančných operácií alebo legalizácie
príjmov z trestnej činnosti a s nimi súvisiacich trestných činov a ich páchateľov podľa § 2 ods. 1
písm. b) a c) je policajt služby finančnej polície, policajt služby kriminálnej polície a policajt
inšpekčnej služby oprávnený písomne žiadať od bánk a pobočiek zahraničných bánk správy, ktoré
sa týkajú klientov bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, aj keď sú predmetom bankového
tajomstva.11f)
(5) Osobitný útvar služby finančnej polície plní úlohy pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie
príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu podľa osobitného predpisu.1
)
§ 30
Oprávnenie na používanie výbušnín a výbušných predmetov
Určený policajt je oprávnený v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti osôb a ochrany majetku,
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17
najmä pri likvidácii nastražených výbušných systémov a pri likvidácii nálezu munície, používať
výbušniny a výbušné predmety.
§ 31
Oprávnenie na držanie nebezpečných látok a zakázaných vecí
Určený policajt je oprávnený najmä na účely výučby, výcviku, skúšok, expertíznej činnosti alebo
v súvislosti s plnením úloh uvedených v § 36 ods. 1 držať, skladovať a používať nebezpečné látky
a zakázané veci. Takými látkami a vecami sa rozumejú najmä strelné alebo hromadne účinné
zbrane, strelivo, výbušniny, výbušné predmety, omamné a psychotropné látky, mŕtvolné pachy,
prekurzory, jedy, jadrové a iné obdobné rádioaktívne materiály, pornografické diela, detské
pornografické diela, falzifikáty peňazí, známok a cenných papierov.
§ 32
Oprávnenie pri objasňovaní priestupkov
(1) Policajt je pri objasňovaní priestupkov v prípadoch podľa osobitného predpisu12) oprávnený
vyžadovať lekárske vyšetrenie na zistenie požitého množstva alkoholu alebo inej užitej návykovej
látky.
(2) Policajt je oprávnený vykonať ohliadku miesta priestupku, ohliadku veci, ktorá môže súvisieť
so spáchaním priestupku a v súvislosti s tým zisťovať a zaisťovať stopy.
(3) Odber krvi osoby podozrivej zo spáchania priestupku sa musí vykonať, ak o to táto osoba
požiada.
§ 33
Oprávnenia pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy
(1) Pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy je policajt v obvode železničných
dráh oprávnený
a) kontrolovať v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, oprávnenosť vstupu a výstupu osôb,
ich batožiny, vjazd a výjazd dopravných prostriedkov a ich náklad,
b) prikázať každému, kto sa v obvode železničných dráh zdržiava neoprávnene, aby miesto
v obvode železničných dráh opustil,
c) presvedčiť sa v súvislosti s pátraním po odcudzených zásielkach, po veciach pochádzajúcich
z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou alebo súvisiacich so spáchaním
priestupku, či zásielka alebo vec nie je v dopravných prostriedkoch, prípadne v železničných
dopravných prostriedkoch a v iných priestoroch v obvode železničných dráh,
d) vykonať prehliadky zásielok, kontrolu dokladov, písomností a k nim patriacich dopravných
a sprievodných listín, zisťovať druh a množstvo tovaru a ďalšie skutočnosti potrebné na
posúdenie, či sa preprava tovaru po železničných dráhach uskutočňuje v súlade s prepravným
poriadkom a s tarifou,
e) vykonať v obvode železničných dráh po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie veci osobnú
prehliadku zamestnancov Železníc Slovenskej republiky a zamestnancov dopravcov,12a) ich
batožín a dopravných prostriedkov v prípade odôvodneného podozrenia, že zamestnanec u seba,
v batožine alebo v dopravnom prostriedku ukrýva veci pochádzajúce zo zásielky alebo z majetku
cestujúcich,
f) vylúčiť zo železničnej prepravy osoby a veci, ktorých preprava je prepravným poriadkom na
železničnej dráhe vylúčená alebo ktoré možno prepravovať len za osobitných podmienok, a tieto
podmienky nie sú splnené.
Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
(2) Určený policajt je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený bezplatne sa prepravovať
vlakmi, a to aj vlakmi určenými výlučne na medzinárodnú prepravu, miestenkovými vlakmi
vrátane prepravy služobného psa, na jazdu na stanovišti osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo,
v služobnom vozni a v nákladnom vlaku, ako aj bezplatne používať oznamovacie zariadenia
Železníc Slovenskej republiky12b) a železničných spoločností.
(3) Policajt je pri plnení úloh podľa tohto zákona oprávnený vstupovať do vyhradených priestorov
objektov a zariadení, do dopravných prostriedkov a ostatných priestorov v obvode železničných
dráh.
(4) Oprávnenia podľa odsekov 2 a 3 sa rovnako vzťahujú aj na príslušníkov Vojenskej polície
a Zboru väzenskej a justičnej stráže, ak sú pri policajných opatreniach v obvode železničných dráh
zaradení do spoločného výkonu služby s policajtmi.
§ 34
Spoločné ustanovenie
Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz a požiadavku policajta alebo strpieť výkon
jeho oprávnení podľa ustanovení § 17 až 33 a oprávnení podľa osobitných predpisov.13)
Tretí oddiel
Informačno-technické prostriedky a operatívno-pátracia činnosť
I n f o rm a č n o - t e c h n i c k é p r o s t r i e d k y
§ 36
Pri plnení úloh v boji proti terorizmu, v boji proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti
a financovaniu terorizmu1
) pri odhaľovaní trestnej činnosti a financovaniu terorizmu organizovanej
v spojení s cudzinou a organizovanej trestnej činnosti a financovaniu terorizmu súvisiacej
s nedovolenou výrobou, držaním a rozširovaním omamných a psychotropných látok, jedov,
prekurzorov a jadrových materiálov, s falšovaním a pozmeňovaním peňazí, známok a cenných
papierov, pri odhaľovaní iných zločinov18) pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi
a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu,2a) pri operatívnej ochrane legalizanta a agenta
pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, pri odhaľovaní úmyselných
trestných činov podľa druhého a tretieho dielu ôsmej hlavy druhej časti Trestného zákona, za
ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej dva roky, alebo iných
úmyselných trestných činov, ktorých stíhanie upravuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská
republika viazaná, a pri zisťovaní ich páchateľov a pátraní po nich je Policajný zbor oprávnený
používať informačno-technické prostriedky. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nepoužije, ak ide
o styk medzi obvineným a jeho obhajcom.
O p e r a t í v n o - p á t r a c i a č i n n o s ť
§ 38a
(1) Operatívno-pátracia činnosť je systém spravidla utajených, spravodajských opatrení
vykonávaných Policajným zborom na účely predchádzania, zamedzovania, odhaľovania
a dokumentovania trestnej činnosti a zisťovania jej páchateľov, zabezpečovania ochrany určených
osôb a strážených objektov, technicky chránených objektov, zabezpečovania a poskytovania
ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi, ochrany štátnej hranice
a vypátrania osôb a vecí.
(2) Operatívno-pátraciu činnosť vykonávajú na to určené služby Policajného zboru.
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19
§ 39
Prostriedky operatívno-pátracej činnosti
(1) Prostriedkami operatívno-pátracej činnosti sa na účely tohto zákona rozumejú sledovanie
osôb a vecí, monitorovanie osôb a dopravných prostriedkov, kontrolovaná dodávka18a) kriminálne
spravodajstvo, používanie krycích dokladov, nástrahová a zabezpečovacia technika a využívanie
osôb konajúcich v prospech Policajného zboru, objekty a miesta používané pod legendou
a predstieraný prevod veci.
(2) Policajný zbor je oprávnený používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti pri odhaľovaní
úmyselných trestných činov a pri zisťovaní ich páchateľov, pri ochrane legalizanta a agenta, pri
zabezpečovaní ochrany určených osôb, ochrany strážených objektov, ochrany štátnej hranice
a v prípadoch uvedených v § 36 a osobitnom predpise18aa); prostriedky operatívno-pátracej činnosti
je Policajný zbor v súvislosti s činnosťou kriminálneho spravodajstva oprávnený používať pri
vykonávaní bezpečnostnej previerky podľa osobitného predpisu.18ab)
(3) Monitorovaním osôb a dopravných prostriedkov na účely tohto zákona sa rozumie
spracúvanie informácií o osobách a dopravných prostriedkoch v rozsahu údajov podľa
Schengenského dohovoru,18aa) ktoré získali útvary Policajného zboru pri plnení svojich úloh.
§ 39a
Kriminálne spravodajstvo, legalizant a agent
(1) Kriminálnym spravodajstvom sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorou sa utajeným
spôsobom získavajú, sústreďujú a vyhodnocujú informácie o trestných činoch a ich páchateľoch
a vytvárajú sa podmienky na použitie agenta.
(2) Na plnenie úloh na úseku kriminálneho spravodajstva možno použiť policajta-legalizanta,
ktorý koná pod trvalou legendou alebo dočasnou legendou.
(3) Policajt, ktorý koná pod trvalou legendou alebo dočasnou legendou, môže byť pri plnení úloh
na úseku kriminálneho spravodajstva, za podmienok ustanovených v osobitnom predpise, použitý
ako agent.
(4) Policajný zbor je pre kriminálne spravodajstvo oprávnený používať informačno-technické
prostriedky pri vykonávaní bezpečnostných previerok podľa osobitného predpisu.18ab)
§ 39b
Ochrana policajta
Ak je to pri plnení úloh kriminálneho spravodajstva a použití agenta na ochranu policajta
nevyhnutné, na zakrytie jeho činnosti možno vytvoriť legendu18b) a v súvislosti s tým
v informačných systémoch Policajného zboru (§ 69), informačných systémoch štátnych orgánov
a informačných systémoch orgánov samosprávy zaznamenávať a vyberať potrebné údaje; používať
zvláštne spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu vrátane
devízového hospodárenia, pri priznávaní dane z príjmov, vykazovaní poistného všeobecného
zdravotného poistenia a poistného na sociálne zabezpečenie a príspevku do poistenia
v nezamestnanosti.
§ 39c
Osobitné nakladanie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu
(1) Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky ministerstva, ktoré
Policajný zbor používa na úhradu výdavkov spojených s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti,
Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
s vykonávaním kriminálneho spravodajstva, s používaním agenta a s ochranou svedka.
(2) Osobitné finančné prostriedky sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte ministerstva.
(3) Pri používaní osobitných finančných prostriedkov Policajný zbor nepostupuje podľa
osobitných predpisov, ktoré upravujú spôsoby vykazovania údajov pri hospodárení
s prostriedkami štátneho rozpočtu, priznávanie dane z príjmov, vykazovanie zdravotného
poistenia, nemocenského poistenia, poistného na sociálne zabezpečenie a poistného na poistenie
v nezamestnanosti.
(4) Policajný zbor je oprávnený používať osobitné spôsoby vykazovania použitia osobitných
finančných prostriedkov aj pri poskytovaní súhrnných údajov príslušným štátnym orgánom na
základe ich požiadaviek; v takýchto prípadoch Policajný zbor poskytne požadované súhrnné údaje
takým spôsobom a v takom rozsahu, aby nedošlo k ohrozeniu plnenia úloh Policajného zboru
alebo k ohrozeniu bezpečnosti policajtov.
(5) Policajný zbor je oprávnený pri vykonávaní operatívno-pátracej činnosti, vykonávaní
kriminálneho spravodajstva, v súvislosti s používaním agenta a pri ochrane svedka používať
osobitné spôsoby nakladania s majetkom štátu, ktorý je v správe ministerstva.
(6) Používanie osobitných finančných prostriedkov a ich kontrolu a osobitné spôsoby nakladania
s majetkom štátu, ktorý je v správe ministerstva upraví minister.
§ 40
Krycie doklady
(1) Krycími dokladmi sa na účely tohto zákona rozumejú listiny a predmety slúžiace na utajenie
skutočnej totožnosti alebo príslušnosti k orgánom verejnej moci policajta, svedka,18c) chráneného
svedka,2a) agenta a osoby konajúcej v prospech Policajného zboru (§ 41). Na zakrytie činnosti
policajta, svedka, chráneného svedka a agenta možno vytvoriť legendu a v súvislosti s tým
v informačných systémoch Policajného zboru (§ 69), v informačných systémoch štátnych orgánov,
v informačných systémoch verejnoprávnych inštitúcií, v informačných systémoch orgánov
samosprávy a v informačných systémoch iných právnických osôb alebo fyzických osôb
podnikateľov zaznamenávať a vyberať potrebné údaje. Na ten účel sú štátne orgány, orgány
verejnoprávnych inštitúcií, orgány samosprávy a iné právnické osoby alebo fyzické osoby
podnikatelia povinné poskytnúť Policajnému zboru nevyplnené tlačivá nimi vydávaných dokladov
vrátane ďalších komponentov a zložiek potrebných na ich vyhotovenie.
(2) Krycím dokladom nesmie byť
a) preukaz poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b) preukaz člena vlády Slovenskej republiky,
c) služobný preukaz sudcu,
d) služobný preukaz prokurátora,
e) diplomatický pas.
(3) Krycie doklady vydáva Policajný zbor na základe rozhodnutia ministra alebo ním poverenej
osoby. Tieto doklady vyhotovuje Policajný zbor na základe žiadosti aj iným štátnym orgánom,
ktorým ich použitie umožňujú osobitné zákony.18d)
(4) Policajný zbor vedie evidenciu krycích dokladov.
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21
§ 41
Osoby konajúce v prospech Policajného zboru
(1) Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru sa na účely tohto zákona rozumie fyzická
osoba, ktorá dobrovoľne, utajovaným spôsobom poskytuje informácie a služby Policajnému zboru
pri odhaľovaní trestnej činnosti.
(2) Policajný zbor môže viesť evidenciu osôb konajúcich v jeho prospech len počas plnenia
jednotlivých úloh.
(3) Osobou konajúcou v prospech Policajného zboru nesmie byť príslušník Slovenskej
informačnej služby, príslušník Vojenského spravodajstva a príslušník Národného bezpečnostného
úradu.
§ 41a
Predstieraný prevod veci
Predstieraným prevodom veci sa na účely tohto zákona rozumie predstieranie kúpy, predaja
alebo iného spôsobu prevodu veci, na ktorej držanie sa vyžaduje osobitné povolenie alebo ktorej
držanie je zakázané.
Štvrtý oddiel
Cela policajného zaistenia
§ 42
(1) Policajt je oprávnený osobu zaistenú podľa § 19 umiestniť do cely policajného zaistenia (ďalej
len „cela“) zriadenej na tento účel na útvare Policajného zboru.
(2) Policajt je ďalej oprávnený umiestniť do cely aj osobu, ak
a) je zadržaná,
b) je zatknutá na základe príkazu na zatknutie, medzinárodného zatýkacieho rozkazu alebo
európskeho zatýkacieho rozkazu,
c) ide o svedka, ktorého osobná sloboda bola obmedzená na základe príkazu súdu,
d) je prevzatá policajtom na vykonanie procesných úkonov z väzby, z výkonu trestu odňatia
slobody alebo
e) má byť dodaná do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody.
§ 43
(1) Pred umiestnením osoby do cely odoberie policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, tejto osobe
veci, ktorými by mohla ohroziť vlastný život alebo zdravie alebo život a zdravie inej osoby.
(2) Policajt napíše zoznam odobratých vecí, ktorý podpíše spolu s osobou umiestňovanou do
cely. Pri prepustení osoby z cely jej odobraté veci vráti. Vrátenie vecí potvrdí osoba svojím
podpisom.
§ 44
(1) Do cely sa vždy umiestňujú oddelene osoby
a) rôzneho pohlavia,
Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
b) mladšie ako 18 rokov a dospelé,
c) zadržané alebo zatknuté na základe príkazu na zatknutie, u ktorých možno predpokladať, že sa
proti nim bude viesť spoločné trestné konanie alebo ich trestné činy spolu súvisia.
(2) Ak policajt zistí, že osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, je zjavne pod vplyvom
alkoholických nápojov, omamných látok, psychotropných látok alebo liekov, zranená, alebo osoba
upozorní na svoju závažnú chorobu alebo zranenie, policajt zariadi jej lekárske ošetrenie a vyžiada
vyjadrenie lekára, či môže byť umiestnená v cele.
§ 45
(1) Cela musí byť hygienicky nezávadná a zodpovedať účelu zaistenia osoby.
(2) Cela môže byť vybavená prostriedkami zvukovej a obrazovej techniky na zabezpečenie
spojenia s policajtom, ktorý vykonáva ochranu cely.
(3) V cele nesmú byť také predmety, ktoré by mohli byť zneužité na ohrozenia života a zdravia
umiestnenej osoby alebo policajta.
§ 46
Ak osoba, ktorá má byť umiestnená do cely, nemá dostatočný odev alebo jej odev je hygienicky
závadný, požičia jej odev útvar Policajného zboru, pri ktorom je cela zriadená.
§ 48
(1) Ak osoba umiestnená v cele ochorie, ublíži si na zdraví alebo sa pokúsi o samovraždu, urobí
policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, potrebné opatrenia smerujúce k ochrane jej zdravia
a života; poskytne jej najmä prvú pomoc a privolá lekára.
(2) O skutočnostiach uvedených v odseku 1, ako aj o prípade úmrtia osoby umiestnenej v cele
policajt bez meškania vyrozumie veliteľa útvaru Policajného zboru, pri ktorom je cela zriadená.
Veliteľ útvaru Policajného zboru o týchto prípadoch neodkladne vyrozumie lekára, príslušného
prokurátora a o úmrtí vyrozumie niektorú z blízkych osôb8
) zomrelého.
§ 49
(1) Osoba umiestnená v cele môže podávať návrhy, podnety a sťažnosti. Písomné návrhy,
podnety a sťažnosti sa odovzdávajú veliteľovi útvaru Policajného zboru na ďalšie riešenie. Ústne
podané návrhy, podnety a sťažnosti policajt, ktorý vykonáva ochranu cely, spíše a odovzdá ich
tomuto veliteľovi na ďalšie riešenie.
(2) Dozor prokurátora nad dodržiavaním zákonnosti pri umiestňovaní a pobyte osôb v cele sa
riadi osobitnými predpismi.19)
Piaty oddiel
Použitie donucovacích prostriedkov policajtom
§ 50
Donucovacie prostriedky
(1) Donucovacími prostriedkami sú
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) prostriedky na prekonanie odporu a odvrátenie útoku,
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 23
c) putá,
d) spútavací opasok,
e) spútavacie popruhy,
f) služobný pes,
g) vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi,
h) technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku,
i) zastavovací pás a iné prostriedky na násilné zastavenie dopravného prostriedku,
j) špeciálna vodná striekačka,
k) zásahová výbuška,
l) úder strelnou zbraňou,
m) hrozba zbraňou,
n) varovný výstrel do vzduchu,
o) použitie špeciálneho streliva,
p) použitie lietadla,
r) zbraň.
(2) Prostriedkami na prekonanie odporu a odvrátenie útoku sú obušky, obranné tyče, obranné
štíty, slzotvorné prostriedky a elektrické paralyzátory.
(3) Pred použitím donucovacích prostriedkov je policajt povinný osobu, proti ktorej zakročuje,
vyzvať, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý
z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť iba v prípade, keď je sám
napadnutý alebo je ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad, alebo tomu
bránia iné okolnosti.
(4) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov policajt použije, rozhoduje podľa konkrétnej
situácie tak, aby dosiahol účel sledovaný služobným zákrokom a použitý donucovací prostriedok
a intenzita jeho použitia neboli zjavne neprimerané nebezpečnosti útoku.
§ 51
Použitie hmatov, chvatov, úderov, kopov sebaobrany a prostriedkov na prekonanie odporu
a odvrátenie útoku
(1) Policajt je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery, kopy sebaobrany a prostriedky na
prekonanie odporu a odvrátenie útoku, aby
a) zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku neupustí,
útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b) zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému
správaniu, ktorým je porušovaný verejný poriadok,
c) predviedol, zaistil, zatkol, zadržal alebo dodal do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody
osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
d) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je
vstup zakázaný,
e) prekonal aktívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a,
f) zabránil nebezpečnému konaniu, ktorým sa bezprostredne ohrozuje alebo narušuje bezpečnosť
alebo plynulosť železničnej dopravy.
Strana 24 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
(2) Hmaty a chvaty je policajt oprávnený použiť, aby
a) predviedol, zaistil, zatkol alebo zadržal osobu, ktorá kladie pasívny odpor alebo ktorá kladie
odpor pri snímaní identifikačných znakov podľa § 20a,
b) prekonal pasívny odpor vykázanej osoby podľa § 27a.
§ 52
Použitie pút a spútavacieho opasku
(1) Policajt je oprávnený použiť putá
a) na spútanie predvádzanej, zaistenej, zadržanej alebo zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť
dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody a kladie aktívny odpor alebo napáda iné
osoby alebo policajta, alebo poškodzuje majetok, po márnej výzve, aby od takého konania
upustila,
b) na vzájomné pripútanie dvoch alebo viacerých predvádzaných, zaistených, zadržaných alebo
zatknutých osôb za podmienok uvedených v písmene a),
c) pri vykonávaní služobných zákrokov alebo procesných úkonov s predvedenými, zaistenými,
zadržanými, zatknutými osobami alebo s osobami, ktoré sú vo väzbe alebo vo výkone trestu
odňatia slobody, ak je dôvodná obava, že sa pokúsia o útek,
d) pri vykonávaní policajných prevozov cudzincov cez územie Slovenskej republiky na štátnu
hranicu susedného štátu.
(2) Osoba uvedená v odseku 1 môže byť, ak to okolnosti vyžadujú, pripútaná aj k vhodnému
predmetu, avšak iba na čas, pokiaľ trvajú dôvody uvedené v odseku 1.
(3) Policajt je oprávnený použiť spútavací opasok na účely uvedené v odsekoch 1 a 2, ak je
podozrenie, že použitie pút môže byť neúčinné.
§ 52a
Použitie spútavacích popruhov
(1) Policajt je oprávnený použiť spútavacie popruhy, ak osoba umiestnená v cele neovláda svoje
konanie.
(2) Po celý čas použitia spútavacích popruhov musí byť osoba umiestnená v cele pod kontrolou
policajta, ktorý musí dbať, aby nedošlo k narušeniu krvného obehu spútanej osoby.
§ 53
Použitie služobného psa
(1) Policajt je oprávnený použiť služobného psa
a) aby zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak sa po výzve neupustí od útoku, útok
bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b) aby zabránil výtržnosti, ruvačke, úmyselnému poškodzovaniu majetku alebo inému hrubému
správaniu, ktorým sa porušuje verejný poriadok alebo nebezpečnému konaniu, ktorým sa
bezprostredne ohrozuje alebo narušuje bezpečnosť alebo plynulosť železničnej dopravy,
c) aby zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde
je vstup zakázaný,
d) na prenasledovanie osoby na úteku, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do
väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25
e) aby donútil ukrývajúcu sa osobu, ktorá má byť zaistená, zadržaná, zatknutá alebo dodaná do
väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody, opustiť úkryt,
f) na stráženie predvedenej, zaistenej, zdržanej, zatknutej osoby alebo osoby, ktorá má byť dodaná
do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
g) na prenasledovanie osoby, ktorá sa v blízkosti štátnej hranice na výzvu nezastaví, snaží sa
uniknúť a nemôže byť iným spôsobom zadržaná,
h) na zaistenie svojej bezpečnosti alebo bezpečnosti inej osoby pri policajných prevozoch cudzincov
cez územie Slovenskej republiky na štátnu hranicu susedného štátu.
(2) Policajt používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku, prípadne
prekonanie odporu osoby alebo charakter služobného zákroku vyžaduje, môže použiť služobného
psa bez náhubku.
§ 54
Vytláčanie motorovými vozidlami a vytláčanie koňmi
Policajti môžu účastníkov zhromaždenia,20) športových21) a verejných kultúrnych podujatí22) (ďalej
len „podujatie“) vytláčať motorovými vozidlami alebo koňmi, ak
a) dochádza k narušovaniu pokojného priebehu podujatia a zvolávateľovi, organizátorovi alebo
usporiadateľovi sa nepodarilo zabezpečiť nápravu,
b) sa účastníci po skončení podujatia pokojne nerozídu,
c) účastníci podujatia páchajú trestné činy a nápravu nemožno zaistiť iným spôsobom, najmä
zákrokom proti jednotlivým páchateľom.
§ 55
Použitie technických prostriedkov na zabránenie odjazdu dopravného prostriedku
Policajt je oprávnený použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu dopravného
prostriedku v prípade, ak
a) dopravný prostriedok stojí na mieste, kde je to zakázané,23) a vodič sa v blízkosti nezdržuje,
b) sa vodič dopravného prostriedku aj po opakovanej výzve odmieta podrobiť služobným zákrokom
vykonávaným policajtom a z jeho konania je zrejmé, že chce s dopravným prostriedkom
z miesta odísť,
c) ide o dopravný prostriedok, o ktorom sa zistilo, že je odcudzený,
d) je dôvodné podozrenie, že dopravný prostriedok sa môže použiť na odvoz páchateľa trestného
činu.
§ 56
Použitie zastavovacieho pásu alebo iných prostriedkov na násilné zastavenie dopravného
prostriedku
(1) Policajt je oprávnený použiť zastavovací pás alebo iné prostriedky na násilné zastavenie
dopravného prostriedku, ktorého vodič po opakovanej výzve alebo na znamenie dané podľa
osobitných predpisov24) nezastaví a ak je
a) bezohľadnou jazdou vážne ohrozený život, zdravie alebo majetok,
b) dôvodné podozrenie, že sa v dopravnom prostriedku prepravujú páchatelia úmyselných
trestných činov, hľadané osoby, zbrane, strelivo, výbušniny, omamné a psychotropné látky
a jedy, veci pochádzajúce z trestnej činnosti alebo súvisiace s trestnou činnosťou,
c) zrejmé, že sa pokúsi o násilné vniknutie do strážených objektov lebo na miesta, kde je vstup
zakázaný,
Strana 26 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
d) dôvodné podozrenie, že sa pokúsi o násilný prechod štátnej hranice.
(2) Iným prostriedkom podľa odseku 1 sa rozumie najmä služobné vozidlo, povoz alebo stavebné
mechanizmy.
§ 57
Použitie špeciálnej vodnej striekačky
Špeciálnu vodnú striekačku môžu policajti použiť na rozptýlenie účastníkov podujatia za
podmienok uvedených v § 54.
§ 58
Použitie zásahovej výbušky
Policajt je oprávnený použiť zásahovú výbušku proti nebezpečnému páchateľovi, ktorý sa na
výzvu nevzdá alebo sa zdráha opustiť úkryt. Policajt je oprávnený použiť zásahovú výbušku aj pri
hromadnom narušení verejného poriadku a pri výtržnostiach na športových podujatiach.
§ 59
Použitie úderu strelnou zbraňou
Policajt je oprávnený použiť úder strelnou zbraňou v nutnej obrane,25) spravidla pri zápase
s útočníkom, ak jeho odpor nemôže prekonať iným spôsobom.
§ 60
Použitie hrozby zbraňou a varovného výstrelu do vzduchu
Policajt je oprávnený použiť hrozbu zbraňou a varovný výstrel do vzduchu, aby
a) zaistil bezpečnosť inej alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku, útok
bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude nasledovať,
b) predviedol, zaistil, zatkol, zadržal, dodal do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody
osobu, ktorá kladie aktívny odpor,
c) zabránil výtržnosti, ruvačke alebo inému hrubému správaniu, ktorým sa porušuje verejný
poriadok,
d) zabránil násilnému vstupu nepovolaných osôb do strážených objektov alebo na miesta, kde je
vstup zakázaný,
e) zabránil úteku prenasledovanej alebo stráženej osoby, ak má byť zaistená, zadržaná, zatknutá
alebo dodaná do väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody,
f) zabránil násilnému prekročeniu štátnej hranice.
§ 61
Použitie zbrane
(1) Policajt je oprávnený použiť zbraň iba
a) v nutnej obrane25) a krajnej núdzi,26)
b) ak sa nebezpečný páchateľ, proti ktorému zakročuje, na jeho výzvu nevzdá alebo sa zdráha
opustiť úkryt,
c) ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu jeho služobného zákroku,
d) aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,
e) ak osoba, proti ktorej sa použila hrozba zbraňou alebo varovný výstrel do vzduchu,
neuposlúchne výzvu policajta smerujúcu na zaistenie bezpečnosti inej alebo jeho vlastnej
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 27
osoby,
f) ak nemožno inak zadržať dopravný prostriedok, ktorého vodič bezohľadnou jazdou vážne
ohrozuje život a zdravie osôb a na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných
predpisov24) nezastaví,
g) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo miesto, kde je vstup
zakázaný, po márnej výzve, aby sa upustilo od útoku,
h) aby zneškodnil zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb,
i) aby v bezprostrednom priestore štátnej hranice prinútil zastaviť dopravný prostriedok, ktorého
vodič na opakovanú výzvu alebo znamenie dané podľa osobitných predpisov24) nezastaví.
(2) Zbraňou podľa odseku 1 a § 50 ods. 1 písm. r) sa rozumie strelná zbraň vrátane doplnkov
zbrane a streliva, bodná zbraň a zbraň hromadnej účinnosti.
(3) Pred použitím zbrane je policajt povinný vyzvať osobu, proti ktorej zakročuje, aby upustila od
protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitá zbraň. Pred použitím strelnej zbrane je
policajt povinný použiť tiež varovný výstrel. Od výstrahy a varovného výstrelu do vzduchu môže
policajt upustiť len v prípade, keď je sám napadnutý alebo ak je ohrozený život alebo zdravie inej
osoby alebo vec neznesie odklad.
(4) Pri použití zbrane je policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený
život iných osôb a aby čo najviac šetril život osoby, proti ktorej zákrok smeruje.
§ 61a
Použitie špeciálneho streliva
(1) Špeciálnym strelivom sa na účely tohto zákona rozumie strelivo s gumovým projektilom,
strelivo s projektilom naplneným značkovacím farbivom, strelivo s projektilom naplneným
slzotvornou látkou.
(2) Policajt je pri služobných zákrokoch oprávnený použiť
a) gumové projektily
1. v nutnej obrane25) alebo v krajnej núdzi,26) ak nie sú podmienky na použitie zbrane, na
zaistenie bezpečnosti inej osoby alebo vlastnej osoby, ak vyzvaná osoba neupustí od útoku,
2. ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného zákroku,
b) projektily naplnené značkovacím farbivom na označenie iniciátorov útoku alebo iného
protiprávneho konania,
c) projektily naplnené slzotvornou látkou na rozptýlenie účastníkov podujatí za podmienok
uvedených v § 54, ak sa páchateľ, proti ktorému zákrok smeruje, na výzvu nevzdá alebo sa
zdráha opustiť úkryt, alebo ak nemožno inak prekonať odpor smerujúci k zmareniu služobného
zákroku.
(3) Pri použití špeciálneho streliva je policajt povinný dbať na potrebnú opatrnosť a najmä na to,
aby nebol ohrozený život osôb a aby čo najviac šetril zdravie osôb, proti ktorým zákrok smeruje,
a zdravie nezúčastnených osôb.
§ 61b
Použitie lietadiel
(1) Policajný zbor je oprávnený použiť lietadlo pri služobnej činnosti a služobných zákrokoch
proti páchateľom zločinov na
Strana 28 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
a) vykonávanie služobného zákroku,
b) využívanie špeciálnych palubných zariadení počas vykonávania služobnej činnosti, pri ktorej je
Policajný zbor oprávnený používať prostriedky operatívno-pátracej činnosti,
c) vykonávanie leteckej činnosti špeciálnych zásahových jednotiek,
d) zastavovanie dopravného prostriedku,
e) vrhanie prostriedkov na obmedzenie alebo zabránenie páchaniu trestných činov.
(2) Policajný zbor je oprávnený použiť lietadlo aj na špecializovaný výcvik činností uvedených
v odseku 1 písm. a) až e).
§ 62
Špeciálne donucovacie prostriedky, špeciálne zbrane a ich použitie
(1) Špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane sú:
a) dočasne zneschopňujúce prostriedky,
b) špeciálne vrhacie a úderné prostriedky, ak nemajú povahu zbrane,
c) špeciálne upravené strelné zbrane,
d) špeciálne výbušné predmety a špeciálne nálože.
(2) Policajt je oprávnený použiť špeciálne donucovacie prostriedky a špeciálne zbrane. Na
použitie špeciálnych donucovacích prostriedkov a špeciálnych zbraní sa primerane vzťahujú
ustanovenia § 50 ods. 3 a 4, § 51, § 59 až 61 a § 63 až 65.
Šiesty oddiel
Povinnosti policajta po použití donucovacích prostriedkov
§ 63
Ak policajt zistí, že pri použití donucovacích prostriedkov došlo k zraneniu osoby, je povinný, ak
to okolnosti dovolia, poskytnúť zranenej osobe prvú pomoc a zabezpečiť jej lekárske ošetrenie.
§ 64
(1) Policajt je povinný neodkladne hlásiť svojmu nadriadenému každý služobný zákrok, pri
ktorom použil donucovacie prostriedky.
(2) Ak vzniknú pochybnosti o oprávnenosti alebo primeranosti použitia donucovacích
prostriedkov alebo ak pri ich použití bola spôsobená smrť, ujma na zdraví alebo škoda na majetku,
je nadriadený povinný zistiť, či boli použité v súlade so zákonom. O výsledku zistenia napíše
úradný záznam.
(3) Ak policajt použije donucovacie prostriedky mimo miesta svojho služobného pôsobiska,
ohlási ich použitie na najbližší útvar Policajného zboru. Na ďalší postup sa primerane vzťahuje
odsek 2.
§ 65
Osobitné obmedzenia
Pri služobnom zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou
chybou alebo chorobou a proti osobe mladšej ako 15 rokov je policajt oprávnený použiť
z donucovacích prostriedkov iba hmaty, chvaty a putá. Ostatné donucovacie prostriedky je policajt
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 29
oprávnený použiť len vtedy, keď útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných
osôb alebo policajta alebo hrozí závažná škoda na majetku a nebezpečenstvo nemožno odvrátiť
inak.
§ 66
Služobné zákroky a použitie donucovacích prostriedkov pod jednotným velením
(1) Ak zakročujú policajti pod jednotným velením, rozhoduje o použití donucovacích prostriedkov
za podmienok uvedených v tomto zákone veliteľ zakročujúcej jednotky. O použití donucovacích
prostriedkov môže na mieste zákroku rozhodnúť aj nadriadený tohto veliteľa. Rozhodnutie veliteľa
zakročujúcej jednotky alebo jeho nadriadeného o použití donucovacích prostriedkov musí byť
uchované na zvukovom alebo písomnom zázname.
(2) Na veliteľa zakročujúcej jednotky, ktorý rozhodol o použití donucovacích prostriedkov podľa
odseku 1, alebo na jeho nadriadeného sa primerane vzťahujú ustanovenia § 63 a 64 ods. 1 a 2.
S l u ž o b n é z á k r o k y a   p o u ž i t i e d o n u c o v a c í c h p r o s t r i e d k o v p o l i c a j t om
v   s l u ž b e o s o b i t n é h o u r č e n i a
§ 67
(1) Policajt v službe osobitného určenia vykonáva služobné zákroky proti
a) teroristom,
b) únoscom osôb a dopravných prostriedkov,
c) nebezpečným páchateľom organizovanej trestnej činnosti a páchateľom úmyselných zločinov.18)
(2) Policajta v službe osobitného určenia možno nasadiť aj na záchranné akcie, najmä pri
živelných pohromách a katastrofách, veľkých dopravných nehodách a priemyselných haváriách.
(3) O nasadení policajtov v službe osobitného určenia rozhoduje prezident Policajného zboru
alebo ním poverená osoba.
§ 68
(1) Služobné zákroky policajtov v službe osobitného určenia sa vykonávajú pod priamym velením
veliteľa zákroku.
(2) O použití donucovacích prostriedkov, špeciálnych donucovacích prostriedkov alebo
špeciálnych zbraní pri služobných zákrokoch rozhoduje veliteľ zákroku. Rozhodnutia veliteľa
zákroku musia byť uchované na zvukovom alebo písomnom zázname.
(3) Na veliteľa zákroku, ktorý rozhodol podľa odseku 2, a na jeho nadriadeného sa primerane
vzťahujú ustanovenia § 63 a 64 ods. 1 a 2.
(4) Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajtov v službe osobitného určenia a osôb im
blízkych8
), sú oprávnení použiť pri služobnom zákroku ochranné kukly. O použití ochranných
kukiel rozhoduje veliteľ zákroku.
§ 68a
Osobitné prípady použitia ochrannej kukly policajtom
(1) Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajta a osoby jemu blízkej, policajt je
oprávnený použiť pri služobnom zákroku proti osobe podozrivej zo spáchania zločinu alebo pri
služobnom zákroku proti nebezpečnému páchateľovi ochrannú kuklu. Pri takomto zákroku musí
Strana 30 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
mať na viditeľnom mieste umiestnený nápis „POLÍCIA“ a identifikačné číslo zakročujúceho
policajta. O použití ochrannej kukly rozhoduje riaditeľ útvaru.
(2) Ak je to nutné v záujme osobnej bezpečnosti policajtov určených útvarov Policajného zboru
a osôb im blízkych, policajti sú oprávnení použiť pri služobnej činnosti ochranné kukly. O použití
ochranných kukiel rozhoduje veliteľ.
ŠTVRTÁ HLAVA
SPRACÚVANIE INFORMÁCIÍ POLICAJNÝM ZBOROM
§ 69
(1) Policajný zbor spracúva podľa tohto zákona a osobitného predpisu11bc) informácie a osobné
údaje zhromaždené pri plnení úloh Policajného zboru vrátane informácií a osobných údajov
poskytnutých zo zahraničia v rozsahu nevyhnutnom na ich plnenie.
(2) Policajný zbor je oprávnený, ak je to potrebné na plnenie jeho úloh, vyhotovovať zvukové,
obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných a zvukové, obrazové alebo iné záznamy
o priebehu služobnej činnosti alebo služobného zákroku.
(3) Ak sú na vyhotovovanie záznamov podľa odseku 2 zriadené automatické technické systémy,
je Policajný zbor povinný vhodným spôsobom uverejniť informáciu o zriadení takých systémov.
(4) Informácie a osobné údaje, ktoré vedie Policajný zbor podľa odseku 1, ako aj zvukové,
obrazové alebo iné záznamy z miest verejne prístupných, ktoré vedie Policajný zbor podľa odseku
2, sa poskytujú prokuratúre, súdom, Slovenskej informačnej službe, Vojenskému spravodajstvu,
Vojenskej polícii, Zboru väzenskej a justičnej stráže, colnej správe, Ministerstvu spravodlivosti
Slovenskej republiky, Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, Národnému
bezpečnostnému úradu na plnenie ich úloh a obecnej polícii podľa osobitného predpisu;27b) iným
orgánom alebo osobám a do zahraničia podľa § 69d a 69da a ďalším právnickým osobám
a fyzickým osobám, len ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh podľa osobitného zákona.
(5) Informácie a osobné údaje podľa odseku 4 nie sú verejne prístupné a osoby uvedené
v odseku 4 ich môžu poskytnúť tretím osobám len s predchádzajúcim súhlasom Policajného
zboru.
(6) Policajný zbor spracúva v Schengenskom informačnom systéme informácie a osobné údaje
zhromaždené pri plnení úloh Policajného zboru spolu s informáciami a osobnými údajmi
zhromaždenými zmluvnými stranami a pridruženými štátmi Schengenského dohovoru;18aa) výmenu
doplňujúcich informácií a osobných údajov zabezpečuje prostredníctvom svojho osobitného útvaru
SIRENE.
(7) Pri spracúvaní informácií a osobných údajov v Schengenskom informačnom systéme
postupuje Policajný zbor podľa osobitného predpisu.18aa)
(8) Policajný zbor spracúva v osobitnom informačnom systéme a v automatizovanej databáze
Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (ďalej len „Interpol“) informácie a osobné údaje
zhromaždené pri plnení úloh Policajného zboru spolu s informáciami a osobnými údajmi
zhromaždenými orgánmi členských štátov Interpolu; výmenu informácií a osobných údajov
zabezpečuje prostredníctvom Národnej ústredne Interpol.
(9) Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa
osobitného predpisu18aa) a informácie a osobné údaje z osobitného informačného systému
a automatizovanej databázy Interpolu sa poskytujú
a) ministerstvu,
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 31
b) Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,
c) Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
d) súdu,
e) prokuratúre,
f) finančnej správe.
(10) Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému v rozsahu podľa
osobitného predpisu18aa) Policajný zbor poskytuje Slovenskej informačnej službe a Vojenskému
spravodajstvu, ak je to nevyhnutné na plnenie ich úloh na úseku boja proti činnosti súvisiacej
s terorizmom alebo s iným ohrozením bezpečnosti štátu.
(11) Prevádzkovateľom informačných systémov Policajného zboru, v ktorých sú spracúvané
osobné údaje, je ministerstvo.
(12) Ak Policajný zbor spracúva osobné údaje, ktoré boli poskytnuté alebo sprístupnené
s lehotou, po uplynutí ktorej sa musia poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje zlikvidovať,
blokovať alebo preveriť, či sú na plnenie úloh Policajného zboru naďalej potrebné, je Policajný zbor
touto lehotou viazaný; to neplatí, ak v čase uplynutia lehoty sú poskytnuté alebo sprístupnené
osobné údaje potrebné na prebiehajúce predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie
páchateľov trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon
rozhodnutí v trestnom konaní.
(13) O každom poskytnutí a sprístupnení osobných údajov Policajný zbor vedie dokumentáciu
na účely overenia zákonnosti spracúvania osobných údajov, vnútornej kontroly a zabezpečenia
ochrany a bezpečnosti osobných údajov.
§ 69a
Spracúvanie osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania
(1) Pri predchádzaní a odhaľovaní trestnej činnosti, zisťovaní páchateľov trestných činov,
vyšetrovaní trestných činov, stíhaní trestných činov a výkone rozhodnutí v trestnom konaní
vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku a predchádzania takému ohrozeniu (ďalej len
„plnenie úloh Policajného zboru na účely trestného konania“) je Policajný zbor pri získavaní
a spracúvaní osobných údajov povinný
a) písomne určiť účel, na ktorý sa majú osobné údaje spracúvať,
b) zhromažďovať osobné údaje zodpovedajúce len určenému účelu a v rozsahu nevyhnutnom na
určený účel,
c) uchovávať osobné údaje len na čas, ktorý je nevyhnutný na účely ich spracúvania,
d) spracúvať osobné údaje získané na tieto účely oddelene od osobných údajov spracúvaných pri
plnení iných úloh Policajného zboru.
(2) Policajný zbor je pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Policajného zboru na účely
trestného konania oprávnený v rozsahu potrebnom na plnenie úloh Policajného zboru v súvislosti
s trestným konaním
a) zlučovať osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b) spracúvať nepravdivé osobné údaje; tieto osobné údaje sa musia takto označiť.
(3) Policajný zbor je oprávnený pri spracúvaní osobných údajov pri plnení úloh Policajného
zboru v súvislosti s trestným konaním spracúvať osobitné kategórie osobných údajov,28l) ak je to
vzhľadom na povahu trestného činu nevyhnutné. Policajný zbor je oprávnený spracúvať osobitné
Strana 32 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
kategórie osobných údajov aj o osobách určitej komunity, ktoré spáchali trestný čin, ak sa
hromadne vyskytujú trestné činy páchané osobami tejto komunity.
(4) Policajný zbor nezlikviduje osobné údaje, ktoré sa uchovávajú v spisovom materiáli
a nespracúvajú sa automatizovane.
(5) Policajný zbor je oprávnený osobné údaje spracúvané podľa odseku 1 ďalej spracúvať aj na
iný účel, ak to je zlučiteľné s účelom, na ktorý sa zhromaždili, a ak spracúvanie je na tento iný
účel potrebné a primerané. Policajný zbor môže osobné údaje spracúvané podľa odseku 1 a osobné
údaje, ktoré anonymizoval, spracúvať na historické, štatistické alebo vedecké účely.
§ 69b
Spracúvanie osobných údajov pri pátraní po osobách
(1) Pri pátraní po osobách je Policajný zbor oprávnený
a) zlučovať v potrebnom rozsahu osobné údaje, ktoré sa získali na rozdielne účely,
b) spracúvať osobitné kategórie osobných údajov takých osôb, ak je to nevyhnutné na ich
vypátranie.
(2) Po vypátraní nezvestnej osoby alebo hľadanej osoby Policajný zbor bez zbytočného odkladu
zlikviduje osobné údaje takej osoby. Likvidácia osobných údajov sa nemusí vykonať, ak
a) osoba bola nezvestná alebo sa hľadala opakovane,
b) možno dôvodne predpokladať, že osoba bude opäť nezvestná alebo hľadaná,
c) osobné údaje o osobe sa spracúvajú pri plnení úloh Policajného zboru v súvislosti s trestným
konaním.
§ 69c
Informovanie o osobných údajoch
(1) Policajný zbor je oprávnený požiadať toho, komu poskytol alebo sprístupnil osobné údaje
podľa osobitného predpisu, aby bez predchádzajúceho súhlasu Policajného zboru neinformoval
dotknutú osobu o spracúvaní poskytnutých alebo sprístupnených osobných údajov.
(2) Ak je Policajný zbor požiadaný o poskytnutie informácie o osobných údajoch podľa
osobitného predpisu a osobné údaje boli poskytnuté alebo sprístupnené orgánom členského štátu
Európskej únie (ďalej len „orgán členského štátu“) oprávneným na predchádzanie a odhaľovanie
trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov, stíhanie trestných činov alebo na výkon
rozhodnutí v trestnom konaní vrátane ochrany pred ohrozením verejného poriadku
a predchádzania takému ohrozeniu alebo od orgánu členského štátu s podmienkou, aby dotknutá
osoba nebola informovaná o spracúvaní osobných údajov bez jeho súhlasu, Policajný zbor
poskytne takej osobe informácie o spracúvaných osobných údajoch len s predchádzajúcim
súhlasom orgánu členského štátu, ktorý osobné údaje poskytol alebo sprístupnil.
(3) Policajný zbor je oprávnený spracúvať kópie dokladov a dokumentov, ktoré dotknutá osoba
poskytla Policajnému zboru pri uplatnení svojich práv podľa osobitného predpisu.
§ 69d
Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov
(1) Policajný zbor poskytuje a sprístupňuje osobné údaje iným orgánom alebo osobám, ak
a) to ustanovuje zákon,
b) je to na prospech osoby, o ktorej sa vedú osobné údaje, a ak táto osoba dala na poskytnutie
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 33
alebo sprístupnenie súhlas,
c) je poskytnutie alebo sprístupnenie osobných údajov nevyhnutné na odstránenie
bezprostredného závažného ohrozenia bezpečnosti osôb alebo verejného poriadku alebo
d) to ustanovuje osobitný predpis27dd) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná.
(2) Policajný zbor na základe písomnej žiadosti poskytne členskému štátu Európskej únie
osobné údaje o osobe, ktoré môžu byť dôležité na posúdenie, či táto osoba nepredstavuje
nebezpečenstvo pre jeho verejný poriadok alebo bezpečnosť. Policajný zbor poskytne osobné údaje
najneskôr do dvoch mesiacov od doručenia písomnej žiadosti.
(3) Policajný zbor poskytne alebo sprístupní podľa odseku 1 písm. a), b) a d) osobné údaje na
základe písomnej žiadosti alebo zmluvy, ktoré musia obsahovať účel, na aký sa majú osobné údaje
poskytnúť alebo sprístupniť; ak o poskytnutie žiada Slovenská informačná služba, účel, na ktorý
sa majú osobné údaje poskytnúť alebo sprístupniť, sa v žiadosti neuvádza. Osobné údaje podľa
odseku 1 písm. c) môže Policajný zbor poskytnúť alebo sprístupniť iným orgánom alebo osobám aj
bez predchádzajúcej písomnej žiadosti; orgán alebo osoba, ktorej sa údaje poskytli alebo
sprístupnili, je povinná do troch dní po odpadnutí prekážky, ktorá bránila doručeniu písomnej
žiadosti, predložiť písomnú žiadosť Policajnému zboru.
(4) K poskytovaným a sprístupňovaným osobným údajom musia byť pripojené informácie
o právoplatných rozhodnutiach orgánov činných v trestnom konaní, ak s týmito údajmi súvisia.
(5) Príjemca údajov podľa odsekov 1 až 4 je oprávnený spracúvať osobné údaje na iný účel, než
na aký sa poskytli alebo sprístupnili, len s predchádzajúcim súhlasom Policajného zboru; to
neplatí, ak sa účel v žiadosti neuvádza. Ak je príjemca údajov podľa odsekov 1 až 4 Policajným
zborom požiadaný o informáciu, ako je nakladané s týmito údajmi, je povinný do 14 dní písomne
informovať Policajný zbor.
(6) Do zahraničia možno poskytovať a sprístupňovať osobné údaje i bez písomnej žiadosti, ak
tak ustanovuje zákon, osobitný predpis27dd) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská
republika viazaná. Aj bez písomnej žiadosti možno poskytovať a sprístupňovať osobné údaje
Interpolu pri predchádzaní, odhaľovaní a vyšetrovaní trestných činov, zisťovaní páchateľov
trestných činov, vyšetrovaní trestných činov alebo pri zabezpečovaní verejného poriadku.
(7) Policajný zbor môže pri poskytovaní a sprístupnení osobných údajov iným orgánom alebo
osobám určiť lehotu, po uplynutí ktorej je príjemca povinný osobné údaje zlikvidovať, blokovať
alebo preveriť, či sú pre neho naďalej potrebné.
(8) Policajný zbor môže osobné údaje prijaté od orgánu členského štátu poskytnúť alebo
sprístupniť osobám, ktoré nie sú orgánmi verejnej moci, iba s predchádzajúcim súhlasom orgánu
členského štátu, ktorý osobné údaje poskytol alebo sprístupnil, ak poskytnutie alebo
sprístupnenie osobných údajov nie je v rozpore so záujmami dotknutej osoby a ak je toto
poskytnutie alebo sprístupnenie nevyhnutné na
a) splnenie úlohy podľa zákona,
b) predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov,
vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní,
c) predchádzanie bezprostrednému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpečnosti
štátu alebo
d) predchádzanie závažnému porušeniu práv fyzických osôb.
(9) Policajný zbor poučí iný orgán alebo osobu, ktorým poskytol alebo sprístupnil osobné údaje,
Strana 34 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
o tom, že ich môžu spracúvať len na účel, na ktorý im boli poskytnuté alebo sprístupnené.
(10) Členským štátom Európskej únie podľa odseku 2 sa rozumie aj iný zmluvný štát Dohody
o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarska konfederácia.
§ 69da
Výmena informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie pri plnení
úloh Policajného zboru na účely trestného konania
(1) Policajný zbor je oprávnený pri plnení úloh Policajného zboru na účely trestného konania
žiadať a prijímať informácie a osobné údaje od orgánu členského štátu.
(2) Ak boli informácie alebo osobné údaje Policajnému zboru poskytnuté alebo sprístupnené od
orgánu členského štátu s podmienkou osobitného spôsobu spracúvania, je Policajný zbor touto
podmienkou viazaný.
(3) Policajný zbor poskytuje a sprístupňuje na účely predchádzania a odhaľovania trestných
činov, zisťovania páchateľov trestných činov, vyšetrovania trestných činov, stíhania trestných
činov a výkonu rozhodnutí v trestnom konaní informácie a osobné údaje orgánu členského štátu
a) na jeho požiadanie alebo
b) bez jeho požiadania, ak je predpoklad, že poskytnutím alebo sprístupnením informácie alebo
osobného údaja sa pomôže pri predchádzaní a odhaľovaní trestných činov, zisťovaní páchateľa
trestného činu, vyšetrovaní trestného činu, stíhaní trestného činu alebo výkone rozhodnutia
v trestnom konaní, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho zaradenia
do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona.27e)
(4) Na žiadosť o informácie alebo osobné údaje Policajný zbor odpovie
a) najneskôr do ôsmich hodín, ak ide o naliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá
sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho
zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie alebo
osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Policajný zbor priamy
prístup,
b) najneskôr do siedmich dní, ak ide o nenaliehavú žiadosť o informácie alebo osobné údaje, ktorá
sa týka trestného činu, pre ktorý možno vydať európsky zatýkací rozkaz na základe jeho
zaradenia do niektorej z kategórií podľa osobitného zákona, ak sú požadované informácie alebo
osobné údaje dostupné v informačných systémoch, do ktorých má Policajný zbor priamy
prístup,
c) najneskôr do 14 dní, ak ide o inú žiadosť než podľa písmen a) a b).
(5) Ak nie je možné odpovedať v lehotách podľa odseku 4, Policajný zbor poskytne žiadateľovi
vysvetlenie, v ktorom mu oznámi dôvody predĺženia lehoty.
(6) Ak ide o naliehavú žiadosť podľa odseku 4 písm. a), nesmie predĺženie lehoty na poskytnutie
informácií presiahnuť tri dni.
(7) Ak informácia alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského
štátu, bol získaný služobnou činnosťou, ktorej predchádzal súhlas alebo príkaz súdu alebo
prokurátora, Policajný zbor na takéto poskytnutie alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci
súhlas tohto súdu alebo prokurátora. Ak súd alebo prokurátor nepovolí poskytnutie alebo
sprístupnenie informácie alebo osobného údaja orgánu členského štátu, Policajný zbor mu
poskytnutie alebo sprístupnenie odmietne.
(8) Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 35
štátu, získal Policajný zbor od iného orgánu členského štátu, Policajný zbor na takéto poskytnutie
alebo sprístupnenie potrebuje predchádzajúci súhlas orgánu členského štátu, ktorý informáciu
alebo osobný údaj poskytol alebo sprístupnil. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa má
poskytnúť alebo sprístupniť orgánu členského štátu, získal Policajný zbor od medzinárodného
orgánu alebo orgánu štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“),
a na poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného údaja je potrebný súhlas tohto
tretieho štátu, Policajný zbor o tento súhlas požiada. Ak informáciu alebo osobný údaj, ktorý sa
má poskytnúť alebo sprístupniť medzinárodnému orgánu alebo tretiemu štátu, získal Policajný
zbor od orgánu členského štátu, Policajný zbor ich môže poskytnúť alebo sprístupniť, ak
a) je to nevyhnutné na predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov
trestných činov, vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí
v trestnom konaní,
b) prijímajúci orgán v treťom štáte alebo prijímajúci medzinárodný orgán zodpovedá za
predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov,
vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní,
c) dotknutý tretí štát alebo medzinárodný orgán zaručí primeranú úroveň ochrany pri plánovanom
spracúvaní týchto informácií a osobných údajov a 
d) orgán členského štátu, od ktorého sa informácie a osobné údaje získali, súhlasil s ich
poskytnutím alebo sprístupnením; bez predchádzajúceho súhlasu je poskytnutie alebo
sprístupnenie prípustné, ak je to nevyhnutné, aby sa predišlo bezprostrednému závažnému
ohrozeniu bezpečnosti členského štátu Európskej únie alebo tretieho štátu alebo základných
záujmov členského štátu Európskej únie, a ak sa predchádzajúci súhlas nedá získať včas;
orgán členského štátu príslušný na vydanie predchádzajúceho súhlasu musí byť o tom
bezodkladne informovaný.
(9) Policajný zbor môže poskytnúť alebo sprístupniť osobné údaje medzinárodnému orgánu
alebo tretiemu štátu, ktorý nezaručuje primeranú úroveň ochrany podľa odseku 8 písm. c), ak
tento poskytne iné primerané záruky alebo je to v záujme dotknutej osoby, alebo z dôvodu iného
dôležitého verejného záujmu.
(10) Policajný zbor môže pri poskytovaní alebo sprístupňovaní informácií a osobných údajov
určiť podmienky ich osobitného spôsobu spracúvania v rozsahu podľa tohto zákona alebo podľa
osobitného predpisu.
(11) Policajný zbor môže odmietnuť poskytnutie alebo sprístupnenie informácie alebo osobného
údaja podľa odseku 3 písm. a), ak by poskytnutie alebo sprístupnenie
a) ohrozilo bezpečnosť osôb,
b) poškodilo základné záujmy bezpečnosti Slovenskej republiky,
c) ohrozilo úspech prebiehajúceho odhaľovania, objasňovania, vyšetrovania trestného činu,
stíhania trestného činu alebo výkonu rozhodnutia v trestnom konaní,
d) bolo zjavne neprimerané alebo neopodstatnené vzhľadom na účely, na ktoré sa požaduje,
e) sa týkalo trestného činu, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej
sadzby jeden rok alebo menej.
(12) Policajný zbor môže osobné údaje poskytnuté alebo sprístupnené od orgánov členských
štátov spracúvať okrem účelu, na ktorý sa poskytli alebo sprístupnili, na
a) predchádzanie a odhaľovanie trestných činov, zisťovanie páchateľov trestných činov,
vyšetrovanie trestných činov, stíhanie trestných činov a výkon rozhodnutí v trestnom konaní
iných, ako sú tie, na ktoré sa poskytli alebo sprístupnili,
Strana 36 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
b) iné súdne konanie, trestné konanie, správne konanie a konanie o priestupku, ktoré priamo
súvisia s predchádzaním a odhaľovaním trestných činov, zisťovaním páchateľov trestných činov,
vyšetrovaním trestných činov, stíhaním trestných činov a výkonom rozhodnutí v trestnom
konaní,
c) predchádzanie bezprostrednému závažnému ohrozeniu verejného poriadku alebo bezpečnosti,
d) akýkoľvek iný účel len s predchádzajúcim súhlasom orgánu členského štátu, ktorý poskytol
alebo sprístupnil osobné údaje alebo so súhlasom dotknutej osoby,
e) historické, štatistické alebo vedecké účely, ak ich Policajný zbor anonymizoval.
(13) Ministerstvo oznámi Rade Európskej únie a Európskej komisii medzinárodné zmluvy
týkajúce sa výmeny informácií a osobných údajov do troch mesiacov od ich podpisu.
(14) Podrobnosti o vymieňaní informácií a osobných údajov s orgánmi členských štátov
Európskej únie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(15) Ak sa výmena informácií a osobných údajov podľa odseku 1 týka vykonávania príslušných
ustanovení schengenského acquis, za členský štát Európskej únie sa považuje aj tretí štát podľa
medzinárodnej zmluvy.27ea)
§ 69e
Zverejňovanie osobných údajov
Policajný zbor je oprávnený zverejňovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh
Policajného zboru na účely trestného konania alebo pri pátraní po osobách.
§ 69g
Spoločné ustanovenie
Ustanoveniami štvrtej hlavy nie je dotknuté spracúvanie a výmena osobných údajov
a informovanie dotknutej osoby o nich podľa osobitných predpisov.27eb)
PIATA HLAVA
ZÁZNAMY O CESTUJÚCICH LETECKOU DOPRAVOU
§ 69h
Základné ustanovenia
(1) Záznamy o cestujúcich sa môžu spracúvať len na účely predchádzania, odhaľovania alebo
stíhania trestných činov priradených k jednej alebo k viacerým kategóriám trestných činov
uvedených v prílohe č. 3, za ktoré možno uložiť trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej
sadzby najmenej tri roky (ďalej len „vybraný trestný čin“), na účely pátrania po páchateľoch
vybraných trestných činov a na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou.
(2) Národná ústredňa informácií o pasažieroch (ďalej len „národná ústredňa“) je osobitným
útvarom Policajného zboru, ktorý zabezpečuje plnenie úloh podľa tejto hlavy.
(3) Záznamom o cestujúcom sa rozumejú informácie a osobné údaje o cestujúcom,27ec) ktoré
letecký dopravca27ed) zhromažďuje počas bežného výkonu svojich činností na účely spracovania
rezervácie a jej následujúcej kontroly a ktoré ukladá do rezervačných systémov, systémov kontroly
odletov alebo iných rovnocenných systémov poskytujúcich také funkcie v obchodnej leteckej
doprave.27ee)
(4) Letom mimo Európskej únie sa rozumie let s odletom z krajiny mimo Európskej únie
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 37
a plánovaným pristátím na území Slovenskej republiky vrátane medzipristátia alebo let s odletom
z územia Slovenskej republiky a plánovaným pristátím v krajine mimo Európskej únie vrátane
medzipristátia.
(5) Letom v rámci Európskej únie sa rozumie let s odletom z územia Slovenskej republiky
a plánovaným pristátím na území iného členského štátu Európskej únie bez medzipristátia na
území mimo Európskej únie alebo let s odletom z územia iného členského štátu Európskej únie
a plánovaným pristátím na území Slovenskej republiky bez medzipristátia na území mimo
Európskej únie.
(6) Príslušným orgánom sa rozumie ministerstvo, Policajný zbor okrem národnej ústredne,
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, súd, prokuratúra,
Kriminálny úrad finančnej správy, Zbor väzenskej a justičnej stráže, Vojenská polícia, Slovenská
informačná služba a Vojenské spravodajstvo.
(7) Na postup podľa tejto hlavy sa nevzťahujú osobitné predpisy o medzinárodnej justičnej
spolupráci v trestných veciach.
§ 69i
Povinnosti leteckého dopravcu
(1) Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam o cestujúcom pri každom
lete mimo Európskej únie. Letecký dopravca je povinný poskytovať národnej ústredni záznam
o cestujúcom aj pri lete v rámci Európskej únie, ak tak určí národná ústredňa; zoznam týchto
letov sa uverejňuje v leteckej informačnej príručke.27ef) Na určenie letov v rámci Európskej únie
podľa predchádzajúcej vety sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
(2) Ak ide o let so spoločnými letovými kódmi jedného alebo viacerých leteckých dopravcov,
záznam o cestujúcom je povinný poskytnúť ten letecký dopravca, ktorý let prevádzkuje.
(3) Letecký dopravca je povinný zaslať národnej ústredni záznam o cestujúcom
a) 48 až 24 hodín pred plánovaným časom odletu a 
b) bezodkladne po tom, ako cestujúci nastúpili na palubu lietadla pripraveného na odlet a žiaden
cestujúci už nemôže nastúpiť alebo vystúpiť.
(4) Letecký dopravca je povinný bezodkladne zaslať záznam o cestujúcom aj kedykoľvek na
základe žiadosti národnej ústredne, ak je to potrebné z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby
súvisiacej s vybraným trestným činom.
(5) Letecký dopravca môže pri zasielaní záznamu o cestujúcom zaslať len tie údaje, ktoré boli
doplnené alebo zmenené oproti predchádzajúcemu zaslanému záznamu.
(6) Záznam o cestujúcom sa zasiela v rozsahu údajov, ktoré má letecký dopravca v danom čase
k dispozícii; najviac však v rozsahu podľa prílohy č. 4.
(7) Záznam o cestujúcom sa zasiela jedným z možných formátov údajov prostredníctvom
podporovaného protokolu ustanoveného osobitným predpisom.27eg) Letecký dopravca je povinný
oznámiť národnej ústredni spoločný protokol a formát údajov, ktorými bude poskytovať záznam
o cestujúcom.
(8) Ak nastane technická porucha pri komunikácii s informačným systémom záznamov
o cestujúcich, letecký dopravca je povinný bezodkladne zaslať tieto údaje iným vhodným
spôsobom so zachovaním rovnakej úrovne bezpečnosti ako pri zasielaní záznamu o cestujúcom
podľa odseku 7.
Strana 38 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
§ 69j
Spracúvanie záznamu o cestujúcom
(1) Národná ústredňa pri spracúvaní záznamu o cestujúcom
a) posudzuje cestujúceho automatizovaným spôsobom pred jeho plánovaným príletom na územie
Slovenskej republiky alebo odletom z územia Slovenskej republiky a poskytuje výsledok
posudzovania podľa odseku 2,
b) poskytuje výsledok spracúvania príslušnému orgánu alebo Europolu na základe jeho žiadosti,
c) analyzuje záznam o cestujúcom na účely aktualizácie alebo vytvárania nových kritérií, ktoré sa
majú používať pri posúdeniach vykonávaných podľa písmena a).
(2) Posudzovanie záznamu o cestujúcom podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva na účel
identifikácie osoby na prijatie ďalších opatrení príslušným orgánom alebo Europolom v súvislosti
s vybraným trestným činom alebo na účel pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu.
Výsledky posudzovania cestujúceho, ktoré by sa mali ďalej preskúmať príslušným orgánom alebo
Europolom, národná ústredňa najskôr preskúma individuálne neautomatizovanými prostriedkami
a po preskúmaní ich poskytne príslušnému orgánu alebo Europolu na prijatie ďalších opatrení, ak
je to potrebné.
(3) Posudzovanie cestujúcich podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva nediskriminačným spôsobom
na základe kritérií vopred určených národnou ústredňou v spolupráci s príslušnými orgánmi.
Kritériá musia byť cielené, primerané a konkrétne a nesmú sa zakladať na osobitných kategóriách
osobných údajov.
(4) Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) musí byť založená na individuálnom základe a riadne
odôvodnená.
(5) Záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania podľa odseku 1 písm. b) môže byť
poskytnutý národnou ústredňou príslušnému orgánu a Europolu výlučne na prijatie ďalších
opatrení pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo pri pátraní po
páchateľovi vybraného trestného činu.
(6) Pri postupoch podľa odseku 1 písm. a) a b) je národná ústredňa oprávnená porovnávať
záznam o cestujúcom s údajmi v iných informačných systémoch.
§ 69k
Výmena informácií medzi členskými štátmi Európskej únie
(1) Národná ústredňa môže žiadať útvar informácií o cestujúcich iného členského štátu
Európskej únie o záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré uchováva a ešte nebol
pseudonymizovaný, ak je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného
trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu. Ak je to potrebné
z dôvodu konkrétnej a skutočnej hrozby súvisiacej s vybraným trestným činom, národná ústredňa
môže kedykoľvek žiadať útvar informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie, aby
získal a poskytol záznam o cestujúcom od leteckého dopravcu.
(2) Ak je záznam o cestujúcom alebo výsledok jeho spracúvania pseudonymizovaný, národná
ústredňa môže postupovať podľa odseku 1 len na základe žiadosti, ktorá musí byť založená na
individuálnom základe a riadne odôvodnená.
(3) Ak národná ústredňa prijme záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania od iného
členského štátu Európskej únie, poskytne tento záznam a výsledok jeho spracúvania príslušnému
orgánu, ak možno predpokladať, že sú potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 39
vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu.
(4) Ak národná ústredňa pri spracúvaní a analýze záznamu o cestujúcom identifikuje osobu
podľa § 69j ods. 2, poskytne tento záznam a výsledok jeho spracúvania útvaru informácií
o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie, ak možno predpokladať, že sú potrebné pri
predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po
páchateľovi vybraného trestného činu.
(5) Národná ústredňa bezodkladne poskytne útvaru informácií o cestujúcich iného členského
štátu Európskej únie alebo orgánu členského štátu na základe ich žiadosti záznam o cestujúcom
a výsledok jeho spracúvania, ktoré uchováva v informačnom systéme záznamov o cestujúcich
a ešte neboli pseudonymizované, ak je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní
vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu.
§ 69l
Prenos informácií do tretieho štátu
(1) Národná ústredňa môže preniesť záznam o cestujúcom alebo výsledok jeho spracúvania
orgánu tretieho štátu, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika
viazaná, alebo ak
a) je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní vybraného trestného činu alebo na
účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu,
b) sú splnené podmienky podľa § 69k ods. 5, § 69m ods. 3 a podmienky o prenose osobných
údajov do tretích štátov podľa osobitného predpisu27eh) a 
c) dotknutý tretí štát súhlasí s tým, že prenesie záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania
inému tretiemu štátu len vtedy, ak je to potrebné pri predchádzaní, odhaľovaní alebo stíhaní
vybraného trestného činu alebo na účely pátrania po páchateľovi vybraného trestného činu
a len so súhlasom národnej ústredne.
(2) Záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré národná ústredňa získala z iného
členského štátu Európskej únie, môže národná ústredňa preniesť tretiemu štátu len so súhlasom
členského štátu Európskej únie, ktorý ich národnej ústredni poskytol.
(3) Súhlas podľa odseku 2 sa nevyžaduje, ak je to potrebné z dôvodu konkrétnej a skutočnej
hrozby súvisiacej s vybraným trestným činom a súhlas nemožno získať včas.
(4) Ak národná ústredňa prenesie záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania tretiemu
štátu podľa odseku 3 bez súhlasu členského štátu, ktorý ich národnej ústredni poskytol,
bezodkladne o tom informuje členský štát Európskej únie, ktorý ich národnej ústredni poskytol.
(5) Národná ústredňa bezodkladne oznámi prenos záznamu o cestujúcom a výsledku jeho
spracúvania podľa odsekov 1 až 4 zodpovednej osobe.27ei)
(6) Národná ústredňa dáva súhlas útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu
Európskej únie alebo orgánu členského štátu na prenos záznamu o cestujúcom a výsledku jeho
spracúvania tretiemu štátu, ak ide o záznam o cestujúcom a výsledok jeho spracúvania, ktoré
útvaru informácií o cestujúcich iného členského štátu Európskej únie alebo orgánu členského
štátu poskytla národná ústredňa.
§ 69m
Uchovávanie záznamov o cestujúcom
(1) Záznam o cestujúcom, ktorý bol národnej ústredni poskytnutý podľa § 69i, sa uchováva
v informačnom systéme záznamov o cestujúcich päť rokov. Po uplynutí tejto doby sa záznam
Strana 40 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
o cestujúcom v informačnom systéme záznamov o cestujúcich zlikviduje.
(2) Po šiestich mesiacoch od získania záznamu o cestujúcom sa pseudonymizujú tieto dátové
prvky alebo väzby medzi nimi:
a) meno a priezvisko cestujúceho vrátane mena a priezviska ďalších cestujúcich, ak sú súčasťou
jedného lokalizačného údaja záznamu o cestujúcom,
b) štátna príslušnosť, pohlavie, dátum narodenia a kontaktné údaje cestujúceho,
c) typ, číslo, štát vydania a dátum uplynutia platnosti dokladu totožnosti alebo cestovného
dokladu, ktorým sa cestujúci preukázal,
d) informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy, ak obsahujú informácie,
ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu cestujúceho,
e) informácie o častých cestujúcich,
f) všeobecné poznámky, ak obsahujú informácie, ktoré by mohli slúžiť na priamu identifikáciu
cestujúceho,
g) názov leteckého dopravcu, číslo letu, dátum, čas a miesto odletu lietadla a dátum, čas a miesto
príletu lietadla.
(3) Pseudonymizovaný záznam o cestujúcom možno použiť v úplnom rozsahu na účely uvedené
v § 69j ods. 1 alebo ods. 2 alebo poskytnúť príslušnému orgánu, Europolu alebo inému štátu len
na základe žiadosti, ktorá musí byť založená na individuálnom základe a riadne odôvodnená a len
so súhlasom prezidenta Policajného zboru alebo ním poverenej osoby z národnej ústredne.
(4) Výsledky spracúvania záznamu o cestujúcom sa v informačnom systéme záznamov
o cestujúcich uchovávajú len na účely ich poskytnutia príslušnému orgánu, Europolu alebo inému
štátu.
(5) V rámci spracúvania záznamu o cestujúcom sa uchovávajú
a) žiadosti podané útvarom informácií o cestujúcom iného členského štátu Európskej únie alebo
orgánom členského štátu,
b) žiadosti podané orgánmi tretích štátov o prenos záznamu o cestujúcom a prenosy týchto
záznamov a výsledkov ich spracovania do tretej krajiny.
(6) Logy v informačnom systéme záznamov o cestujúcom sa uchovávajú päť rokov.
(7) Na spracúvanie osobných údajov podľa tejto hlavy sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane
osobných údajov, ak v tejto hlave nie je ustanovené inak.
§ 69n
Spracúvanie informácií na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja s nelegálnou migráciou
(1) Z informačného systému záznamov o cestujúcich sa poskytujú útvaru Policajného zboru na
hraničnom priechode, Slovenskej informačnej službe a Vojenskému spravodajstvu údaje
o cestujúcom v rozsahu podľa prílohy č. 4 písm. a) až g), ktorý bol prepravený na územie
Slovenskej republiky cez vonkajšiu hranicu27ej) na účely uľahčenia hraničnej kontroly a boja
s nelegálnou migráciou; údaje poskytuje národná ústredňa zo záznamu o cestujúcom podľa § 69i
ods. 3 písm. b).
(2) Útvar Policajného zboru na hraničnom priechode, Slovenská informačná služba a Vojenské
spravodajstvo môžu údaje podľa odseku 1 spracúvať len do 24 hodín od ich poskytnutia; to
neplatí, ak sú tieto údaje potrebné na plnenie ich iných úloh.
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 41
§ 69o
Správne delikty
(1) Leteckému dopravcovi, ktorý neposkytne záznam o cestujúcom v súlade s § 69i, môže uložiť
národná ústredňa pokutu do 20 000 eur.
(2) Leteckému dopravcovi, ktorý poruší inú povinnosť podľa tejto hlavy, môže uložiť národná
ústredňa pokutu do 5 000 eur.
(3) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa národná ústredňa o porušení
povinnosti dozvedela, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, dĺžku trvania a následky protiprávneho
konania a na prípadné opakované porušenie povinností alebo na to, či bolo porušených viacero
povinností.
(4) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.
(5) Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(6) Na ukladanie pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
ŠIESTA HLAVA
VYČLENENIE VOJAKOV A PRÍSLUŠNÍKOV OZBROJENÝCH BEZPEČNOSTNÝCH ZBOROV NA
PLNENIE ÚLOH POLICAJNÉHO ZBORU
§ 70
(1) Ak sily a prostriedky Policajného zboru nebudú postačovať na zabezpečenie ochrany štátnej
hranice, stráženého objektu, verejného poriadku alebo vedenia boja proti terorizmu
a organizovanému zločinu, môže vláda na nevyhnutný čas vyčleniť na tieto účely v stave
bezpečnosti27f) profesionálnych vojakov, ozbrojených príslušníkov finančnej správy a príslušníkov
Zboru väzenskej a justičnej stráže a v krízovej situácii27g) vojakov mimoriadnej služby27h)
a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže.
(2) Na profesionálnych vojakov, vojakov mimoriadnej služby, ozbrojených príslušníkov finančnej
správy a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže vyčlenených podľa odseku 1 sa primerane
použijú ustanovenia § 8 až 14, § 17 až 20, § 22, § 23, § 24, § 26 až 28, § 34, § 50 až 61b, § 63 až
66, § 67 a § 80 tohto zákona. Podrobnosti ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym
predpisom.
§ 71
Profesionálni vojaci, vojaci mimoriadnej služby, ozbrojení príslušníci finančnej správy
a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže preukazujú príslušnosť na plnenie úloh
Policajného zboru svojou rovnošatou a vonkajším označením „POLÍCIA“.
SIEDMA HLAVA
VZŤAHY POLICAJNÉHO ZBORU K ŠTÁTNYM ORGÁNOM, OBCIAM, PRÁVNICKÝM OSOBÁM
A FYZICKÝM OSOBÁM A K ZAHRANIČIU
§ 72
Každý má právo obracať sa na policajtov a útvary Policajného zboru so žiadosťou o pomoc.
Policajti a útvary Policajného zboru sú povinné v rozsahu tohto zákona pomoc poskytnúť.
Strana 42 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
§ 72a
(1) Minister financií Slovenskej republiky a guvernér Národnej banky Slovenska (ďalej len
„guvernér“) môžu požiadať ministra o to, aby služba finančnej polície plnila úlohy, ktoré súvisia
s odhaľovaním daňových únikov a nezákonných finančných operácií alebo s legalizáciou príjmov
z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, ak tieto úlohy nemôže Ministerstvo financií
Slovenskej republiky alebo Národná banka Slovenska zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami;
to neplatí, ak ide o daňové úniky a nezákonné finančné operácie alebo o legalizáciu príjmov
z trestnej činnosti, ktoré majú súvislosť s porušovaním colných predpisov.
(2) Na plnenie úloh podľa odseku 1 poskytne minister financií Slovenskej republiky alebo
guvernér službe finančnej polície nevyhnutné informácie.
(3) Služba finančnej polície poskytne ministrovi financií Slovenskej republiky alebo guvernérovi
informácie, ktoré získa pri plnení úloh podľa odseku 1 alebo pri ostatnej služobnej činnosti, ak sú
potrebné pre činnosť Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Národnej banky Slovenska.
§ 73
(1) Útvary Policajného zboru poskytujú ochranu osobám povereným výkonom rozhodnutia súdu,
alebo iného orgánu verejnej moci, ak tieto osoby z dôvodu ohrozenia života alebo zdravia nemôžu
výkon rozhodnutia uskutočniť a ak o poskytnutie tejto ochrany písomne požiadal príslušný orgán,
správca konkurznej podstaty, predbežný správca alebo súdny exekútor.4
)
(2) O poskytnutie ochrany podľa odseku 1 možno požiadať len vtedy, ak
a) výkon rozhodnutia bol zmarený alebo
b) z konania alebo charakteru osoby povinného vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť
k ohrozeniu života alebo zdravia osoby poverenej výkonom rozhodnutia.
(3) Na požiadanie osoby ohrozenej osobou vykázanou podľa § 27a útvar Policajného zboru
zabezpečuje kontrolu dodržiavania obmedzenia uloženého neodkladným opatrením súdu na
ochranu osôb ohrozených násilím podľa Civilného sporového poriadku.11be) Úradný záznam
o vykonaní kontroly dodržiavania obmedzenia uloženého neodkladným opatrením súdu, útvar
Policajného zboru bezodkladne odošle súdu, ktorý o neodkladnom opatrení rozhodol.
§ 74
(1) Ak nie je obec schopná zabezpečiť verejný poriadok v obci vlastnými silami a prostriedkami,
môže požiadať o pomoc útvar Policajného zboru. Útvar Policajného zboru je povinný v rozsahu
svojej pôsobnosti túto pomoc poskytnúť.
(2) Policajný zbor a obecná polícia vo veciach verejného poriadku a v obecných veciach verejného
poriadku28) spolupracujú.
§ 75
(1) Ak vznikne bezprostredné nebezpečenstvo porušenia verejného poriadku, ktoré nemôže byť
odstránené silami a prostriedkami príslušných orgánov, Policajný zbor je povinný zúčastniť sa na
odvrátení tohto nebezpečenstva. Činnosť Policajného zboru sa v takomto prípade obmedzí na
vykonanie nevyhnutných opatrení.
(2) Ak nevyhnutné opatrenia podľa odseku 1 boli vykonané bez vedomia príslušného orgánu,
Policajný zbor je povinný okamžite vyrozumieť tento orgán o vykonaných nevyhnutných
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 43
opatreniach.
§ 76
(1) Útvary Policajného zboru sú oprávnené pri plnení svojich úloh požadovať od štátnych
orgánov, obcí, právnických a fyzických osôb podklady a informácie.
(2) Štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby sú povinné požadované podklady a informácie
neodkladne poskytnúť, ak im v tom nebránia dôvody ustanovené inými všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
(3) Policajný zbor môže takto získané podklady a informácie použiť len na plnenie svojich úloh
a je povinný chrániť ich pred vyzradením.
(4) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po hľadanej osobe a nezvestnej osobe zisťovať
prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa hľadanej osoby alebo nezvestnej osoby, a to aj
prostredníctvom diaľkového, nepretržitého a priameho prístupu do informačného systému
právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú elektronické komunikačné siete alebo
poskytujú elektronické komunikačné služby.28h) Zisťovanie prevádzkových a lokalizačných údajov
pri pátraní po hľadanej osobe sa vykonáva na základe právoplatného rozhodnutia príslušného
súdu na obmedzenie osobnej slobody konkrétnej osoby. Zisťovanie prevádzkových a lokalizačných
údajov pri pátraní po nezvestnej osobe sa vykonáva po predchádzajúcom súhlase príbuzného
v priamom rade, súrodenca, osvojiteľa, manžela osvojiteľa, osvojenca, manžela alebo druha
nezvestnej osoby alebo toho, komu bola zverená nezvestná osoba do výchovy, starostlivosti alebo
pod dozor okrem prípadov, keď je táto osoba bezprostredne ohrozená na živote a tento súhlas nie
je možné zabezpečiť.
(5) Policajný zbor je oprávnený pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle, ktorého súčasťou
bolo alebo v ktorom sa v čase odcudzenia nachádzalo telekomunikačné zariadenie účastníka
elektronickej komunikačnej prevádzky, zisťovať prevádzkové a lokalizačné údaje týkajúce sa
telekomunikačného zariadenia, a to aj prostredníctvom diaľkového, nepretržitého a priameho
prístupu do informačného systému právnických osôb a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú
elektronické komunikačné siete alebo poskytujú elektronické komunikačné služby.28h) Zisťovanie
prevádzkových a lokalizačných údajov pri pátraní po odcudzenom motorovom vozidle sa vykonáva
na základe písomnej žiadosti majiteľa, prevádzkovateľa alebo držiteľa telekomunikačného
zariadenia.
(6) Útvary Policajného zboru upozorňujú štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby na
skutočnosti, ktoré sa dotýkajú ich činnosti a môžu viesť k ohrozeniu alebo porušeniu verejného
poriadku alebo k ohrozeniu bezpečnosti železničnej dopravy.
(7) Železnice Slovenskej republiky, dopravcovia a právnické osoby, ktoré majú objekty
a prevádzkujú činnosť v obvode železničných dráh, sú povinné vytvárať nevyhnutné podmienky na
činnosť Policajného zboru pri plnení úloh podľa tohto zákona a prerokúvať s ním opatrenia
smerujúce na zaistenie ochrany, bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zvýšenej ochrany
objektov a zariadení, dopravných prostriedkov, zásielok, verejného poriadku a bezpečnosti osôb.
§ 76a
(1) Policajný zbor je v rozsahu potrebnom na plnenie svojich úloh oprávnený žiadať poskytovanie
informácií a osobných údajov od prevádzkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje, a od
sprostredkovateľa, ktorý spracúva osobné údaje,11ba) a to na jeho náklady; tento je povinný
písomnej žiadosti Policajného zboru bez zbytočného odkladu vyhovieť, ak mu v tom nebránia
dôvody ustanovené osobitnými predpismi.
Strana 44 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
(2) Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ informačného systému občianskych preukazov,28d)
informačného systému cestovných dokladov,28e) informačného systému obyvateľov28f)
a informačného systému dopravných evidencií28g) je povinný Policajnému zboru na plnenie jeho
úloh umožniť diaľkový, nepretržitý a priamy prístup k informáciám a osobným údajom
z príslušného informačného systému. Na poskytovanie údajov z informačného systému
elektronickej komunikačnej siete a elektronickej komunikačnej služby sa vzťahuje osobitný
predpis.28c)
(3) Policajný zbor je za podmienok ustanovených osobitným predpisom28h) oprávnený získavať
prevádzkové údaje, lokalizačné údaje a údaje komunikujúcich strán v boji proti terorizmu,
legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu pri odhaľovaní trestnej činnosti
a financovania terorizmu organizovaných v spojení s cudzinou a organizovanej trestnej činnosti
a financovania terorizmu súvisiacich s nedovolenou výrobou a držaním jadrových materiálov,
rádioaktívnych látok, vysokorizikových chemických látok a vysokorizikových biologických agensov
a toxínov, nedovolenou výrobou, držaním a rozširovaním omamných a psychotropných látok, jedov
a prekurzorov, s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami, s falšovaním
a pozmeňovaním peňazí, známok a cenných papierov, pri poskytovaní ochrany a pomoci
ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi podľa osobitného predpisu, pri operatívnej ochrane
legalizanta a agenta pri odhaľovaní daňových únikov a nezákonných finančných operácií, pri
pátraní po osobách a veciach a pri odhaľovaní úmyselných trestných činov, na ktoré zákon
ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej tri roky, trestných činov,
ktorými bola spôsobená ťažká ujma na zdraví alebo smrť, alebo iných úmyselných trestných činov,
na stíhanie ktorých zaväzuje medzinárodná zmluva.
(4) Policajný zbor je oprávnený využívať informácie a osobné údaje podľa odsekov 1 až 3 len
v nevyhnutnej miere na služobné účely spôsobom, ktorý uchováva identifikačné údaje o útvare
Policajného zboru alebo o policajtovi, ktorý o výdaj informácií žiadal, a o účele, na ktorý sa výdaj
informácií žiadal, najmenej na päť rokov. O skutočnostiach podľa prvej vety je prevádzkovateľ,
ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje,11ba) povinný
zachovávať mlčanlivosť.
(5) Prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje, a sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné
údaje,11ba) spracúvané na základe osobitného zákona je povinný poskytnúť Policajnému zboru na
účely zaistenia ochrany osoby, o ktorej možno dôvodne predpokladať, že je ohrozený jej život alebo
zdravie, informácie o oznamovaní každého poskytnutia osobného údaja.
(6) Policajný zbor poskytuje alebo zverejňuje informácie, ktoré nie sú osobnými údajmi, ak je to
potrebné na plnenie úloh Policajného zboru. Na poskytovanie informácií do zahraničia sa
ustanovenia § 69e vzťahujú primerane.
(7) Policajný zbor je povinný zabezpečiť ochranu informácií a osobných údajov pred ich
neoprávneným zverejnením alebo poskytovaním; tým nie sú dotknuté povinnosti Policajného zboru
podľa osobitných zákonov.28j) Informácie a osobné údaje získané podľa odsekov 1 až 3 a 5 možno
využívať len na plnenie úloh Policajného zboru.
(8) Osobnými údajmi podľa odsekov 1, 2 a 4 až 7 sú meno, priezvisko, rodné číslo, dátum
a miesto narodenia a adresa pobytu. Ustanovenia osobitného zákona11bc) o povinnosti informovať
osobu o stave spracúvania osobných údajov sa na poskytovanie údajov podľa odsekov 1 a 2
nepoužijú.
§ 77
Policajt je oprávnený v prípade nebezpečenstva bezprostredného ohrozenia života a zdravia alebo
majetku požiadať každého o pomoc. Kto bol o túto pomoc požiadaný, je povinný ju poskytnúť;
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 45
nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo blízke osoby8
) alebo ak tomu
bránia iné dôležité okolnosti.
§ 77a
(1) Policajný zbor spolupracuje s políciami iných štátov, s medzinárodnými policajnými
organizáciami, medzinárodnými organizáciami a organizáciami pôsobiacimi na území iných štátov
najmä formou výmeny informácií, výmeny styčných dôstojníkov, prípadne inými formami.
(2) Policajný zbor môže plniť úlohy Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republiky, ak
to vyplýva z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo na základe
dohody zúčastnených strán. O vysielaní policajtov na výkon štátnej služby do zahraničia rozhoduje
minister.
(3) Ministerstvo môže na plnenie úloh Policajného zboru aj mimo územia Slovenskej republiky
vysielať policajtov k medzinárodným policajným organizáciám, políciám iných štátov,
medzinárodným mierovým misiám, medzinárodným operáciám civilného krízového manažmentu
alebo po dohode s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky k zastupiteľským úradom
Slovenskej republiky alebo k medzinárodným organizáciám.
§ 77b
(1) Policajt je oprávnený pôsobiť na území iného štátu
a) podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným medzinárodnou zmluvou, ktorou je
Slovenská republika viazaná alebo osobitným predpisom,28ja)
b) na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky o účasti na mierových operáciách podľa
rozhodnutia medzinárodnej organizácie, ktorej je Slovenská republika členom alebo s ktorou
má uzatvorené príslušné dohody, alebo
c) ak je vyslaný na plnenie úloh Policajného zboru na základe rozhodnutia ministra alebo
prezidenta Policajného zboru a so súhlasom príslušného orgánu cudzieho štátu alebo na
žiadosť príslušného orgánu cudzieho štátu.
(2) Pri vysielaní policajta do zahraničia podľa odseku 1 sa postupuje podľa osobitného zákona.7
)
§ 77c
(1) Príslušník polície iného štátu môže podľa podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným
medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo osobitným predpisom,
vykonávať na území Slovenskej republiky oprávnenia a povinnosti policajta. Príslušník polície
iného štátu, ktorý sa zúčastňuje na území Slovenskej republiky spoločnej operácie alebo ktorý
poskytuje pomoc pri riešení krízovej situácie,28jb) môže vykonávať oprávnenia a povinnosti policajta
za podmienok podľa osobitného predpisu.28jc)
(2) Ak nie je uzatvorená medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, a ak je to
potrebné na plnenie úloh Policajného zboru, možno so súhlasom ministra alebo ním poverenej
osoby a so súhlasom príslušného orgánu cudzieho štátu využiť v rozsahu ustanovenom týmto
zákonom príslušníka polície iného štátu
a) ako legalizanta a agenta,
b) na vykonanie predstieraného prevodu veci,
c) na sledovanie osôb a vecí alebo
d) na použitie informačno-technických prostriedkov a nástrahovej a zabezpečovacej techniky.
Strana 46 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
(3) Činnosť príslušníka polície iného štátu pri vykonávaní úloh podľa odseku 2 riadi policajt.
(4) Pri náhrade škody vzniknutej v súvislosti s vykonávaním úloh podľa odseku 2 sa postupuje
podľa § 78 a podľa osobitného zákona.7
)
ÔSMA HLAVA
DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA PORIADKU
§ 77d
(1) Dobrovoľný strážca poriadku (ďalej len „strážca poriadku“) pomáha pri plnení úloh služby
poriadkovej polície Policajného zboru, služby dopravnej polície Policajného zboru a služby
hraničnej polície Policajného zboru na úseku ochrany verejného poriadku, pri dohľade nad
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a pri ochrane štátnej hranice. Strážcom poriadku
môže byť osoba, ktorá dosiahla vek 21 rokov, je spôsobilá na právne úkony, požíva medzi občanmi
dôveru a vážnosť a je bezúhonná.
(2) Osobu na prijatie za strážcu poriadku môže navrhnúť obec, v ktorej má osoba trvalý pobyt.
Návrh na prijatie za strážcu poriadku obsahuje
a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého pobytu navrhovanej osoby,
b) písomný súhlas navrhovanej osoby,
c) údaje navrhovanej osoby potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,28jca) ktoré obec
bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(3) Osobu za strážcu poriadku prijíma a schvaľuje podľa potrieb Policajného zboru riaditeľ
útvaru Policajného zboru. Útvar Policajného zboru po schválení osoby za strážcu poriadku tejto
vydá preukaz strážcu poriadku.
§ 77e
(1) Strážca poriadku plní úlohy okrem úloh podľa odseku 4 len v prítomnosti policajta a podľa
jeho pokynov. Strážca poriadku musí byť viditeľne označený preukazom strážcu poriadku
a rukávovou páskou; označenie strážcu poriadku zabezpečuje útvar Policajného zboru. Za zníženej
viditeľnosti strážca poriadku používa reflexnú vestu.
(2) Strážca poriadku má pri plnení úloh preukaz strážcu poriadku viditeľne pripnutý na ľavej
prednej strane horného dielu odevu. Preukaz strážcu poriadku tvorí biely polkartón rozmerov 105
mm x 75 mm zaliaty do fólie, na ktorého prednej strane na zelenom podklade je bielymi
písmenami uvedený nápis DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA PORIADKU. Pod nápisom vľavo je číslo
preukazu, titul, meno a priezvisko strážcu poriadku a odtlačok okrúhlej pečiatky so štátnym
znakom. Pod nápisom vpravo je fotografia rozmerov 3 cm x 3,5 cm strážcu poriadku, dátum
a podpis riaditeľa útvaru Policajného zboru. Vzor preukazu je uvedený v prílohe č. 1.
(3) Rukávovú pásku tvorí pruh látky zelenej farby široký 120 mm s nápisom DOBROVOĽNÝ
STRÁŽCA PORIADKU v bielej reflexnej farbe a s písmenami vysokými 25 mm. Reflexná vesta je
žltej reflexnej farby s nápisom „DOBROVOĽNÝ STRÁŽCA PORIADKU“. Rukávová páska a reflexná
vesta sú v čase, keď strážca poriadku neplní úlohy podľa odseku 1, uložené na miestne
príslušnom útvare Policajného zboru. Vzor rukávovej pásky je uvedený v prílohe č. 2.
(4) Strážca poriadku je oprávnený so súhlasom útvaru Policajného zboru vykonávať na úseku
ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ochrany štátnej hranice
školenia, prednášky a inštruktáže.
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 47
(5) Strážca poriadku je pri plnení úloh podľa odseku 1 oprávnený,
a) ak ide o porušenie všeobecne záväzného právneho predpisu na úseku ochrany verejného
poriadku, ochrany bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ochrany štátnej hranice,
používať na odstránenie takého porušenia dohováranie a výzvu,
b) usmerňovať účastníkov dopravy najmä pri dopravnej nehode, poškodení komunikácie a na tieto
účely dávať pokyn na zastavenie vozidla.
(6) Každý je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn a usmernenie strážcu poriadku alebo strpieť
výkon jeho oprávnení podľa ustanovenia odseku 5.
(7) Čas a miesto plnenia úloh strážcu poriadku určuje útvar Policajného zboru po dohode so
strážcom poriadku.
DEVIATA HLAVA
NÁHRADA ŠKODY
§ 78
(1) Štát zodpovedá za škodu osobe, ktorá poskytla pomoc Policajnému zboru alebo policajtom na
ich žiadosť alebo s ich vedomím (ďalej len „poškodený“). Štát sa tejto zodpovednosti môže zbaviť
iba vtedy, ak si túto škodu spôsobil poškodený úmyselne.
(2) Ak došlo k ujme na zdraví alebo k smrti poškodeného, postupuje sa podľa predpisov
o odškodňovaní pracovných úrazov pracovníkov. Vláda môže nariadením ustanoviť, v ktorých
prípadoch a v akom rozsahu
a) patrí poškodenému popri nárokoch podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne
odškodnenie,
b) sa zvyšuje jednorazové odškodnenie patriace podľa pracovnoprávnych predpisov pozostalým po
poškodenom a kedy možno takéto odškodnenie priznať osobám, ktoré boli na poškodeného
odkázané výživou.
(3) Poškodenému sa uhradí aj škoda na veciach, ktorá mu vznikla v súvislosti s poskytnutím
pomoci podľa odseku 1. Pritom sa uhradí skutočná škoda, a to uvedením do predošlého stavu; ak
to nie je možné alebo účelné, uhrádza sa škoda v peniazoch. Poškodenému sa môže priznať aj
úhrada nákladov spojených s obstaraním novej veci za poškodenú vec.
(4) Štát uhradí aj škodu, ktorú osoba spôsobila v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému
zboru alebo policajtom.
(5) Štát zodpovedá aj za škody spôsobené Policajným zborom alebo policajtmi v súvislosti
s plnením ich úloh ustanovených týmto zákonom; to neplatí, ak k spôsobeniu škody došlo
v dôsledku protiprávneho konania osoby alebo oprávneného zákroku policajta.
(6) Štát zodpovedá za škodu28jd) spôsobenú Policajným zborom alebo ministerstvom, ktorá vznikla
v dôsledku nepravdivých alebo nepresných osobných údajov, ktoré boli Policajnému zboru
poskytnuté alebo sprístupnené od orgánu členského štátu Európskej únie.
(7) Náhradu škody poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo. Ministerstvo požaduje regresnú
náhradu od orgánu členského štátu, ak uhradilo škodu podľa odseku 6.
Strana 48 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
DESIATA HLAVA
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 79
Minister môže povolať na plnenie úloh ministerstva policajtov.
§ 80
Povinnosť mlčanlivosti
(1) Policajti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili pri
plnení úloh Policajného zboru alebo v súvislosti s nimi a ktoré si v záujme právnických alebo
fyzických osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanou osobou; povinnosť mlčanlivosti sa
nevzťahuje na oznámenie kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.28je)
(2) Ak bola osoba poučená Policajným zborom alebo policajtom o povinnosti zachovávať
mlčanlivosť o skutočnostiach súvisiacich s činnosťou alebo plnením úloh Policajného zboru, je
povinná uloženú mlčanlivosť zachovávať. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na skutočnosti,
ktoré musia občania uviesť pri uplatňovaní svojich práv.
(3) Od povinnosti mlčanlivosti môže oslobodiť minister alebo prezident Policajného zboru.
(4) Policajta služby ochrany určených osôb možno zbaviť povinnosti mlčanlivosti
o skutočnostiach, o ktorých sa počas výkonu služby dozvedel, len so súhlasom určenej osoby
alebo osoby, ktorej sa poskytla osobná ochrana.
(5) Ustanoveniami odsekov 1 až 4 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane
utajovaných skutočností.18ab)
§ 81
Zákaz používať označenia „Policajný zbor“ a „Polícia“ a zákaz používať služobnú rovnošatu
Policajného zboru
(1) Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa v ústnom vyhlásení,
na odeve, v písomnom styku, v názve domény web stránky a na vozidle používať označenia
„Policajný zbor“ alebo „Polícia“ vo všetkých tvaroch, vrátane zmien v ich diakritike a so
začiatočnými malými písmenami.
(2) Ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovujú inak, zakazuje sa používať služobnú
rovnošatu Policajného zboru a odev, ktorý by mohol byť zameniteľný so služobnou rovnošatou
Policajného zboru.
(3) Výnimky zo zákazov podľa odsekov 1 a 2 udeľuje Policajný zbor. Na konanie a rozhodovanie
o výnimke sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.10)
§ 81a
Stravovanie osoby, ktorej bola obmedzená osobná sloboda
(1) Stravovanie predvedenej osoby, zaistenej osoby alebo osoby umiestnenej v cele podľa tohto
zákona, alebo zatknutej osoby, zadržanej osoby, predvedenej osoby, osoby, ktorá má byť dodaná
do väzby alebo do výkonu trestu odňatia slobody, alebo odovzdanej osoby podľa osobitných
predpisov28k) sa zabezpečuje podľa miestnych podmienok a v príslušnom čase v súlade so zásadami
správnej výživy a s prihliadnutím na vek, zdravotný stav a náboženské vyznanie takejto osoby.
Prvýkrát sa strava takejto osobe poskytne, ak obmedzenie jej osobnej slobody prekročí šesť hodín.
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 49
Ak obmedzenie osobnej slobody netrvá dlhšie ako šesť hodín, stravovanie sa zabezpečuje, iba ak si
to vyžaduje zdravotný stav tejto osoby alebo vek takejto osoby, alebo iná vážna okolnosť, ktorá je
policajtovi známa.
(2) Výdavky na stravovanie hradí osoba, ktorej bola strava poskytnutá; ak to jej aktuálne
pomery nedovoľujú, výdavky na stravovanie znáša štát. Ak takáto osoba odmietne poskytnutie
stravy, policajt o tom spíše úradný záznam, v ktorom uvedie aj dôvod odmietnutia stravy,
a v prítomnosti iného policajta predloží úradný záznam na podpis osobe, ktorá poskytnutie stravy
odmietla. Ak takáto osoba odmietne aj podpísanie úradného záznamu o odmietnutí stravy, túto
skutočnosť zaznamenajú policajti v úradnom zázname a predložia ho svojmu nadriadenému.
(3) Hornú hranicu výdavkov na stravovanie vrátane použitého materiálu, ktoré znáša štát,
a ďalšie podrobnosti o stravovaní vrátane spôsobu zabezpečovania stravovania ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
§ 81b
(1) Hľadanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, u ktorej je daný niektorý
zo zákonných dôvodov na obmedzenie osobnej slobody, miesto jej pobytu nie je známe a po tejto
osobe je vyhlásené pátranie.
(2) Nezvestnou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej nezvestnosť je
oznámená Policajnému zboru, nie je páchateľom trestného činu, môže byť ohrozená na živote alebo
zdraví a miesto jej pobytu nie je známe.
§ 82
Prechodné ustanovenia
(1) Ak sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí o Zbore
národnej bezpečnosti, Verejnej bezpečnosti alebo o príslušníkoch Zboru národnej bezpečnosti
alebo Verejnej bezpečnosti , rozumie sa tým Policajný zbor alebo policajti.
(2) Ak sa v iných zákonoch alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch hovorí
o Federálnom policajnom zbore, rozumie sa tým Policajný zbor.
§ 82aa
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1) Služobná rovnošata, služobný preukaz a odznak operatívnej služby, ktoré Železničná polícia
používala do 31. decembra 2010, sa do 31. decembra 2015 považujú za služobnú rovnošatu
Policajného zboru, služobný preukaz Policajného zboru a odznak služby kriminálnej polície
Policajného zboru s tým, že služobná rovnošata nemusí pri výkone služobnej činnosti obsahovať
menovku policajta.
(2) Policajný zbor môže do 31. decembra 2015 používať služobné motorové vozidlá s označením
„Železničná polícia“.
§ 82a
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.
§ 83
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
Strana 50 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
1. zákon Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky
v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady
č. 564/1991 Zb.;
2. zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo
veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti v znení zákona č. 127/1992 Zb. a čl. I zákona
č. 494/1992 Zb.;
3. zákon č. 333/1991 Zb. o Federálnom policajnom zbore a Zbore hradnej polície;
4. § 15 vyhlášky Ministerstva vnútra č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.
§ 83a
Zrušuje sa zákon č. 382/1997 Z. z. o pomocníkoch Policajného zboru.
§ 84
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembrom 1993.
Michal Kováč v. r.
Ivan Gašparovič v. r.
Vladimír Mečiar v. r. 
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 51
Príloha č. 1
k zákonu č. 171/1993 Z. z. v znení zákona č. 490/2001 Z. z.
VZOR
Preukaz strážcu poriadku
Preukaz má rozmery 105 mm x 75 mm.
Strana 52 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
Príloha č. 2
k zákonu č. 171/1993 Z. z. v znení zákona č. 490/2001 Z. z.
VZOR
Rukávová páska dobrovoľného strážcu poriadku
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 53
Príloha č. 3
k zákonu č. 171/1993 Z. z.
KATEGÓRIE TRESTNÝCH ČINOV
(1) Kategórie trestných činov podľa § 69h ods. 1 sú:
a) terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme,
b) vražda, ublíženie na zdraví,
c) nedovolené odoberanie orgánov, tkanív a buniek,
d) nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie
a obchodovanie s nimi,
e) nedovolené zaobchádzanie s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom,
f) obchodovanie s ľuďmi,
g) únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
h) lúpež,
i) znásilnenie,
j) sexuálne zneužívanie a výroba detskej pornografie,
k) obchodovanie s odcudzenými vozidlami,
l) podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie, poškodzovanie
finančných záujmov Európskej únie,
m) legalizácia príjmu z trestnej činnosti a falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí
a cenných papierov,
n) počítačová kriminalita,
o) poškodzovanie a znehodnocovanie kultúrnej pamiatky, poškodzovanie a znehodnocovanie
archeologického dedičstva, falšovanie predmetov kultúrnej hodnoty a nedovolené
obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
p) falšovanie a pozmeňovanie výrobkov vrátane konaní porušujúcich práva duševného vlastníctva
alebo ich distribúcia,
q) priemyselná špionáž a trestné činy proti priemyselným právam,
r) nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,
s) nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
t) účasť na zločinnom spolčení,
u) nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových
chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
v) trestné činy proti životnému prostrediu,
w) sabotáž,
x) korupcia,
y) falšovanie a pozmeňovanie verejnej listiny a obchodovanie s takými listinami,
z) uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
prevádzačstvo,
aa) trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu.
Strana 54 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
(2) Na priradenie trestného činu k niektorej z vyššie uvedených kategórií trestných činov sa
nevyžaduje, aby sa pomenovanie alebo znaky trestného činu podľa právneho poriadku iného štátu
a Slovenskej republiky zhodovali.
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 55
Príloha č. 4
k zákonu č. 171/1993 Z. z.
ROZSAH ZÁZNAMU O CESTUJÚCOM
Záznam o cestujúcom obsahuje
a) celé meno a celé priezvisko, pohlavie, dátum narodenia a štátnu príslušnosť cestujúceho,
b) číslo a druh cestovného dokladu alebo dokladu totožnosti, ktorým sa cestujúci preukázal,
názov krajiny, v ktorej bol vydaný a dátum uplynutia jeho platnosti,
c) dátum, čas a miesto odletu a dátum, čas a miesto príletu vrátane čísla letu a názvu leteckého
dopravcu,
d) počet a mená ďalších cestujúcich v rámci jedného lokalizačného záznamu o cestujúcom,
e) celú trasu pre konkrétny záznam o cestujúcom vrátane počiatočného letiska nastúpenia až po
posledné cieľové letisko,
f) celkový počet cestujúcich,
g) informácie týkajúce sa spoločných letových kódov,
h) lokalizačný údaj záznamu o cestujúcom, oddelené alebo rozdelené informácie o ďalších
cestujúcich,
i) dátum rezervácie a vystavenia letenky, ďalšie informácie o vystavení letenky vrátane čísla
letenky a údajov zaznamenaných v rámci automatizovaného výpočtu cestovného, informácie
o častých cestujúcich,
j) číslo sedadla a iné informácie o sedadle,
k) informácie o batožine,
l) dátum plánovanej cesty,
m) kontaktné údaje v rozsahu adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa,
n) informácie o všetkých spôsoboch platby vrátane fakturačnej adresy, o cestovnej agentúre alebo
o zástupcovi cestovnej agentúry,
o) štádium cesty cestujúceho vrátane potvrdenia odletu, stav vybavenia, informáciu o prípadoch,
keď sa cestujúci nedostavil k odletu alebo informáciu o prípadoch, keď sa cestujúci dostavil
bez rezervácie,
p) všeobecné informácie, napríklad informácie o maloletom bez sprievodu vrátane jeho mena,
priezviska, pohlavia, veku a jazyka, ktorým hovorí, meno a kontaktné údaje podľa písmena m)
osoby, ktorá ho sprevádza k odletu a jej vzťah k maloletému, meno, priezvisko a kontaktné
údaje podľa písmena m) osoby, ktorá ho sprevádza po prílete a jej vzťah k maloletému, meno
a priezvisko sprevádzajúceho pracovníka prevádzkovateľa letiska alebo leteckého dopravcu pri
odlete a prílete,
q) všetky zmeny údajov uvedených v písmenách a) až p).
Strana 56 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
Príloha č. 5
k zákonu č. 171/1993 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie
a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských
štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS,
68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS,
90/365/EHS a 93/96/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 158,
30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla
2011 (Ú. v. EÚ L 141, 27. 5. 2011).
2. Smernica Rady 2004/82/ES z 29. apríla 2004 o povinnosti dopravcov oznamovať údaje
o cestujúcich (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 7; Ú. v. L 261, 6. 8. 2004).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov
zo záznamov o cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania
teroristických trestných činov a závažnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
4. Rámcové rozhodnutie Rady 2006/960/SVV z 18. decembra 2006 o zjednodušení výmeny
informácií a spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov Európskej únie činnými
v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 386, 29. 12. 2006).
5. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov
spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ, L 350,
30. 12. 2008).
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 57
1) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane
pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1a) Trestný poriadok.
1aa) Napríklad § 34 ods. 6 a 8 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19e ods. 1 a 3 zákona č. 335/1991
Zb. o súdoch a sudcoch v znení zákona č. 458/2003 Z. z., § 55j ods. 1 a 3 zákona č. 153/2001
Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., § 25 ods. 2 zákona č. 154/2001
Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.
1b) § 13 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení
zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. z. 
1c) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006,
ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice
(Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006) v platnom znení, zákon č. 404/2011
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 75/2013 Z. z.,
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o malom pohraničnom styku (oznámenie
č. 441/2008 Z. z.).
2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2a) Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2b) § 34 a 35 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z. 
2c) Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3) Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch,
zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
4) Napríklad Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny
súdny poriadok, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych
exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
v znení neskorších predpisov, zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších
predpisov.
4a) Napríklad § 141 až 152 Trestného poriadku.
5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 328/1996 Z. z., ktorým sa ustanovujú nové sídla
a obvody súdov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 481/2002 Z. z. 
5a) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119,
4. 5. 2016), zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších
predpisov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 307/2014
Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., zákon č. 357/2015
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 177/2018 Z. z. a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6a) § 10 ods. 8 písm. a) a b) a ods. 10 Trestného poriadku.
7) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej
služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení
neskorších predpisov.
7a) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Strana 58 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
8a) Napríklad § 101 Civilného sporového poriadku, § 77 Správneho súdneho poriadku, § 120
ods. 3 a § 128 Trestného poriadku, § 42 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov.
9) Napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch,
zákon č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 48/2002
Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
10a) § 742 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
10aa) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
10ab) § 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. v znení zákona
č. 69/2000 Z. z. 
10b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení
neskorších predpisov.
11) § 2 Obchodného zákonníka.
11b) § 4 ods. 1 písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona
č. 602/2003 Z. z. 
11ba) § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z. 
11bb) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z. 
11bc) Zákon č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 602/2003 Z. z. 
11bd) Napríklad Trestný poriadok.
11bda) Čl. 7 a príloha I nariadenia (ES) č. 562/2006 v platnom znení.
11bdb) § 13 zákona č. 404/2011 Z. z.
11be) § 325 ods. 2 písm. e) Civilného sporového poriadku.
11bf) § 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov
súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami v znení neskorších predpisov.
11bg) § 47 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších
predpisov.
11bh) § 328 až 332 Civilného sporového poriadku.
11bi) Šiesta časť zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11c) § 125 Trestného zákona.
11d) Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
v znení neskorších predpisov.
11e) Napríklad zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
11f) § 91 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
11g) Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
12) § 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred
zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných
izieb.
12a) § 6 ods. 1 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach.
12b) Písmeno g) prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993
Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky.
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 59
13) Napríklad § 54 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14) § 49 a 50 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
15) § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
16) Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 41/1984 Zb. o podmienkach prevádzky vozidiel
na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
17) Vyhláška č. 145/1956 Ú. v. o premávke na cestách v znení neskorších predpisov.
18) § 11 ods. 1 Trestného zákona.
18a) § 111 Trestného poriadku,
18aa) Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení
kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990 v platnom znení.
Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, zv. 2/19.
18ab) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
18b) § 117 ods. 3 Trestného poriadku.
18c) § 136 ods. 5 Trestného poriadku.
18d) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej
informačnej službe, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom
spravodajstve.
19) Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z. 
20) Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve.
21) Zákon Slovenskej národnej rady č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových
a turistických podujatiach.
22) Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
23) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov.
24) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
25) § 25 Trestného zákona.
26) § 24 Trestného zákona.
27a) § 3 písm. c) zákona č. 52/1998 Z. z.
27b) § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona
č. 319/1999 Z. z.
§ 28 zákona č. 335/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
27ba) Napríklad § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení
zákona č. 256/1999 Z. z. 
27d) § 22 a 23 Trestného zákona.
27db) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
27dc) § 45 zákona č. 428/2002 Z. z. v znení zákona č. 90/2005 Z. z. 
27dd) Napríklad rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej
spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210,
6. 8. 2008).
27e) § 4 ods. 8 zákona č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
27ea) Napríklad Dohoda medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym
kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského
acquis (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 11/zv. 32).
27eb) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016
Strana 60 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa
nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV,
2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24. 5. 2016),
rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä
v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
27ec) Čl. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 785/2004 z 21. apríla 2004
o požiadavkách na poistenie leteckých dopravcov a prevádzkovateľov lietadiel (Ú. v. ES L 138,
30. 4. 2004) v platnom znení.
27ed) § 2 písm. g) zákona č. 143/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Čl. 2 ods. 10 a 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra
2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve
(prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 293, 31. 10. 2008).
27ee) Nariadenie (ES) č. 1008/2008.
27ef) Čl. 2 ods. 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 923/2012 z 26. septembra 2012,
ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá lietania a prevádzkové ustanovenia týkajúce sa služieb
a postupov v letovej prevádzke a ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie (EÚ)
č. 1035/2011 a nariadenia (ES) č. 1265/2007, (ES) č. 1794/2006, (ES) č. 730/2006, (ES)
č. 1033/2006 a (EÚ) č. 255/2010 (Ú. v. EÚ L 281, 13. 10. 2012) v platnom znení.
Príloha č. 15 k Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 196/1995 Z. z.).
27eg) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/759 z 28. apríla 2017 o spoločných protokoloch
a formátoch údajov, ktoré majú používať leteckí dopravcovia pri prenose údajov zo záznamov
o cestujúcich útvarom informácií o cestujúcich (Ú. v. EÚ L 113, 29. 4. 2017).
27eh) § 73 až 77 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
27ei) § 44 až 46 zákona č. 18/2018 Z. z.
27ej) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016,
ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex
schengenských hraníc) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 77, 23. 3. 2016) v platnom znení.
27f) Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového
stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov.
27g) Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
27h) § 2 ods. 1 písm. e) prvý bod až tretí bod zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28) Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
28c) § 63 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
28d) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch
v znení neskorších predpisov.
28e) § 23 zákona č. 381/1997 Z. z. o cestovných dokladoch.
28f) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov
Slovenskej republiky v znení zákona č. 369/1999 Z. z. 
28g) § 85 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na
pozemných komunikáciách.
28h) § 63 ods. 6 až 13 zákona č. 351/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28j) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
28ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007 z 11. júla 2007,
ktorým sa ustanovuje mechanizmus na zriadenie rýchlych pohraničných zásahových tímov
a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004, pokiaľ ide o tento mechanizmus,
a ktorým sa regulujú úlohy a právomoci prizvaných príslušníkov pohraničnej stráže (Ú. v. EÚ L
171/1993 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 61
199/30, 31. 7. 2007).
28jb) Čl. 17 ods. 1 rozhodnutia Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej
spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210,
6. 8. 2008).
Čl. 3 rozhodnutia Rady 2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými
zásahovými jednotkami členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210,
6. 8. 2008).
28jc) Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008). Rozhodnutie Rady
2008/617/SVV z 23. júna 2008 o zlepšení spolupráce medzi osobitnými zásahovými jednotkami
členských štátov Európskej únie v krízových situáciách (Ú. v. EÚ L 210, 6. 8. 2008).
28jca) § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
28jd) Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
28je) § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
28k) Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1967 Zb. v znení
neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení
neskorších predpisov, zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.
28l) Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Strana 62 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 171/1993 Z. z.
Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného
portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava,
tel.: 02 888 91 131, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Nepremeškajte novinky zo sveta Ylang.sk
Prihláste sa pre odber exkluzívneho obsahu pokiaľ sa Vám nebude páčiť môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

PARTNERI 

 

       

                 

NAKUPOVANIE

Kontakty
Logo
TACTICAL & SURVIVAL SHOP
Miroslav Dubas    Zákaznícky servis
Miroslav Dubas Zákaznícky servis
(Po-Pi, 09:00-21:00 hod.)
Copyright © 2019 - 2021 OZONIC ENVIROMENTAL SOLUTIONS, s. r. o. - YLANG TACTICOM C.S.S.C. všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obrazových alebo textových zdrojov z tohto webu je dovolené len so súhlasom majiteľa internetovej stránky.
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk